Aktualności

Empik książką stoi?

Pisa­łem dopie­ro co o prze­pro­wa­dzo­nych przez fir­mę dorad­czą Delo­it­te bada­niach “Zaku­py świą­tecz­ne 2016” – z któ­rych wyni­kło, iż Pola­cy mimo zwięk­szo­nej puli fun­du­szy na zaku­py świą­tecz­ne, mniej chęt­nie się­gną po pre­zen­ty w posta­ci ksią­żek. Ja oczy­wi­ście ser­decz­nie nama­wiam do obda­ro­wy­wa­nia się egzem­pla­rza­mi dobrych powie­ści czy zbio­rów opo­wia­dań – róż­no­rod­ność ryn­ku pozwa­la na dobra­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych pre­zen­tów dla każ­de­go człon­ka rodziny.

ppreferencje1Co wię­cej, uda­ło mi się zaj­rzeć za kuli­sy tego, jak wyglą­da okres świą­tecz­ny w sie­ci Empik, czy­li jed­ne­go z popu­lar­niej­szych miejsc, w któ­rym moż­na prze­bie­rać w woluminach.

W zeszłym roku naj­wię­cej ksią­żek sprze­da­ło się kolej­no w grud­niu, listo­pa­dzie oraz wrze­śniu – ten ostat­ni wią­że się oczy­wi­ście z począt­kiem roku szkol­ne­go, a dwa pierw­sze ozna­cza­ją sezon pre­zen­to­wy. A dokład­niej – gru­dzień zano­to­wał aż 46% obro­tu książ­ka­mi w porów­na­niu do śred­niej z całe­go roku. Naj­wy­raź­niej nie jestem aż tak odosob­nio­ny w opi­nii, iż książ­ka pod cho­in­ką przy­spo­rzy obda­ro­wy­wa­ne­mu wie­le rado­ści. Oczy­wi­ście pro­cen­ty bez licz­by ogól­nej pozo­sta­ją nie­ja­sne, a trze­ba przy­znać, że całość jest dość impo­nu­ją­ca. W cią­gu roku sprze­da­ło się bowiem aż 3,5 milio­na książek.

preferencje2

W zeszłym roku abso­lut­nym hitem oka­za­ła się „Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Haw­kins. Na dru­gim miej­scu zna­la­zła się „Zamieć śnież­na i woń mig­da­łów, a na trze­cim – Red Lip­stick Mon­ster. Taj­ni­ki maki­ja­żu Ewy Grze­la­kow­skiej-Kosto­glu. Pro­gno­zy na ten rok mówią, że Dziew­czy­na z pocią­gu utrzy­ma się na podium, jed­nak wyprze­dzą ją „Hyg­ge. Duń­ska sztu­ka szczę­ścia” autor­stwa Marie Tourell Soder­berg oraz „Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” J.K. Row­ling – Pot­te­ry zresz­tą już od pierw­sze­go tomu mia­ły to do sie­bie, że prze­bo­jem zdo­by­wa­ły szczy­ty topek i zesta­wień, tak więc naj­now­sza część jako naj­go­ręt­szy tytuł nie dzi­wi ani tro­chę. Popu­lar­ność „Dziew­czy­ny…” zaś pomógł utrzy­mać film – z powo­du ekra­ni­za­cji po książ­kę się­gnę­li czy­tel­ni­cy, któ­rzy prze­oczy­li tę pozy­cję wcześniej.

O jakie tytu­ły jesz­cze pyta­my? Są to naj­czę­ściej pozy­cje ze szczy­tów zesta­wień i list best­sel­le­rów czy nowo­ści, któ­re wyszły spod pió­ra popu­lar­nych auto­rów. War­to wymie­nić książ­ki takie jak „Dacie radę. Ostat­nia roz­mo­wa” księ­dza Jana Kacz­kow­skie­go, „Świa­tło mię­dzy oce­ana­mi” M.L. Sted­ma­na, „Biu­ro prze­sy­łek nie­do­rę­czo­nych” Nata­szy Sochy czy „Kukucz­ka. Opo­wieść o naj­słyn­niej­szym pol­skim hima­la­iście” Dariu­sza Kort­ko i Mar­ci­na Pie­tra­szew­skie­go. Miło­śni­cy fan­ta­sty­ki się­gną po „Kona­na Desty­la­to­ra” Andrze­ja Pili­piu­ka, pol­skich kry­mi­na­łów po „Lam­pio­ny” Kata­rzy­ny Bon­dy lub „Świt, któ­ry nie nadej­dzie” Remi­giu­sza Mro­za. Dla osób poszu­ku­ją­cych trans­cen­den­cji bądź misty­ki odpo­wied­nim wybo­rem będzie „Szpieg” Pau­lo Coeh­lo, a dla zwo­len­ni­ków kla­sy­ki – „Sztu­ka kocha­nia” Micha­li­ny Wisłoc­kiej.

preferencje3

Tego­rocz­ne zesta­wie­nia sprze­da­ży wyka­za­ły ponad­to, że naj­chęt­niej kupu­je­my lite­ra­tu­rę dzie­cię­cą – co jest nie­zwy­kle waż­ne, ponie­waż uczy miło­ści do ksią­żek od małe­go. Lite­ra­tu­ra peł­ni funk­cję poznaw­czą i edu­ka­cyj­ną, a dodat­ko­wo wycho­wu­je przy­szłe poko­le­nia czy­tel­ni­ków. Błę­dem oka­zu­je się to, iż mło­dzież nie czy­ta – lite­ra­tu­ra dla mło­dych doro­słych jest też bar­dzo popu­lar­na. Trud­no się temu dzi­wić, wszak to ludzie wycho­wa­ni na „Har­rym Pot­te­rze”, a każ­dy wie, że w to, iż sztu­ka czy­ta­nia zani­kła zwłasz­cza wśród dzie­ci nie­za­wod­nie dowo­dzi bycia mugolem.

Doro­sły czy­tel­nik naj­chęt­niej się­ga po kry­mi­na­ły – dostar­cza­ją emo­cji i roz­ryw­ki, ale tak­że inte­lek­tu­al­ne­go odpo­czyn­ku po cięż­kim dniu. Moż­na po nie się­gnąć nie tyl­ko w wygod­nym fote­lu, ale też w pocią­gu czy w toa­le­cie, a mimo tego wciąż pozo­stać sku­pio­nym na fabu­le. Nie jest to jed­nak jedy­ny gatu­nek cie­szą­cy się popu­lar­no­ścią – kry­mi­na­łom dep­czą po pię­tach repor­ta­że, repe­ty­to­ria bio­gra­fie, porad­ni­ki oraz książ­ki kuli­nar­ne. Inte­re­su­ją­cy wzrost w 2016 roku odno­to­wa­ła lite­ra­tu­ra moty­wa­cyj­na i psychologiczna.

Z infor­ma­cji tych może­cie oczy­wi­ście sko­rzy­stać dwo­ja­ko – posta­wić na best­sel­ler w momen­cie, kie­dy nie jeste­ście pew­ni gustu obda­ro­wy­wa­ne­go lub… uni­kać go, jeśli adre­sa­tem jest wytraw­ny czy­tel­nik, w wypad­ku któ­re­go trud­no wstrze­lić się w niszę. Mam nadzie­ję, że tak czy ina­czej pomo­głem nie­co z doko­na­niem wybo­ru – wszak do świąt zosta­ły nie­ca­łe dwa tygo­dnie, naj­wyż­sza pora sia­dać do pakowania.

Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków niestatystyczny.pl posta­ra­łem się o kod raba­to­wy. Bo co może być lep­sze­go niż książ­ka na pre­zent? I rabat na książki ?
Kod do wyko­rzy­sta­nia na empik.com

Łączy się z inny­mi rabatami!

empik-promocja

Całą nasza info­gra­fi­kę może­cie obej­rzeć po klik­nię­ciu w obrazek!

empik_ver2

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy