Ekranizacje Zapowiedzi

Amazon szykuje serial na podstawie popularnej powieści Jenny Han Tego lata stałam się piękna

Nie­daw­no na Net­flik­sie pre­mie­rę mia­ła ostat­nia część fil­mo­wej try­lo­gii Do wszyst­kich chłop­ców, opar­tej na powie­ściach Jen­ny Han. Zarów­no książ­ko­we pier­wo­wzo­ry ame­ry­kań­skiej pisar­ki jak i ich ekra­ni­za­cje cie­szą się dziś spo­rą popu­lar­no­ścią. Wyko­rzy­stać to posta­no­wił Ama­zon, któ­ry pod­jął decy­zję o zro­bie­niu seria­lu bazu­ją­ce­go na wcze­śniej­szych powie­ściach Jen­ny Han.

W latach 2009–2011 Jen­ny Han opu­bli­ko­wa­ła trzy książ­ki opo­wia­da­ją­ce o miło­snych pery­pe­tiach mło­dej Bel­ly. Dziew­czy­na każ­de­go lata spę­dza waka­cje w domu przy pla­ży. Nie­opo­dal miesz­ka­ją jej rówie­śni­cy, bra­cia Justin i Con­rad. To, co nie­gdyś było przy­jaź­nią prze­kształ­ca się coraz bar­dziej w miłość, a to nie­co kom­pli­ku­je rela­cję mię­dzy troj­giem bli­skich sobie osób.

Ama­zon zamó­wił liczą­cy osiem odcin­ków serial, któ­ry opo­wie na nowo histo­rię zna­ną z pierw­sze­go tomu try­lo­gii, zaty­tu­ło­wa­ne­go Tego lata sta­łam się pięk­na. Tak jak w książ­ce pro­duk­cja sku­pi się na miło­snym trój­ką­cie głów­nej boha­ter­ki i dwóch bra­ci, skom­pli­ko­wa­nej rela­cji mię­dzy mat­ka­mi i ich dzieć­mi oraz na potę­dze kobie­cej przyjaźni.

Jen­ny Han napi­sze sce­na­riusz pilo­ta­żo­we­go odcin­ka, będzie rów­nież peł­nić funk­cję show­run­ne­ra pro­duk­cji razem z Gabriel­le Stan­ton. Jest duża szan­sa, że serial zosta­nie udo­stęp­nio­ny do obej­rze­nia jesz­cze w tym roku.

źródło:deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy