Ekranizacje Zapowiedzi

Władca Pierścieni – teaser i oficjalny tytuł serialu!

Seria­lo­wy „Wład­ca Pier­ście­ni” od Ama­zo­na to jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych tytu­łów w 2022 roku. Do fanów tra­fił wła­śnie pierw­szy zwia­stun, ujaw­nio­no tak­że ofi­cjal­ny tytuł serii. W ory­gi­nal­nej wer­sji brzmi on „The Lord of the Rings: The Rings of Power”, nato­miast po pol­sku „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy”.

Krót­ka zapo­wiedź wideo nie zdra­dza wpraw­dzie zbyt wie­le z same­go seria­lu, ale uchy­la rąb­ka tajem­ni­cy na temat świa­ta, któ­re­go próg będzie­my mogli prze­kro­czyć na począt­ku wrze­śnia. To wła­śnie wte­dy na plat­for­mie Pri­me Video poja­wi się pierw­szy odci­nek pro­duk­cji. W zwia­stu­nie może­my usły­szeć słyn­ny cytat wpro­wa­dza­ją­cy do fabu­ły „Wład­cy Pier­ście­ni” Tolkiena.

Akcja „Pier­ście­ni Wła­dzy” zabie­rze widzów do świa­ta Dru­giej Ery Śród­zie­mia i przed­sta­wi wyda­rze­nia, któ­re roze­gra­ły się tysią­ce lat przed fabu­łą zna­ną z „Hob­bi­ta” i „Wład­cy Pierścieni”.
„Może­my sobie wyobra­zić, że ten tytuł mógł­by wid­nieć na grzbie­cie książ­ki obok innych kla­sycz­nych dzieł J.RR. Tol­kie­na. „Pier­ście­nie Wła­dzy” łączą w sobie wszyst­kie naj­waż­niej­sze histo­rie Dru­giej Ery Śród­zie­mia: wyku­wa­nie pier­ście­ni, począt­ki Mrocz­ne­go Lor­da Sau­ro­na, epic­ką opo­wieść o Núme­no­rze oraz Ostat­ni Sojusz Elfów i Ludzi. Dotych­czas widzo­wie mogli zoba­czyć na ekra­nie histo­rię tyl­ko Jedy­ne­go Pier­ście­nia – ale zanim powstał ten jeden, było ich wie­le… jeste­śmy nie­zwy­kle pod­eks­cy­to­wa­ni mogąc podzie­lić się epic­ką opo­wie­ścią o nich wszyst­kich” – wyja­wi­li show­run­ne­rzy, J.D. Pay­ne i Patrick McKay.

Roz­po­czy­na­jąc od cza­sów względ­ne­go spo­ko­ju, seria podą­ży śla­dem posta­ci, zarów­no zna­nych, jak i nowych, któ­rym przyj­dzie zmie­rzyć się z od daw­na budzą­cym lęk złem, któ­re na nowo poja­wia się w Śród­zie­miu. Od naj­ciem­niej­szych głę­bin Gór Mgli­stych, przez maje­sta­tycz­ne lasy sto­li­cy elfów, Lin­don, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Núme­no­ru, po naj­dal­sze obsza­ry zazna­czo­ne na mapach – te kra­iny i zamiesz­ku­ja­cy je boha­te­ro­wie stwo­rzą dzie­dzic­two, któ­re będzie trwa­ło jesz­cze dłu­go po ich śmier­ci – gło­si ofi­cjal­ny opis produkcji.

W obsa­dzie zna­leź­li się m.in.: zna­ni z „Gry o tron” Robert Ara­mayo i Joseph Maw­le, Mor­fydd Clark („Mrocz­ne mate­rie”), Ben­ja­min Wal­ker („Jes­si­ca Jones”), Try­stan Gra­vel­le („Ter­ror”), Peter Mul­lan („Ozark”), a tak­że Cyn­thia Addai-Robin­son, Owa­in Arthur, Maxim Bal­dry, Naza­nin Bonia­di, Isma­el Cruz Cór­do­va, Char­les Edwards, Sir Len­ny Hen­ry, Ema Horvath, Mar­kel­la Kave­nagh, Tyroe Muha­fi­din, Sophia Nomve­te, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Char­lie Vic­kers, Leon Wadham, Daniel Wey­man, Sara Zwan­go­ba­ni i inni.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy