Ekranizacje

Krzysiu, gdzie jesteś?

Czy w momen­cie, kie­dy sta­je­my się doro­śli, zabi­ja­my w sobie dziec­ko? Nie wyda­je się nam. Disney rów­nież jest prze­ciw­ne­go zda­nia. Może­cie już zoba­czyć nowy zwia­stun pro­duk­cji “Krzy­siu, gdzie jesteś?” (ang. Chri­sto­pher Robin). Pro­duk­cji któ­ra opo­wia­da o życiu doro­słe­go Krzy­sia z Kubu­sia Puchatka.

Praw­dzi­wych przy­ja­ciół pozna­je się w bie­dzie! Gdy mały Krzyś dorósł i zna­lazł się na życio­wym zakrę­cie, jego wier­ni towa­rzy­sze dzie­ciń­stwa – Kubuś, Pro­sia­czek, Kła­po­uchy i Tygry­sek – wyru­sza­ją ze Stu­mi­lo­we­go lasu do Lon­dy­nu, by przy­po­mnieć mu magię dzieciństwa.

Film „Krzy­siu, gdzie jesteś?” wyre­ży­se­ro­wał nomi­no­wa­ny do Zło­te­go Glo­bu® Marc For­ster („Marzy­ciel”) na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Ale­xa Ros­sa Perry’ego („Zło­te wyj­ście”) i nomi­no­wa­nej do Osca­ra® Alli­son Schro­eder („Ukry­te dzia­ła­nia”) oraz opo­wia­da­nia Perry’ego opar­te­go na posta­ciach stwo­rzo­nych przez A.A. Milne’a i E.H. Sheparda.

Pro­duk­cją zaję­li się Bri­gham Tay­lor i Kri­stin Burr, pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi zosta­li Renée Wol­fe i Jere­my Johns. W fil­mie udział bio­rą: zdo­byw­ca Zło­te­go Glo­bu Ewan McGre­gor (“Far­go”) jako doro­sły Krzyś; nomi­no­wa­na do tej samej nagro­dy Hay­ley Atwell („Agent­ka Car­ter”) jako jego żona Eve­lyn; Bron­te Car­mi­cha­el jako jego cór­ka Madeline.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy