Zapowiedzi

Ilustrowany Harry Potter i Więzień Azkabanu z pierwszymi grafikami

Jest już prób­ka ilu­stra­cji z nowe­go wyda­nia “Har­ry­’e­go Pot­te­ra i Więź­nia Azka­ba­nu”. To trze­cia odsło­na nowe­go opra­co­wa­nia gra­ficz­ne­go serii J.K. Row­ling. Za obraz­ki odpo­wia­da oczy­wi­ście Jim Kay.

Pre­mie­ra „The Illu­stra­ted Edi­tion of Har­ry Pot­ter and the Pri­so­ner of Azka­ban” zosta­ła zapla­no­wa­na na 3 paź­dzier­ni­ka. W książ­ce znaj­dzie się 115 ilu­stra­cji. Ich prób­ka zosta­ła opu­bli­ko­wa­na na Pottermore.

Fabu­ła książ­ki: Po zwy­cię­stwie Harry’ego nad Lor­dem Vol­de­mor­tem i bazy­lisz­kiem w Kom­na­cie Tajem­nic zaczę­ły się waka­cje. Lecz zanim zain­au­gu­ro­wa­no trze­ci rok nauki w Hogwar­cie, w naj­bar­dziej mrocz­nym wię­zie­niu cza­ro­dzie­jów − Azka­ba­nie − sta­ło się coś nie­moż­li­we­go: uciekł z nie­go wię­zień, Syriusz Black. W świe­cie cza­ro­dzie­jów naro­sła pani­ka, ponie­waż ten były wię­zień miał opi­nię maso­we­go mor­der­cy, sza­leń­ca i co gor­sza, zdraj­cy rodzi­ny Pot­te­rów. Wszy­scy oba­wia­li się, że Syriusz będzie chciał zabić Harry’ego, by przy­wró­cić potę­gę swe­go pana. Praw­da oka­za­ła się zupeł­nie zaskakująca.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy