Aktualności

Prestiżowa Nagroda Bookera trafiła w tym roku w ręce Damona Galguta

Nagro­da Booke­ra to naj­bar­dziej pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie lite­rac­kie w Wiel­kiej Bry­ta­nii, przy­zna­wa­ne za naj­lep­szą powieść anglo­ję­zycz­ną. W tym roku lau­re­atem został pocho­dzą­cy z RPA Damon Gal­gut. Zwy­cię­stwo w kon­kur­sie zapew­ni­ła mu powieść The Pro­mi­se, w któ­rej autor przed­sta­wił obej­mu­ją­cą czte­ry deka­dy sagę rodzi­ny Swar­tów, przy oka­zji doko­nu­jąc ana­li­zy i oce­ny histo­rii współ­cze­snej RPA.

Mimo tego, że Nagro­da Booke­ra ist­nie­je już ponad pół wie­ku, to Damon Gal­gut jest dopie­ro trze­cim Afry­kań­czy­kiem, któ­ry to wyróż­nie­nie ode­brał. Wcze­śniej nagro­da tra­fi­ła w ręce Nad­ine Gor­di­mer w 1974 i dwu­krot­nie otrzy­mał ją J.M. Coet­zee w 1983 i 1999.

To był świet­ny rok dla afry­kań­skiej lite­ra­tu­ry. Chciał­bym przy­jąć tę nagro­dę w imie­niu wszyst­kich opo­wie­dzia­nych i nie­opo­wie­dzia­nych histo­rii oraz wszyst­kich auto­rów, pocho­dzą­cych z tego same­go nie­sa­mo­wi­te­go kon­ty­nen­tu, co ja, o któ­rych sły­sze­li­ście bądź nie. Mam nadzie­ję, że od teraz afry­kań­skie pisar­stwo będzie trak­to­wa­ne bar­dziej poważ­nie, powie­dział Damon Gal­gut, odbie­ra­jąc nagrodę.

Dla Damo­na Gal­gu­ta była to trze­cia szan­sa na otrzy­ma­nie Nagro­dy Booke­ra. Wcze­śniej dwu­krot­nie tra­fił na listę fina­li­stów: po raz pierw­szy w 2003 z powie­ścią The Good Doctor i w 2010 z In a Stran­ge Room.

The Pro­mi­se naj­lep­szą powie­ścią zosta­ła wybra­na jed­no­gło­śnie. Sędzio­wie zde­cy­do­wa­li się nagro­dzić tę wła­śnie powieść za „moc­ny, jed­no­znacz­ny komen­tarz na temat histo­rii RPA i samej ludz­ko­ści, któ­ry naj­le­piej moż­na pod­su­mo­wać pyta­niem: czy na tym świe­cie ist­nie­je praw­dzi­wa sprawiedliwość?”.

Pol­scy czy­tel­ni­cy nie będą musie­li cze­kać zbyt dłu­go na rodzi­me wyda­nie. Wydaw­nic­two Czar­ne ogło­si­ło na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku, że powieść już za kil­ka mie­się­cy uka­że się nad Wisłą.

https://thebookerprizes.com/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy