Ekranizacje Zapowiedzi

Nowa adaptacja Opowieści z Narnii! Reżyseruje autorka Barbie

Gre­ta Ger­wig pod­pi­sa­ła kon­trakt na wyre­ży­se­ro­wa­nie dwóch czę­ści nowej adap­ta­cji „Opo­wie­ści z Narnii” C.S. Lewi­sa. Ame­ry­kań­ska twór­czy­ni ma zna­ko­mi­tą passę.

Choć pre­mie­ra fil­mu „Bar­bie” będzie mia­ła miej­sce dopie­ro 21 lip­ca, to już jest o nim nie­zwy­kle gło­śno – za spra­wą obsa­dy (Mar­got Rob­bie w roli Bar­bie oraz Ryan Gosling w roli Kena) oraz nazwi­ska reży­ser­ki. Gre­ta Ger­wig ma na swo­im kon­cie m.in. nomi­no­wa­ne do Osca­rów „Małe Kobiet­ki” i „Lady Bird”, jest też współ­sce­na­rzyst­ką aktor­skiej wer­sji „Kró­lew­ny Śnież­ki” (pre­mie­ra w 2024 roku). Teraz roz­chwy­ty­wa­na twór­czy­ni pod­pi­sa­ła kon­trakt na kolej­ny gło­śny tytuł – wyre­ży­se­ru­je nową adap­ta­cję „Opo­wie­ści z Narnii”.

Opo­wie­ści z Narnii” to cykl sied­miu powie­ści fan­ta­sy autor­stwa C.S. Lewi­sa, wli­cza­ją­cy się do kla­sy­ki lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej. Łącz­ny nakład serii to ponad 120 milio­nów egzem­pla­rzy wyda­nych w 41 językach.

W cen­trum powie­ści przez więk­szość cza­su znaj­du­ją się dzie­ci z real­ne­go świa­ta, któ­re zosta­ją prze­nie­sio­ne do magicz­nej kra­iny zwa­nej Narnią, gdzie poma­ga­ją Lwu Asla­no­wi. W książ­kach poja­wia­ją się licz­ne odnie­sie­nia do chrze­ści­jań­stwa, a sam Aslan przy­po­mi­na Jezusa.

Opo­wie­ści z Narnii docze­ka­ły się licz­nych adap­ta­cji tele­wi­zyj­nych, teatral­nych i radio­wych, a tak­że trzech fil­mów kino­wych: „Opo­wie­ści z Narnii: Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra sza­fa” (2005), „Opo­wie­ści z Narnii: Ksią­żę Kaspian” (2008) i „Opo­wie­ści z Narnii: Podróż Wędrow­ca do Świ­tu” (2010). W obsa­dzie zna­leź­li się m.in. James McA­voy (pan Tum­nus), Til­da Swin­ton (Bia­ła Cza­row­ni­ca), Peter Din­kla­ge (Zuchon) i War­wick Davis (Nika­brik). W rolach głów­nych rodzeń­stwa Peven­sie we wszyst­kich trzech czę­ściach wystą­pi­li Wil­liam Mose­ley (Piotr), Skan­dar Key­nes (Edmund), Geo­r­gie Hen­ley (Łucja) oraz Anna Pop­ple­well (Zuzan­na).

W 2018 roku Net­flix pod­pi­sał z C.S. Lewis Com­pa­ny kon­trakt na wypro­du­ko­wa­nie fil­mów na pod­sta­wie wszyst­kich sied­miu tomów. Oso­bą odpo­wie­dzial­ną za cało­kształt pro­jek­tu został Mat­thew Aldrich, a pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi – Mark Gor­don, Douglas Gre­sham oraz Vin­cent Sie­ber. Teraz pozna­li­śmy nazwi­sko reży­ser­ki – dwie pierw­sze czę­ści adap­ta­cji ma wyre­ży­se­ro­wać Gre­ta Gerwig.

Na cykl „Opo­wie­ści z Narnii” skła­da­ją się: „Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra sza­fa”, „Ksią­żę Kaspian”, „Podróż Wędrow­ca do Świ­tu”, „Koń i jego chło­piec”, „Srebr­ne krze­sło”, „Sio­strze­niec cza­ro­dzie­ja” oraz „Ostat­nia bitwa”.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy