Aktualności

Ruszyła akcja Czytaj PL! Potrwa cały listopad!

Do tej pory Czy­taj PL odwie­dzi­ło 14 kra­jów, w tym bli­sko 1000 miej­sco­wo­ści w całej Pol­sce. Tego­rocz­na akcja będzie dzia­łać przede wszyst­kim w sieci.

Naj­więk­sza w Pol­sce i na świe­cie tego rodza­ju akcja czy­tel­ni­cza w tym roku będzie szcze­gól­nie moc­no obec­na w prze­strze­ni wir­tu­al­nej. W rekor­do­wej edy­cji Czy­taj PL 2019 ponad 50 000 użyt­kow­ni­ków prze­czy­ta­ło książ­ki aż 130 tysię­cy razy! Poprzecz­ka zosta­ła zawie­szo­na bar­dzo wyso­ko – infor­mu­ją orga­ni­za­to­rzy. – We wszyst­kich dotych­cza­so­wych edy­cjach akcji Czy­taj PL dotar­ło z naj­lep­szy­mi książ­ka­mi na wszyst­kie kon­ty­nen­ty świa­ta, do 14 kra­jów i bli­sko 1000 miej­sco­wo­ści w Pol­sce. Rok­rocz­nie anga­żu­ją się w nią miło­śni­cy lite­ra­tu­ry, auto­rzy, amba­sa­do­rzy akcji z lice­ów oraz wło­da­rze miast i insty­tu­cje, któ­rym szcze­gól­nie bli­skie jest pro­mo­wa­nie czy­tel­nic­twa. W 2020 roku akcja opa­nu­je inter­net, docie­ra­jąc do setek tysię­cy czy­tel­ni­ków sku­pio­nych wokół popu­lar­nych ser­wi­sów oraz fan­pej­dży i grup w mediach społecznościowych.

Tego­rocz­nym hasłem akcji jest „zno­wu czy­tam” – prze­kor­nie przy­po­mi­na­ją­ce, że dzie­ci i mło­dzież czy­ta­ją w szko­le, ponie­waż muszą… ale nawet oso­by znie­chę­co­ne mogą do czy­ta­nia wró­cić i się­gać po kolej­ne lek­tu­ry już z wła­snej woli.

W ramach Czy­taj PL w apli­ka­cji Woblink będzie moż­na jak co roku pobrać 12 tytułów.

Jak zawsze, 12 tytu­łów dostęp­nych jest za dar­mo w for­mie e‑booków, a dodat­ko­wo 10 z nich – w wer­sji audio­bo­oków. Pulę otwie­ra „Zimow­la” Domi­ni­ki Sło­wik (Wydaw­nic­two Znak), lau­re­at­ki Pasz­por­tu „Poli­ty­ki” 2019 i fina­list­ki Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia. Dla wszyst­kich fanów twór­czo­ści Jaku­ba Małec­kie­go atrak­cją będzie jego przed­ostat­nia powieść „Hory­zont”. Ukło­nem w stro­nę miło­śni­ków wie­lo­wąt­ko­wych powie­ści jest „Stra­mer” Miko­ła­ja Łoziń­skie­go (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie), czy­li histo­ria losów żydow­skiej rodzi­ny w mię­dzy­wo­jen­nym Tar­no­wie. Fanów kry­mi­na­łów i thril­le­rów do lek­tu­ry sku­szą: „Czar­ne morze” Karo­li­ny Macios (Wiel­ka Lite­ra), „Zadra” Rober­ta Małec­kie­go (Czwar­ta Stro­na), a tak­że „Topiel” Jaku­ba Ćwie­ka (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy) oraz Remi­giusz Mróz i jego „Gło­sy z zaświa­tów”. Repor­ter­ski kunszt uho­no­ro­wa­ne­go podwój­ną Nagro­dą Lite­rac­ką „Nike” – od jury i czy­tel­ni­ków – Mariu­sza Szczy­gła pozna­ją ci, któ­rych udział w akcji Czy­taj PL zachę­ci do się­gnię­cia po zbiór „Nie ma” (Dowo­dy na Ist­nie­nie), w wer­sji audio czy­ta­ny przez Maję Osta­szew­ską. Woj­tek Drew­niak zafun­du­je czy­tel­ni­kom podróż w cza­sie, dzię­ki swo­jej książ­ce „Histo­ria bez cen­zu­ry 5. I strasz­no, i śmiesz­no – PRL” (Wydaw­nic­two Znak). Z kolei młod­si miło­śni­cy fan­ta­sty­ki będą mogli się­gnąć po książ­kę Pau­li­ny Hen­del „Straż­nik”. Staw­kę tytu­łów Czy­taj PL zamy­ka­ją w tym roku dwie zagra­nicz­ne pozy­cje. Pierw­szy z nich to porad­nik Ste­fa­nie Stahl „Kochaj naj­le­piej jak potra­fisz” (Wydaw­nic­two Otwar­te). Dru­gi to „O cza­sie i wodzie” (Karak­ter), roz­pi­sa­na na wie­le gło­sów opo­wieść, w któ­rej islandz­ki pisarz i poeta Andri Snær Magna­son łączy esej z repor­ta­żem, oso­bi­stą histo­rię ze sta­ro­islandz­ką lite­ra­tu­rą, hin­du­ską mito­lo­gią oraz reflek­sja­mi na temat postę­pu­ją­cej kata­stro­fy klimatycznej.

„Zno­wu czy­tam” to hasło, któ­re towa­rzy­szy tego­rocz­nej edy­cji akcji Czy­taj PL. Po raz kolej­ny się­ga­my po 12 wyjąt­ko­wych ksią­żek, któ­re we współ­pra­cy z wydaw­ca­mi udo­stęp­nia­my bez­płat­nie dla wszyst­kich – i tych kocha­ją­cych książ­ki, któ­rzy „zno­wu” dołą­czą do akcji i bez waha­nia się­gną po nasze lite­rac­kie pro­po­zy­cje, jak i tych, któ­rzy będą z nami po raz pierw­szy. W nie­sie­niu pro­czy­tel­ni­czej misji Czy­taj PL pomo­że spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny na oko­licz­ność akcji spot, po obej­rze­niu któ­re­go nikt nie będzie miał wąt­pli­wo­ści: książ­ka może towa­rzy­szyć nam w każ­dej sytu­acji i miej­scu, a czy­ta­nie napraw­dę wcią­ga – mówi dyrek­tor KBF Iza­be­la Błaszczyk.

W tym roku do gro­na part­ne­rów dołą­czy­ła rekor­do­wa licz­ba 29 miast, któ­rych miesz­kań­cy i insty­tu­cje kul­tu­ral­ne będą aktyw­nie wspie­rać czy­tel­nic­two. Jak w poprzed­nich latach Czy­taj PL towa­rzy­szy akcja „Upo­luj swo­ją książ­kę”, któ­rej pomy­sło­daw­cą jest Insty­tut Książ­ki, a amba­sa­do­ra­mi – ucznio­wie szkół śred­nich z całej Polski.

Jak pod­kre­śla dyrek­tor Insty­tu­tu Książ­ki Dariusz Jaworski:
Kam­pa­nia CZYTAJ PL i towa­rzy­szą­cą jej akcja „Upo­luj swo­ją książ­kę” w kon­se­kwent­ny spo­sób dopeł­nia dzia­ła­nia Insty­tu­tu Książ­ki na rzecz pro­mo­cji czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Nasza kam­pa­nia „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” kie­ro­wa­na jest do rodzi­ców nowo­rod­ków, do przed­szko­la­ków i dzie­ci w wie­ku szkol­nym, zaś „Upo­luj swo­ją książ­kę” tra­fia do szkół średnich.

Nowo­ścią w tym roku będzie, iż wszyst­kie tytu­łu będą dostęp­ne w wer­sji na czytniki.
Sta­ra­my się, by każ­da kolej­na edy­cja akcji była coraz bar­dziej atrak­cyj­na. Wybie­ra­my naj­lep­sze best­sel­le­ry, zmie­nia­my for­mu­ły kon­kur­sów, opra­wę gra­ficz­ną, hasła prze­wod­nie akcji, ale rów­nież tech­no­lo­gię. W tym roku akcja Czy­taj PL po raz pierw­szy zago­ści na czyt­ni­kach ksią­żek elek­tro­nicz­nych. W listo­pa­dzie 12 best­sel­le­rów będzie moż­na czy­tać na czyt­ni­kach ink­BO­OK Calyp­so. W przy­szłych latach będzie­my mogli pochwa­lić się kolej­ny­mi mode­la­mi – doda­je Paweł Polań­ski, dyrek­tor plat­for­my Woblink.

Histo­ria akcji Czy­taj PL się­ga 2013 roku, kie­dy Kra­ków otrzy­mał tytuł Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO i jest reali­zo­wa­na przez przez KBF – insty­tu­cję kul­tu­ry Mia­sta Kra­ko­wa w ramach pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO. Aby wziąć udział w tego­rocz­nej odsło­nie akcji, wystar­czy pobrać bez­płat­ną apli­ka­cję Woblink z App Sto­re lub Google Play i przejść do zakład­ki Czy­taj PL. Po zeska­no­wa­niu kodu QR zysku­je­my dostęp do 12 bez­płat­nych tytu­łów do czy­ta­nia i słuchania.

Lista dostęp­nych książek:
1. Jakub Ćwiek „Topiel” (Wydaw­nic­two Marginesy)

2. Woj­tek Drew­niak „Histo­ria bez cen­zu­ry 5. I strasz­no, i śmiesz­no – PRL” (Wydaw­nic­two Znak)

3. Pau­li­na Hen­del „Straż­nik” (We Need YA)

4. Miko­łaj Łoziń­ski „Stra­mer” (Wydaw­nic­two Literackie)

5. Karo­li­na Macios „Czar­ne morze” (Wiel­ka Litera)

6. Andri Snær Magna­son „O cza­sie i wodzie” (Karak­ter)

7. Jakub Małec­ki „Hory­zont” (Wydaw­nic­two SQN)

8. Robert Małec­ki „Zadra” (Czwar­ta Strona)

9. Remi­giusz Mróz „Gło­sy z zaświa­tów” (Wydaw­nic­two Filia)

10. Domi­ni­ka Sło­wik „Zimow­la” (Wydaw­nic­two Znak)

11. Ste­fa­nie Stahl „Kochaj naj­le­piej jak potra­fisz” (Wydaw­nic­two Otwarte)

12. Mariusz Szczy­gieł „Nie ma” (wydaw­nic­two Dowo­dy na Istnienie)

Orga­ni­za­to­rzy Czy­taj PL: Mia­sto Kra­ków, KBF – insty­tu­cja kul­tu­ry Mia­sta Kra­ko­wa, ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO, Woblink
Part­ner stra­te­gicz­ny: Insty­tut Książki

Wydaw­cy: Wydaw­nic­two Znak, Wydaw­nic­two SQN, Dowo­dy na Ist­nie­nie, Wiel­ka Lite­ra, Czwar­ta Stro­na, Filia, Wydaw­nic­two Otwar­te, We Need YA, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Karak­ter, Wydaw­nic­two Marginesy

Mia­sta part­ner­skie: Bia­ły­stok, Biel­sko-Bia­ła, Byd­goszcz, Bytom, Czę­sto­cho­wa, Elbląg, Gdańsk, Gdy­nia, Gru­dziądz, Kato­wi­ce, Legni­ca, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Olsz­tyn, Opo­le, Płock, Poznań, Prze­myśl, Radom, Rze­szów, Sie­dl­ce, Słupsk, Sopot, Szcze­cin, Toruń, War­sza­wa, Zamość, Zie­lo­na Góra
W pro­mo­cję akcji włą­czy­ły się też Pol­ska Sta­cja Antark­tycz­na im. Hen­ry­ka Arc­tow­skie­go na Antark­ty­dzie oraz Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO: Nor­wich (UK), Edyn­burg (UK), Seat­tle (USA), Rey­kja­vik (Islan­dia), Not­tin­gham (UK), Quebec (Kana­da), Man­che­ster (UK), Exe­ter (UK), Heidel­berg (Niem­cy), Medio­lan (Wło­chy)

Patro­ni medial­ni: Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki oraz Lubi­my Czytać

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy