Sprawdzasz tag

The Promise

Aktualności

Prestiżowa Nagroda Bookera trafiła w tym roku w ręce Damona Galguta

Nagro­da Booke­ra to naj­bar­dziej pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie lite­rac­kie w Wiel­kiej Bry­ta­nii, przy­zna­wa­ne za naj­lep­szą powieść anglo­ję­zycz­ną. W tym roku lau­re­atem został pocho­dzą­cy z RPA Damon Gal­gut. Zwy­cię­stwo w kon­kur­sie zapew­ni­ła mu powieść The Pro­mi­se, w któ­rej autor przed­sta­wił obej­mu­ją­cą czte­ry deka­dy sagę rodzi­ny Swar­tów, przy oka­zji doko­nu­jąc ana­li­zy i oce­ny histo­rii współ­cze­snej RPA. Czy­taj dalej

-->