Ekranizacje

Cormoran Strike zadebiutuje w brytyjskiej telewizji w adaptacji Wołania kukułki

Robert Gal­bra­ith, pisząc w 2013 roku Woła­nie kukuł­ki, był cie­szą­cym się raczej małą popu­lar­no­ścią bry­tyj­skim pisa­rzem i takim wła­ści­wie pozo­stał do cza­su, kie­dy nie oka­za­ło się, że to tak napraw­dę ukry­wa­ją­ca się pod pseu­do­ni­mem stwór­czy­ni zna­ne­go na całym świe­cie nasto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja z bli­zną w kształ­cie bły­ska­wi­cy na czo­le. Sprze­daż Woła­nia kukuł­ki ruszy­ła z kopy­ta, a J.K. Row­ling prze­ko­na­ła się o sile swo­je­go nazwi­ska. Wkrót­ce będzie­my mogli obej­rzeć serial na pod­sta­wie jej kryminałów.

Bli­żej o fabu­le Woła­nia kukułki:

Cia­ło super­mo­del­ki Luli Lan­dry zosta­je zna­le­zio­ne pod oknem bal­ko­nu jej lon­dyń­skiej rezy­den­cji. Poli­cja stwier­dza samo­bój­stwo, ale brat cele­bryt­ki w to nie wie­rzy, dla­te­go zatrud­nia pry­wat­ne­go detek­ty­wa, Cor­mo­ra­na Strike’a.

Stri­ke jest wete­ra­nem wojen­nym, pod­czas służ­by w Afga­ni­sta­nie ucier­piał i fizycz­nie i psy­chicz­nie. Ma kło­po­ty finan­so­we i wła­śnie roz­stał się z kobie­tą swo­je­go życia. Spra­wa Luli jest dla nie­go szan­są na odbi­cie się od dna, ale im bar­dziej detek­tyw wikła się w skom­pli­ko­wa­ny świat wyż­szych sfer, tym więk­sze gro­zi mu niebezpieczeństwo.

(źró­dło: Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie, 2013)

Już 10 paź­dzier­ni­ka 2014 roku ogło­szo­no, że zosta­nie stwo­rzo­na adap­ta­cja ksią­żek Gal­bra­itha dla sta­cji BBC. W 2016 potwier­dzo­no, że serial będzie liczył sie­dem odcin­ków, każ­dy po sześć­dzie­siąt minut. W głów­ne role wcie­lą się Tom Bur­ke i Hol­li­day Grainger.

Ogrom­nie uta­len­to­wa­ny aktor, któ­ry powo­ła postać [Strike’a] do praw­dzi­we­go życia, powie­dzia­ła Row­ling o Tomie Bur­ke. Mamy teraz dwóch świet­nych akto­rów w wio­dą­cych rolach. Myślę, że stwo­rzą wspól­nie coś bar­dzo wyjąt­ko­we­go, dodała.

Pierw­sze trzy odcin­ki seria­lu opo­wie­dzą histo­rię zna­ną z Woła­nia kukuł­ki, pozo­sta­łe czte­ry zosta­ną roz­dy­spo­no­wa­ne po rów­no dla Jedwab­ni­ka i Żniw zła (kolej­ne książ­ki opo­wia­da­ją­ce o pery­pe­tiach Cor­mo­ra­na Strike’a).

Ben Richards odpo­wie­dzial­ny za ekra­ni­za­cję Woła­nia kukuł­ki stwier­dził, że serial będzie się bar­dzo róż­nił zarów­no tonal­nie jak i wizu­al­nie od innych kry­mi­na­łów. Nato­miast Tom Edge, któ­ry ma na medium tele­wi­zyj­ne prze­nieść Jedwab­ni­ka i Żni­wa zła powie­dział: ludzie uży­wa­ją zwy­kle sło­wa sta­ro­mod­ny w pejo­ra­tyw­nym zna­cze­niu, ale dla mnie to wła­śnie dla­te­go te książ­ki , a rów­nież, mam nadzie­je, serial będą tak wyjątkowe.

Pierw­szy odci­nek seria­lu Stri­ke zosta­nie wyemi­to­wa­ny w sta­cji BBC 27 sierpnia.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy