Ekranizacje Zapowiedzi

Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ma mieć 5 sezonów. Obejrzyjcie nowe zdjęcia!

Pierw­szy zwia­stun pro­duk­cji „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” wzbu­dził ogrom­ne emo­cje. Teraz twór­cy zdra­dzi­li nie­co wię­cej infor­ma­cji oraz opu­bli­ko­wa­li nowe zdjęcia.

Show­run­ner pro­duk­cji J.D. Pay­ne udzie­lił wywia­du maga­zy­no­wi „Empi­re”. W roz­mo­wie zdra­dził m.in., że będzie to spój­na histo­ria, któ­ra ma trwać 50 godzin i że twór­cy mają ją już roz­pla­no­wa­ną w cało­ści: wie­dzą nawet, jakie będzie ostat­nie uję­cie ostat­nie­go odcin­ka. Pew­ne wąt­ki z pierw­sze­go sezo­nu sta­ną się zro­zu­mia­łe dopie­ro po obej­rze­niu ostatniego.

Choć serial będzie opo­wia­dał zupeł­nie nową histo­rię, to jego twór­cy zapew­nia­ją, że dba­ją o wier­ność mate­ria­łom źró­dło­wym, a sam serial będzie zgod­ny z war­to­ścia­mi J.R.R. Tolkiena.

Pra­wa do seria­lu „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” nale­żą do Ama­zo­na i widać, że dla plat­for­my jest to nie­zwy­kle waż­na pro­duk­cja, mają­ca przy­cią­gnąć widzów do Ama­zon Pri­me Video.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy