Ekranizacje Zapowiedzi

Powieść Prawo matki doczeka się ekranizacji! Mroczny kryminał z silną bohaterką

Prze­my­sław Pio­trow­ski to autor best­sel­le­ro­we­go cyklu o komi­sa­rzu Igo­rze Brud­nym, któ­ry w listo­pa­dzie przed­sta­wił fan­kom i fanom mową boha­ter­kę – Lutę Kara­bi­nę. „Pra­wo mat­ki” zosta­ło przy­ję­te tak gorą­co, że już sprze­dał pra­wa do ekranizacji!

Luta Kara­bi­na to samo­dziel­na mat­ka dwój­ki dzie­ci. Spę­dza z nimi każ­dą wol­ną chwi­lę, zara­bia na życie, pra­cu­jąc na plat­for­mie wiert­ni­czej u wybrze­ży Nor­we­gii. Pew­ne­go dnia wyda­rza się tra­ge­dia – cór­ka Luty zosta­je porwa­na. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że dziew­czyn­ka padła ofia­rą wyjąt­ko­wo bru­tal­nej szaj­ki han­dla­rzy żywym towa­rem, a poli­cja nie ma żad­nych tro­pów. Czas mija, więc kobie­ta posta­na­wia wziąć spra­wy we wła­sne ręce…

…a ma do tego spo­re pre­dys­po­zy­cje, ponie­waż w prze­szło­ści była jed­ną z naj­lep­szych spe­cja­li­stek dzia­ła­ją­cych w służ­bach spe­cjal­nych. Co wię­cej, oka­zu­je się, że w jej mrocz­nej prze­szło­ści kry­je się klucz do odzy­ska­nia cór­ki. W śledz­twie Lutę wspie­ra Zyg­munt Sza­tan, poli­cjant, któ­ry też ma do wyrów­na­nia rachun­ki sprzed lat.

Pre­mie­ra „Pra­wa mat­ki” Prze­my­sła­wa Pio­trow­skie­go mia­ła miej­sce w listo­pa­dzie 2022 roku (zachę­ca­my do lek­tu­ry naszej roz­mo­wy z auto­rem o książ­ce). Pierw­szy tom nowej serii został gorą­co przy­ję­ty nie tyl­ko przez czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­ków, ale też przez śro­do­wi­sko fil­mo­we. To dzię­ki temu 21 lute­go 2023 roku w Łodzi zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa sprze­da­ży praw do ekra­ni­za­cji powie­ści. Za ekra­ni­za­cję „Pra­wa mat­ki” odpo­wia­dać będzie Opus TV, jed­na z naj­waż­niej­szych pol­skich film two­rzą­cych tre­ści tele­wi­zyj­ne. W swo­im port­fo­lio ma m.in. „Kró­lo­wą”, „Kru­ka”, „Zbrod­nię”, „Para­doks” oraz „Klan­gor”.

Luta Kara­bi­na to ide­al­na boha­ter­ka seria­lu – sil­na kobie­ta, bez­kom­pro­mi­so­wa mat­ka i bez­względ­na mścicielka.

Pre­mie­ra kolej­ne­go tomu serii pla­no­wa­na jest na jesień tego roku – obie­cu­je Marek Kor­czak, dyrek­tor Wydaw­nic­twa Czar­na Owca.

Zanim Prze­my­sław Pio­trow­ski powo­łał do życia Lutę, zasły­nął serią best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów o komi­sa­rzu Igo­rze Brud­nym („Pięt­no”, „Sfo­ra”, „Che­rub”, „Zara­za”, „Bagno”). Jest też auto­rem kry­mi­nal­nych „Krwi z krwi” oraz „Mat­ni”, sen­sa­cyj­nej „Dro­gi do pie­kła”, thril­le­ra histo­rycz­ne­go „Kod Him­m­le­ra” oraz poli­ti­cal fic­tion „Rady­kal­ni. Ter­ror” i „Rady­kal­ni. Rebe­lia”. Od 2020 roku zwią­za­ny jest z Wydaw­nic­twem Czar­na Owca. Na wio­snę 2023 roku zapla­no­wa­na jest pre­mie­ra książ­ki „La Bestia”, będą­cej połą­cze­niem true cri­me i repor­ta­żu o Luisie Garavito.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy