Aktualności

Jesienna edycja Wirtualnych Targów Książki! Pełna lista gości i wydarzeń!

Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki roz­pocz­ną się 14 paź­dzier­ni­ka i potrwa­ją aż do 25 paź­dzier­ni­ka. Ponie­waż pan­de­mia moc­no ogra­ni­czy­ła życie kul­tu­ral­ne, są one odpo­wie­dzią na potrze­by czy­tel­ni­czej spo­łecz­no­ści. Pierw­sza edy­cja Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki odby­ła się w maju i oka­za­ła się ogrom­nym suk­ce­sem. Stąd pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia kolej­nej edycji.

Orga­ni­za­to­rem Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki jest Empik. Wyda­rze­nie potrwa 12 dni, a w jego ramach zor­ga­ni­zo­wa­nych zosta­nie ponad 50 wyda­rzeń onli­ne. Empik ma nadzie­ję, że udział w nich weź­mie przy­najm­m­niej milion osób (w cza­sie wio­sen­nej edy­cji przed moni­to­ra­mi zgro­ma­dzi­ło się 640 tysię­cy uczestników).

Udział w Wir­tu­al­nych Tar­gach Książ­ki jest dar­mo­wy. W cza­sie wyda­rzeń będzie moż­na sko­rzy­stać z licz­nych pro­mo­cji, kupić książ­ki z auto­gra­fa­mi czy wziąć udział w pre­mie­rach ksią­żek. Wyda­rze­nia będą się odby­wać na face­bo­oko­wym oraz instra­gra­mo­wym kana­le Empiku.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my pełen pro­gram wyda­rze­nia. Wśród gości: Anna Kań­toch, Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska, Woj­ciech Chmie­larz, Regi­na Brett, Jef­frey Archer, Adam Waj­rak czy Kata­rzy­na Bere­ni­ka Miszczuk.

SPOTKANIA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ NA INSTAGRAMIE

Anna Kań­toch – SPOTKANIE
14 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Anną Kań­toch z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Wio­sna zagi­nio­nych” (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Woj­ciech Szot. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Pierw­szy tom try­lo­gii jed­nej z naj­bar­dziej zdol­nych pisa­rek kry­mi­nal­nych i fan­ta­stycz­nych, uzna­wa­nej za kró­lo­wą budo­wa­nia napięcia.
Kry­sty­na, eme­ry­to­wa­na poli­cjant­ka, jako mło­da dziew­czy­na stra­ci­ła w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach bra­ta. W 1963 roku piąt­ka stu­den­tów, dwie dziew­czy­ny i trzech chło­pa­ków, wyru­szy­ła w Tatry, tro­je z nich zosta­ło odna­le­zio­nych mar­twych, jeden – brat Kry­sty­ny – zagi­nął bez wie­ści. Wró­cił tyl­ko Jacek.
Teraz, po ponad pięć­dzie­się­ciu latach, Kry­sty­na nie­spo­dzie­wa­nie spo­ty­ka go w osie­dlo­wym skle­pie w kato­wic­kim Niki­szow­cu. Oka­zu­je się, że Jacek od jakie­goś cza­su pod zmie­nio­nym nazwi­skiem miesz­ka w tej samej dziel­ni­cy. Kry­sty­na posta­na­wia zmu­sić go do zdra­dze­nia, co wyda­rzy­ło się w górach, a może nawet doko­nać zemsty – w tym celu póź­nym wie­czo­rem wybie­ra się do jego domu z nożem w ple­ca­ku. Gdy jed­nak wcho­dzi do wil­li, zasta­je Jac­ka zamor­do­wa­ne­go. Świa­do­ma fak­tu, że jeśli jej obec­ność na miej­scu zbrod­ni wyj­dzie na jaw, zosta­nie pierw­szą podej­rza­ną, zaczy­na wyko­rzy­sty­wać kon­tak­ty z prze­szło­ści i pro­wa­dzić pry­wat­ne śledz­two… Kry­sty­na nie była dobrą mat­ką – za bar­dzo pochła­nia­ła ją pra­ca – ale teraz ma dobre rela­cje z wnucz­ką i nie chce ich stra­cić. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że dziew­czy­na może mieć coś wspól­ne­go z tajem­ni­czą śmier­cią Jacka…

Tatia­na Min­de­wicz-Puacz – SPOTKANIE
15 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Tatia­ną Min­de­wicz-Puacz z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „eMPo­wer Bank. 10 kro­ków, któ­re dają moc” (Wydaw­nic­two Ago­ra). ). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pau­li­na Draż­ba-Kamiń­ska. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pau­li­na Draż­ba-Kamiń­ska. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Tatia­na Min­de­wicz-Puacz od wie­lu lat inspi­ru­je i wspie­ra ludzi w dąże­niach do popra­wy jako­ści życia. Poma­ga osią­gać cele oso­bi­ste oraz zawo­do­we, zachę­ca, by trak­to­wać poraż­ki jako cen­ne źró­dło infor­ma­cji. Dobrze wie, jak waż­ne przy wpro­wa­dza­niu życio­wych zmian jest trak­to­wa­nie sie­bie z sza­cun­kiem i myśle­nie o sobie dobrze. Nie nafa­sze­ro­wa­na sztucz­ny­mi fra­ze­sa­mi zaro­zu­mia­łość, tyl­ko ugrun­to­wa­ne poczu­cie wła­snej war­to­ści. Świa­do­mość, że każ­dy z nas ma wszyst­ko co potrzeb­ne, żeby marzyć i te marze­nia speł­niać, żeby radzić sobie z trud­no­ścia­mi i po swo­je­mu prze­żyć życie. Autor­ka pod­kre­śla, że zmia­na myśle­nia, któ­ra pro­wa­dzi do więk­szej rado­ści życia to pro­ces. Sama prze­szła tę dłu­gą i nie­ła­twą dro­gę. Teraz chce się podzie­lić tym, co jej zda­niem wzmac­nia naj­bar­dziej. 10 kro­ków, któ­re dają moc to zbiór moty­wu­ją­cych cyta­tów, reko­men­da­cji i afir­ma­cji. Jed­no­cze­śnie miej­sce na wła­sne prze­my­śle­nia i notat­ki, któ­re w opi­nii Tatia­ny bar­dzo poma­ga­ją w pra­cy nad sobą.

Agniesz­ka Pocz­tar­ska – SPOTKANIE
16 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Agniesz­ką Pocz­tar­ską z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Slow Beau­ty. Recep­ta na pięk­no” (Wydaw­nic­two Znak). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pau­li­na Draż­ba-Kamiń­ska. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Czy­tasz ety­kie­tę kosme­ty­ku i od nad­mia­ru skład­ni­ków krę­ci ci się w gło­wie? Sły­sza­łaś, że nawet zdro­we jedze­nie może szko­dzić, ale nie wiesz, jak wybrać te napraw­dę dobro­czyn­ne pro­duk­ty? Sta­rasz się dbać o sie­bie, ale wciąż nie czu­jesz, że pro­mie­nie­jesz? Też tak mia­łam. Gubi­łam się w gąsz­czu porad doty­czą­cych pie­lę­gna­cji. Sądzi­łam, że dbam o sie­bie, a tak napraw­dę igno­ro­wa­łam praw­dzi­we potrze­by swo­je­go cia­ła. Wresz­cie powie­dzia­łam: dość. Prze­cież wie­dza o wła­ści­wej pie­lę­gna­cji i natu­ral­nym pięk­nie nie może być przed nami ukry­ta! Po latach pra­cy z eks­per­ta­mi oraz z myślą o każ­dej z nas opra­co­wa­łam filo­zo­fię pie­lę­gna­cji SLOW BEAUTY. Napi­sa­łam tę książ­kę, bo chcę pomóc ci dostrzec to, co w tobie naj­pięk­niej­sze – two­je wnę­trze. Chcę, żebyś dba­ła o swo­je natu­ral­ne pięk­no – świa­do­mie, w zgo­dzie z samą sobą. Chcę, żebyś poko­cha­ła sie­bie.”- zachę­ca autorka

Ele­na Kostio­uko­vitch – SPOTKANIE
17 paź­dzier­ni­ka, godz. 13:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ele­ną Kostio­uko­vitch z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Sekre­ty wło­skiej kuch­ni. Dla­cze­go Wło­si lubią roz­ma­wiać o jedze­niu?” (Wydaw­nic­two Alba­tros). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Kata­rzy­na Boro­wiec­ka. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Dosko­na­ła lek­tu­ra dla tych, któ­rzy chcą nauczyć się czer­pać radość z życia. Książ­ka ta jest barw­ną mozai­ką, któ­ra pozwa­la zro­zu­mieć ducha ską­pa­nej w słoń­cu Ita­lii, kra­ju, w któ­rym kuch­nię pod­nie­sio­no do ran­gi sztu­ki, gdzie kul­tu­ra jedze­nia sta­no­wi fun­da­ment cywi­li­za­cji. Poznaj­cie Wło­chy wła­śnie od kuch­ni – od Alp po Sycy­lię – ich histo­rię, potra­wy, zwy­cza­je, tra­dy­cje, przy­jem­no­ści życia… Sma­ko­wać w tej książ­ce moż­na wszyst­ko – omó­wio­ne szcze­gó­ło­wo dania, opi­sa­ne z pie­ty­zmem miej­sca i histo­rie, ale rów­nież dosko­na­ły styl autor­ki, dopra­wio­ny szczyp­tą humoru.
To wspa­nia­łe źró­dło wie­dzy o Wło­szech, opa­trzo­ne pięk­ny­mi zdję­cia­mi, napi­sa­ne z wraż­li­wo­ścią i znaw­stwem przez przy­ja­ciół­kę Umber­ta Eco, któ­ra rów­nież jest tłu­macz­ką jego ksią­żek. Uho­no­ro­wa­ne pre­sti­żo­wą nagro­dą Pre­mio Ban­ca­rel­la del­la Cucina!
Choć Wło­chy nie­od­par­cie koja­rzą się z piz­zą i spa­ghet­ti, autor­ka, wybit­na tłu­macz­ka, ese­ist­ka i miło­śnicz­ka kul­tu­ry wło­skiej, przed­sta­wia zupeł­nie inne obli­cze tego kra­ju. Ele­na Kostio­uko­vitch zabie­ra nas w podróż przez dzie­więt­na­ście głów­nych regio­nów Włoch – od Friu­li i Gór­nej Ady­gi na pół­no­cy, po Kala­brię i Sycy­lię na połu­dniu – pod­czas któ­rej pozna­je­my nie tyl­ko kuli­nar­ne spe­cjal­no­ści poszcze­gól­nych regio­nów, ale też ich kul­tu­rę i oby­cza­je. Nie­zwy­kle cie­ka­we są „inter­mez­za” w tej podró­ży z jed­ne­go miej­sca do dru­gie­go – roz­dzia­ły poświę­co­ne piz­zy, risot­to, die­cie śród­ziem­no­mor­skiej, a tak­że tema­tom, któ­re na pozór z kuch­nią nie­wie­le mają wspól­ne­go: szczę­ściu, miło­ści, kul­tu­rze wło­skich Żydów, demo­kra­cji czy tota­li­ta­ry­zmo­wi. Prze­ni­kli­we obser­wa­cje i wspo­mnie­nia autor­ki mie­sza­ją się z rada­mi dla podróż­ni­ków, odwo­ła­nia­mi do lite­ra­tu­ry i dzieł sztuki.

Kin­ga Saw­czuk – SPOTKANIE – #sie­czy­ta
17 paź­dzier­ni­ka , godz. 15:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Kin­gą Saw­czuk z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Kin­ga Saw­czuk. Kom­plek­sia­ra. Jak zaist­nieć w necie i być sobą??” (Wydaw­nic­two YA!). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Rado­sław Kapias (War­jat Radek). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Nasto­lat­ka, któ­ra zdo­by­ła bli­sko 5 milio­nów fanów na Tik­To­ku, tytuł „ulu­bio­nej pol­skiej influ­en­cer­ki” i zade­biu­to­wa­ła w kino­wym hicie #Jestem M. Mis­fit. Kim jest dziew­czy­na, któ­ra w wie­ku 16 lat była już jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich nasto­la­tek? Kin­ga Saw­czuk furo­rę zro­bi­ła dzię­ki fil­mi­kom publi­ko­wa­nym na plat­for­mie Tik­Tok (daw­niej Musical.ly), gdzie wystę­po­wa­ła pod pseu­do­ni­mem Kom­plek­sia­ra. W książ­ce Jak zaist­nieć w necie i być sobą? opo­wia­da o swo­ich począt­kach, ujaw­nia nie­zna­ne fak­ty z życia i pod­no­si na duchu inne nasto­lat­ki poka­zu­jąc, jak uda­ło się kom­plek­sy zmie­nić w siłę.

W książ­ce Jak zaist­nieć w necie i być sobą? Kin­ga po raz pierw­szy opo­wia­da swo­ją histo­rię. Przy­wo­łu­jąc histo­rie z życia, poka­zu­je, jak postę­po­wać w zgo­dzie ze sobą i nie przej­mo­wać się hej­te­ra­mi. Dzie­li się rada­mi doty­czą­cy­mi odnaj­dy­wa­nia wła­sne­go sty­lu, odkry­wa­nia swo­ich talen­tów, rela­cji z przy­ja­ciół­mi czy budo­wa­nia wize­run­ku w social mediach. To książ­ka peł­na inspi­ra­cji i pozy­tyw­nej ener­gii, któ­ra ma szan­sę stać się obo­wiąz­ko­wą pozy­cją każ­dej nastolatki.

Eryk Wał­ko­wicz (ErVe­gan) – PREMIERA
17 paź­dzier­ni­ka, godz. 17:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ery­kiem Wał­ko­wi­czem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Roślin­ny com­fort food dla każ­de­go”” (Wydaw­nic­two Flow Books). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Kata­rzy­na Burzyń­ska-Sycho­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.
Marzysz o chwi­li wytchnie­nia, chcesz poczuć się kom­for­to­wo, bez­piecz­nie i spra­wić sobie przy­jem­ność? Z prze­pi­sa­mi Ery­ka erVe­ga­na na dosko­na­łe com­fort food to moż­li­we! Dzię­ki tej książ­ce ugo­tu­jesz prze­pysz­ne potra­wy, któ­re popra­wią ci nastrój, wró­cisz wspo­mnie­nia­mi do cza­sów, czy pierw­szej miło­ści, przy­go­tu­jesz wyjąt­ko­wą kola­cję dla przy­ja­ciół, a przede wszyst­kim gotu­jąc, spra­wisz przy­jem­ność sobie! Zde­cy­do­wa­nie zasłu­gu­jesz na jedze­nie, któ­re­go smak cię otu­li. Nie musisz poświę­cać wie­le cza­su i szu­kać trud­no dostęp­nych skład­ni­ków, żeby przy­go­to­wać dosko­na­łe: klu­ski, pie­ro­gi i inne mącz­ne spe­cja­ły jak z bab­ci­nej kuch­ni, tofu gene­ra­ła Tso, któ­re prze­nie­sie cię do egzo­tycz­nej Azji, cia­stecz­ka z cze­ko­la­dą, uwo­dzą­ce sma­kiem i dostar­cza­ją­ce wie­lu cen­nych skład­ni­ków odżywczych.
Speł­nij swo­je zachcian­ki i daj się roz­pie­ścić! Teraz w pro­stej wer­sji roślinnej.

Ani­ta Gło­wiń­ska – PREMIERA – Prze­ci­nek i Kropka
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 11:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ani­tą Gło­wiń­ską z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Plac zabaw. Aka­de­mia Kici Koci” (Wydaw­nic­two Media Rodzi­na). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Ani­ta Gło­wiń­ska to autor­ka ksią­żek dla dzie­ci z serii „Kicia Kocia” oraz „Kicia Kocia i Nunuś”. Ksią­żecz­ki te skie­ro­wa­ne są do kil­ku­let­nich malu­chów i przed­szko­la­ków, pozna­ją­cych dopie­ro świat. Autor­ka, oprócz opi­sy­wa­nia przy­gód stwo­rzo­nej boha­ter­ki, zaj­mu­je się rów­nież two­rze­niem ilu­stra­cji do swo­ich książek.

Trze­ci tytuł w naj­now­szej serii Aka­de­mia Kici Koci z rezo­lut­ną kot­ką w roli głów­nej. Po “Kolo­rach” i “Pojaz­dach”, w któ­rych Kicia Kocia i Nunuś uczą malu­chy nazw szcze­gó­łów z bli­skie­go oto­cze­nia, przy­szedł czas na nowość! Tym razem boha­te­ro­wie uczą języ­ka angiel­skie­go. Pro­ste i łatwo przy­swa­jal­ne zwro­ty wią­żą się z poby­tem boha­te­rów na pla­cu zabaw.

Bar­tek Kie­żun – PRZEDPREMIERA
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 13:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Bart­kiem Kie­żu­nem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Stam­buł do zje­dze­nia” (Wydaw­nic­two Buch­mann!). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Kolej­na książ­ka best­sel­le­ro­we­go auto­ra („Ita­lia do zje­dze­nia”, „Por­tu­ga­lia do zje­dze­nia”). Tym razem coś dla miło­śni­ków Stam­bu­łu i Tur­cji. Bar­tek Kie­żun docie­ra na styk kon­ty­nen­tów, by przy­wieźć stam­tąd opo­wie­ści o Orient Expres­sie, cesa­rzu Kon­stan­ty­nie i intry­gu­ją­cych restau­ra­cjach, o któ­rych wie­dzą tyl­ko wybra­ni. W jego książ­ce „Stam­buł do zje­dze­nia” tytu­ło­we mia­sto to peł­ne sma­ków kuli­nar­ne kró­le­stwo. A, że już od daw­na wia­do­mo, że naj­lep­sze wypra­wy to te bez mapy w ręce, dla­te­go Bar­tek w Stam­bu­le, cza­sem kie­ro­wa­ny intu­icją, cza­sem zapa­chem, a cza­sem pole­ce­nia­mi zna­jo­mych, docie­ra do zaka­mar­ków nie­zna­nych tury­stom i histo­rii zapo­mnia­nych nawet przez miesz­kań­ców Stam­bu­łu. I wła­śnie dzię­ki temu powsta­ła książ­ka kuchar­ska peł­na opo­wie­ści o wiel­kiej histo­rii, pach­ną­ca olej­kiem róża­nym, kar­me­lem i mio­dem, wyjąt­ko­wa jak turec­ki dywan.

Beth Reekles – SPOTKANIE – #sie­czy­ta
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 15:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Beth Reekles z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Na odle­głość. The Kis­sing Booth. Tom 2” (Wydaw­nic­two Insi­gnis). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Kata­rzy­na Boro­wiec­ka. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Jej naj­gło­śniej­szą powie­ścią jest The Kis­sing Booth, któ­rą w wie­ku pięt­na­stu lat (w roku 2010) roz­dział po roz­dzia­le zamiesz­cza­ła na plat­for­mie Wat­t­pad, wywo­łu­jąc burzę w sie­ci. Pierw­szą czę­ścią zyska­ła milion czy­tel­ni­ków, a w kul­mi­na­cyj­nym momen­cie ich licz­ba wzro­sła do 19 milio­nów! Skrzyn­kę e‑mailową Beth zapeł­nia­ły proś­by o szyb­szą publi­ka­cję następ­nych roz­dzia­łów – czy­tel­ni­cy z całe­go świa­ta cze­ka­li na każ­de kolej­ne sło­wo. Była nomi­no­wa­na do wie­lu nagród, a w 2013 roku maga­zyn „Time” uznał ją za jed­ną z szes­na­stu naj­bar­dziej wpły­wo­wych nastolatek.

Kon­ty­nu­acja zekra­ni­zo­wa­nej przez Net­flix best­sel­le­ro­wej powie­ści „The Kis­sing Booth”. Kie­dy Noah wyjeż­dża na stu­dia, jego rela­cja z Elle wkra­cza w nową fazę – związ­ku na odle­głość. Jak poto­czą się ich losy?

Karo­li­na Sulej – PREMIERA
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 17:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Karo­li­ną Sulej z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Rze­czy oso­bi­ste. Opo­wieść o ubra­niach w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych i zagła­dy” (Wydaw­nic­two Czer­wo­ne i Czar­ne). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Kata­rzy­na Boro­wiec­ka. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Opo­wieść o ubra­niach i rze­czach oso­bi­stych więź­niów obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych wyda­je się z pozo­ru pro­wo­ka­cyj­na wobec nar­ra­cji o woj­nie, bo moda w potocz­nym postrze­ga­niu jest fana­be­rią cza­su poko­ju i dobro­by­tu. Tym­cza­sem autor­ka docie­ra do wie­lu świa­dectw, do oca­la­łych, któ­rzy mówią jej, jak dba­łość o wygląd w tych strasz­li­wych miej­scach dawa­ła im siłę, aby wal­czyć o życie.

Adam Waj­rak – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
19 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ada­mem Waj­ra­kiem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Kuna za kalo­ry­fe­rem” (Wydaw­nic­two Ago­ra). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Suchec­ka. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Uko­cha­ny pan od przy­ro­dy i nie­ustra­szo­na spe­cja­list­ka od padli­ny oraz ich nie­sfor­ne zwierzęta.
Dow­cip­na i peł­na cie­pła opo­wieść o rato­wa­niu zwie­rząt, na któ­re ina­czej cze­ka­ła­by śmierć. Wszyst­ko zaczę­ło się od wro­ny o imie­niu Kra – piskla­ka zna­le­zio­ne­go przez Ada­ma Waj­ra­ka na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. Potem Adam i Nuria Selva Fer­nan­dez przy­gar­nę­li jesz­cze wie­le innych zwie­rząt gdy zamiesz­ka­li w Tere­mi­skach w Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej. W ich domu schro­nie­nie i opie­kę zna­la­zły wyrzu­co­ne z gniaz­da bocia­ny (Kuter­no­ga oraz sza­lo­ny Dec­lan), osie­ro­co­ne bor­su­ki, małe wydry (w tym wydra Julek, któ­ra zosta­ła holen­der­skim skar­bem naro­do­wym), kuny, nie­to­pe­rze, jerzy­ki, sro­ko­sze czy gro­ma­da sów – wiel­bi­cie­lek dnia. A Nuria i Adam z naukow­czy­ni i dzien­ni­ka­rza zamie­ni­li się w peł­no­eta­to­wych opie­ku­nów tej wspa­nia­łej menażerii.

Swo­je pery­pe­tie opi­sa­li czu­le i z humo­rem w kul­to­wej książ­ce “Kuna za kalo­ry­fe­rem”. Po latach wzna­wia­ją ją w nowej opra­wie gra­ficz­nej, z mnó­stwem pięk­nych zdjęć wła­sne­go autor­stwa, a przede wszyst­kim uzu­peł­nio­ną o dal­sze losy podopiecznych.

Michał Kor­kosz – PRZEDPREMIERA
20 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Micha­łem Kor­ko­szem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Roz­kosz­ne. Wege­ta­riań­ska uczta z pol­ski­mi sma­ka­mi” (Wydaw­nic­two Otwar­te). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Zna­ne i lubia­ne potra­wy mają nie­zwy­kłą moc. Spra­wia­ją, że czu­jesz się bło­go i szczę­śli­wie. We mnie takie uczu­cia budzą dania pol­skiej kuch­ni, na któ­rych się wycho­wa­łem i któ­re nigdy mi się nie nudzą. I choć pol­ska kuch­nia ma wie­le odsłon, przed­sta­wię ci tę wege­ta­riań­ską. Bo wła­śnie ona jest wyjąt­ko­wo rozkoszna.

Roz­gość się. Wspól­nie gotuj­my i sma­kuj­my mniej lub bar­dziej zna­ne dania. Znaj­dziesz tu prze­pis na pysz­ne gołąb­ki, któ­re zawsze wycho­dzą. I na kiszo­ne rzod­kiew­ki oże­nio­ne z grusz­ką w lek­kiej sałat­ce ziem­nia­cza­nej. Będziesz korzy­stać ze zna­nych skład­ni­ków, ale odkry­jesz ich nowe zasto­so­wa­nia, któ­re cię zachwy­cą – na samo wspo­mnie­nie o paście z korze­nia pie­trusz­ki i orze­chów wło­skich będziesz się obli­zy­wał, a dzię­ki nie­oczy­wi­stej kaj­ma­ko­wej owsian­ce na kwa­śnej śmie­ta­nie cały dzień będzie udany.
Znaj­dziesz tu dopiesz­czo­ne prze­pi­sy, któ­re nie będą dla cie­bie wyzwa­niem i spo­wo­du­ją, że w two­im życiu poja­wi się wię­cej przy­jem­no­ści. Aro­ma­tycz­ne śnia­da­nia zwa­bią cię rano do kuch­ni – nawet jeśli jesteś naj­więk­szym śpio­chem. Obia­dy spo­wo­du­ją, że się uśmiech­niesz (tak dzia­ła połą­cze­nie szpa­ra­gów, cydru i kozie­go sera). Wie­czo­ry wypeł­nią ci cyna­mon, mig­da­ły i słod­ka róża. A kar­pat­ka z cytry­no­wo-wani­lio­wym kre­mem i chru­pią­cą maśla­ną sko­rup­ką przy­śni ci się w nocy…

Agniesz­ka Lin­gas-Łoniew­ska – PRZEDPREMIERA
21 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Agniesz­ką Lin­gas-Łoniew­ską z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Mol­ly” (Wydaw­nic­two Bur­da). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Kata­rzy­na Boro­wiec­ka. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.
Zapnij­cie pasy. Agniesz­ka Lin­gas-Łoniew­ska zafun­du­je wam emo­cjo­nal­ną prze­jażdż­kę, jakiej jesz­cze nie znacie!

Powie­dzieć, że Mol­ly – Mela­nia Tar­czyń­ska – prze­szła w życiu pie­kło, to nie powie­dzieć nic. Osie­ro­co­na przez mat­kę, zosta­ła zupeł­nie sama, gdy jej ojciec wylą­do­wał w wię­zie­niu za finan­so­we defrau­da­cje. Lata­mi tuła­ła się po domach dziec­ka i rodzi­nach zastępczych.
Teraz, gdy jest doro­sła, chce się już tyl­ko bawić. Nisz­czyć ludzi i świat. Impre­zy, adre­na­li­na, pedał gazu pod nogą, sza­lo­na jaz­da pro­sto w noc. Przy swo­im boku ma Rob­so­na – naj­lep­sze­go kum­pla jesz­cze z bidu­la, naj­bliż­szą oso­bę na zie­mi. Kie­dyś była w nim zako­cha­na, ale choć ją wte­dy zdra­dził – jej rana w ser­cu się zabliź­ni­ła, a ich przy­jaźń prze­trwa­ła. Jest pew­na, że nicze­go wię­cej jej w życiu nie trze­ba. Do cza­su, gdy w klu­bie spo­ty­ka Wik­to­ra Tuli, któ­re­go pamię­ta z dzie­ciń­stwa. Syn daw­ne­go wspól­ni­ka jej ojca dziś jest spad­ko­bier­cą rodzin­nej for­tu­ny, sta­tecz­nym panem pre­ze­sem. Spo­koj­nym i opa­no­wa­nym… dopó­ki ona nie poja­wia się w jego życiu. Mol­ly wno­si w jego poukła­da­ne życie nie­zna­ne emo­cje i sza­leń­stwo. Wik­tor daje jej poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, któ­re­go nigdy nie zazna­ła. Jed­nak po wszyst­kim, co prze­szła, tak bar­dzo boi się mu zaufać. Pocho­dzą z dwóch róż­nych świa­tów. Drob­na zło­dziej­ka i sza­no­wa­ny biz­nes­men. Trud­no o bar­dziej elek­try­zu­ją­ce połą­cze­nie. Nic dziw­ne­go, że wszy­scy pró­bu­ją sta­nąć im na dro­dze. Wik­tor jest pewien – w wal­ce o swo­ją Mol­ly sta­wi czo­ła choć­by i całe­mu świa­tu. Tyl­ko czy ona mu zaufa? Tym bar­dziej że pomię­dzy nimi są jesz­cze nie­wy­ja­śnio­ne tajem­ni­ce z przeszłości…

Tomasz Mich­nie­wicz – PRZEDPREMIERA
22 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Toma­szem Mich­nie­wi­czem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Chwi­lo­wa ano­ma­lia. O cho­ro­bach współ­ist­nie­ją­cych nasze­go świa­ta” (Wydaw­nic­two Otwar­te). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Zna­jo­my nego­cja­tor poli­cyj­ny powie­dział mi kie­dyś: „Obser­wuj ludzi, gdy wszyst­ko wokół się wali. W chwi­lach kry­zy­su dużo moż­na zoba­czyć”. Gdy więc wybu­chła pan­de­mia, obser­wo­wa­łem uważ­nie. I robi­łem notat­ki. Sytu­acja glo­bal­ne­go zagro­że­nia odsło­ni­ła wie­le cho­rób współ­ist­nie­ją­cych, któ­re tra­pią naszą cywi­li­za­cję: igno­ran­cję, komu­ni­ka­cyj­ny cha­os, destruk­cyj­ną siłę fake new­sów, nie­przy­go­to­wa­nie rzą­dów i nas samych na kry­zys, irra­cjo­nal­ne reak­cje stad­ne, wła­dzę w rękach nie­od­po­wie­dzial­nych ludzi… Jak to wszyst­ko się dla nas skończy?

Ta książ­ka to zapis roz­mów ze spe­cja­li­sta­mi, któ­rzy ze swo­ich obser­wa­cji wycią­ga­ją wnio­ski na przy­szłość. Psy­cho­log kon­flik­tu szko­lą­cy siły spe­cjal­ne, poli­to­loż­ka, kli­ma­to­log, ana­li­tyk spraw mię­dzy­na­ro­do­wych, pro­fe­sor eko­no­mii, socjo­loż­ka, prep­pers i inni eks­per­ci w swo­ich dzie­dzi­nach poka­zu­ją, w jak fatal­nej sytu­acji się zna­leź­li­śmy. „Kry­zys to zbyt strasz­na rzecz, żeby go zmar­no­wać”, jak mawiał Paul Romer, nobli­sta z eko­no­mii. Czy wycią­gnie­my wnio­ski na przy­szłość? Wyglą­da na to, że na razie zaję­ci bie­żą­cy­mi pro­ble­ma­mi patrzy­my pod nogi, zupeł­nie nie widząc, że pędzi­my na ścianę.

Leszek Her­man – PREMIERA
23 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Lesz­kiem Her­ma­nem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Zba­wi­ciel” (Wydaw­nic­two Muza). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Woj­ciech Szot. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Co łączy obraz Leonar­da da Vin­ci z ata­ka­mi bom­bo­wy­mi w Szcze­ci­nie? Jakie sekre­ty skry­wa­ją miej­skie piw­ni­ce? Kim jest i cze­go chce tajem­ni­czy ter­ro­ry­sta pod­pi­su­ją­cy się jako Heiland der Welt?
Jest lipiec. Na Łasz­tow­ni – wiel­kiej wyspie poło­żo­nej naprze­ciw­ko Sta­re­go Mia­sta w Szcze­ci­nie — roz­po­czy­na­ją się pra­ce przy odbu­do­wie znisz­czo­nych w cza­sie woj­ny rene­san­so­wych spi­chle­rzy. Pra­ce idą zgod­nie z pla­nem, aż do chwi­li kie­dy pra­cow­ni­cy natra­fia­ją na dziw­ne, zala­ne beto­nem piwnice…
Kil­ka dni póź­niej, w kate­drze, pod­czas kon­cer­tu muzy­ki orga­no­wej ma miej­sce dziw­ne wyda­rze­nie. Przy­mo­co­wa­ny pod skle­pie­niem ładu­nek roz­ry­wa umiesz­czo­ną tam tor­bę peł­ną kolo­ro­wych płat­ków kwia­tów. Media trak­tu­ją to wyda­rze­nie jako żart albo hap­pe­ning jakiejś pro­eko­lo­gicz­nej gru­py. Szcze­gól­nie ta dru­ga teo­ria zysku­je zwo­len­ni­ków, kie­dy trzy dni póź­niej media otrzy­mu­ją wia­do­mość. W mailu znaj­du­ją się groź­by pod adre­sem dewe­lo­pe­rów oraz dziw­ny szyfr. List koń­czy się sło­wa­mi: „Macie dwa dni, a potem czter­na­ście”. Pod­pis pod listem brzmi: Heiland der Welt.
Tym­cza­sem w redak­cji „Dzien­ni­ka Szcze­ciń­skie­go” docho­dzi do roz­ła­mu na tle oce­ny ostat­nich wyda­rzeń. Fawo­ry­zo­wa­na przez nową redak­tor­kę naczel­ną dzien­ni­kar­ka Urszu­la baga­te­li­zu­je sytu­ację. Pau­li­na i Piotr posta­na­wia­ją wziąć spra­wy w swo­je ręce i prze­pro­wa­dzić wła­sne śledz­two. W roz­wią­za­niu tajem­ni­cze­go szy­fru poma­ga im przy­ja­ciel – archi­tekt Igor. Kie­dy tydzień póź­niej docho­dzi do następ­ne­go ata­ku, oka­zu­je się, że sytu­acja jest poważ­niej­sza, niż mogli przypuszczać…
Mister­nie skon­stru­owa­na fabu­ła, nie­tu­zin­ko­wi boha­te­ro­wie oraz zagad­ko­wa misja z barw­ną histo­rią mia­sta w tle.

Beata Paw­li­kow­ska – SPOTKANIE
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 13:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Beatą Paw­li­kow­ską z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Kalen­darz książ­ko­wy 2021, Rok dobrych myśli, Beata Paw­li­kow­ska” (Wydaw­nic­two Edi­pres­se ). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pau­li­na Draż­ba-Kamiń­ska. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pau­li­na Draż­ba-Kamiń­ska. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

365 dni i 365 moty­wu­ją­cych tek­stów, któ­re nastro­ją cię opty­mi­stycz­nie na każ­dy nowy dzień, zmo­ty­wu­ją do dzia­ła­nia, zwięk­sza efek­tyw­ność, pomo­gą zaprzy­jaź­nić się ze sobą, zachę­cą do spoj­rze­nia na życie bar­dziej pozy­tyw­nie, pod­su­ną inną per­spek­ty­wę spoj­rze­nia, przy­po­mną o tym, że naj­więk­szą war­to­ścią w życiu są szczę­śli­we dro­bia­zgi codzien­no­ści. Kolo­ro­wy kalen­darz z autor­ski­mi tek­sta­mi i rysun­ka­mi, prze­pi­sa­mi kuli­nar­ny­mi oraz mul­ti­me­dial­ny­mi lin­ka­mi do źró­deł zewnętrznych.

Mar­ty­na Sku­ra – PREMIERA
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 15:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­ty­ną Sku­rą z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Podró­że na wła­snej skó­rze” (Wydaw­nic­two Wiel­ka Lite­ra). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Kata­rzy­na Burzyńska-Sychowicz.W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.
Mar­ty­na Sku­ra, zamiast kupo­wać stół do nowe­go miesz­ka­nia w kre­dy­cie, spa­ko­wa­ła swo­je życie w 20 kilo­gra­mów baga­żu i wyje­cha­ła do Gru­zji, by pra­co­wać na rzecz kobiet i ich praw. Potem ruszy­ła dalej – do Chin, Taj­lan­dii, Tan­za­nii, Mek­sy­ku, na Fidżi i Male­di­wy. W cią­gu 9 lat odwie­dzi­ła 49 kra­jów. Była wolon­ta­riusz­ką w Gru­zji, pra­cow­ni­kiem spo­łecz­nym w Taj­lan­dii w wio­sce znisz­czo­nej przez tsu­na­mi, instruk­tor­ką nur­ko­wa­nia w Mek­sy­ku i na Male­di­wach. Doświad­czy­ła podró­ży w taki spo­sób, w jaki tury­ści jeż­dżą­cy na waka­cje nigdy nie będą mie­li możliwości.
To oso­bi­sty repor­taż, któ­ry przed­sta­wia inną, cza­sem ciem­niej­szą, cza­sem jaśniej­szą stro­nę podró­żo­wa­nia i miesz­ka­nia za gra­ni­cą. Opo­wia­da o bez­pie­czeń­stwie, kobie­co­ści, życiu w obcej kul­tu­rze, domu w podró­ży, któ­ry pró­bu­je­my zbu­do­wać, zdro­wiu i jego zagro­że­niach, zmie­nia­ją­cych się rela­cjach z przy­ja­ciół­mi i rodzi­ną, i o powro­tach, któ­re zawsze dyk­to­wa­ne są miłością.

Kata­rzy­na Bere­ni­ka ‑Misz­czuk – PRZEDPREMIERA
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 17:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Kata­rzy­ną Bere­ni­ka-Misz­czuk z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Ja, oca­lo­na” (Wydaw­nic­two W.A.B. ). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Była dia­bli­ca i nie­do­szła anie­li­ca Wik­to­ria Bian­kow­ska powraca!
Minę­ło dzie­sięć lat odkąd uda­ło jej się wydo­stać z Tar­ta­ru i oca­lić zaświa­ty, a tak­że swo­ją miłość przed znisz­cze­niem. Wszyst­ko powin­no być pięk­nie, ale… jej zwią­zek się roz­pa­da, a świat zmie­rza jak zwy­kle w stro­nę nie­uchron­ne­go koń­ca. Wik­to­rii w żad­nym razie to nie dzi­wi. Z dia­bła­mi prze­cież nigdy nie moż­na się nudzić!
Lucy­fer zma­ga się z depre­sją, jed­nak zamiast przy­jąć pomoc od życz­li­wych mu osób posta­na­wia przy­spie­szyć Apo­ka­lip­sę. Aza­zel nie­ba­wem ma wyjść z aniel­skie­go wię­zie­nia, do któ­re­go tra­fił pod­czas pró­by wci­śnię­cia guzi­ka WIELKIEEEGO KATAKLIZMU. Beleth tuła się po świe­cie usi­łu­jąc odna­leźć mitycz­ne­go ifri­ta, któ­ry zagi­nął przed wie­ka­mi. Z kolei Wik­to­ria zosta­je zatrud­nio­na przy pro­duk­cji aniel­skie­go pro­gra­mu Top Angel. Do gry dołą­cza che­ru­bin Uzjel, ska­za­ny na wie­ki odosob­nie­nia Meta­tron oraz cała gama zna­nych i mniej zna­nych posta­ci historycznych.

Czy świat cze­ka zagła­da? Czy Wik­to­ria pogo­dzi się z Bele­them? I co się sta­ło z kotem Behe­mo­tem? Jak uło­żył sobie życie Piotr? Żeby się tego dowie­dzieć, prze­czy­taj­cie koniecz­nie fina­ło­wy, ocze­ki­wa­ny przez czy­tel­ni­ków przez nie­mal­że dzie­sięć lat, tom cyklu diabelsko-anielskiego.

Adam Szulc – SPOTKANIE
25 paź­dzier­ni­ka, godz. 15:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ada­mem Szul­cem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Następ­ny pro­szę! Fry­zjer męski” (Wydaw­nic­two Zysk i S‑ka ). ). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.

Nowa książ­ka naj­po­pu­lar­niej­sze­go bar­be­ra w Polsce.
W pierw­szej czę­ści znaj­dzie­my w niej barw­ny życio­rys auto­ra – fry­zje­ra i muzy­ka, per­fek­cyj­nie wła­da­ją­ce­go brzy­twą i wer­blem. A dalej potęż­ny roz­dział o ame­ry­kań­skich bar­ber sho­pach – ich powsta­niu, roz­kwi­cie, przy­czy­nach upad­ku i powol­nym rene­san­sie. Opo­wieść ma moc­ny rys histo­rycz­ny. Dalej: życio­ry­sy eme­ry­to­wa­nych (choć czę­sto wciąż pra­cu­ją­cych) fry­zje­rów męskich z dzie­wię­ciu kra­jów z całe­go świa­ta – Pol­ski, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Włoch, Nie­miec, Tur­cji, Anglii i innych. Poru­sza­ją­ce histo­rie bar­be­rów o miło­ści do zawo­du, o tym jak było, o tym co spra­wia, że ta robo­ta to całe życie, a całe życie to ta robo­ta…. W tym roz­mo­wa, jaką prze­pro­wa­dził ze 108-let­nim maestro Anto­nio Man­ci­nel­lim, uzna­nym przez księ­gę Guines­sa na naj­star­sze­go barbera.
Zna­ko­mi­ty jest tak­że roz­dział o pop kul­tu­rze prze­ni­ka­ją­cej się z fry­zjer­stwem męskim – poli­ty­ka, fil­my, ido­le. A w dru­giej czę­ści kolej­na daw­ka kil­ku­dzie­się­ciu opi­sa­nych fry­zur – ich histo­ria, pocho­dze­nie, zasto­so­wa­nie – nie­któ­re napraw­dę zadziwiają!

Książ­ka fascy­nu­ją­co ilu­stro­wa­na. Fry­zjer­ski komiks!

Mar­cel Moss – PRZEDPREMIERA
25 paź­dzier­ni­ka, godz. 17:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­ce­lem Mos­sem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Nie krzycz” (Wydaw­nic­two Filia). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Kata­rzy­na Borowiecka.W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.
Mar­cel Moss to pseu­do­nim tajem­ni­cze­go auto­ra pro­fi­lu Zwie­rze­nie. Jego debiu­tanc­ka książ­ka – „Nie odpi­suj” – jesz­cze przed pre­mie­rą pod­bi­ła listy best­sel­le­rów i spro­wo­ko­wa­ła czy­tel­ni­ków i inter­nau­tów do gorą­cych dys­ku­sji na waż­ne tema­ty spo­łecz­ne, takie jak prze­moc fizycz­na i psy­chicz­na, „hejt” w Inter­ne­cie czy samot­ność i ano­ni­mo­wość w sieci.

Nowy thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny auto­ra best­sel­le­ro­wych „Nie odpi­suj” i „Nie wiesz wszystkiego”.
Jeste­śmy tak przy­zwy­cza­je­ni do hej­tu, że nikt się nie przej­mu­je ofia­ra­mi agre­sji. Tym­cza­sem one ist­nie­ją. Z zagry­zio­ny­mi do krwi war­ga­mi i prze­krwio­ny­mi od pła­czu ocza­mi godzi­na­mi wpa­tru­ją się w prze­peł­nio­ne jadem komen­ta­rze. (…) i pra­gną tyl­ko jed­ne­go. Zemsty na tych, któ­rzy pró­bo­wa­li wgnieść ich w ziemię.

Pogrą­żo­na w dłu­gach Ani­ta zara­bia na życie jako ano­ni­mo­wa hej­ter­ka. Kobie­ta za pie­nią­dze wypi­su­je obraź­li­we komen­ta­rze pod adre­sem zna­nych osób. Pew­ne­go dnia otrzy­mu­je zle­ce­nie zhej­to­wa­nia jed­ne­go z poli­ty­ków. Krót­ko potem na jej pry­wat­ną skrzyn­kę zaczy­na­ją przy­cho­dzić agre­syw­ne maile. To jed­nak począ­tek kosz­ma­ru. Kto i dla­cze­go się na nią uwziął? Gnę­bio­ny przez żonę Michał zaczy­na wie­rzyć, że już nigdy się od niej nie uwol­ni. Wkrót­ce męż­czy­zna otrzy­mu­je nie­ocze­ki­wa­ną pomoc i sta­je przed szan­są wyrów­na­nia rachun­ków z demo­nicz­ną Aga­tą. Nie wie jed­nak, że godząc się na wal­kę z żoną, sta­je się czę­ścią per­fid­nej gry, któ­ra osta­tecz­nie pro­wa­dzi do tragedii.
W dzi­siej­szym świe­cie nie liczy się praw­da. Liczy się to, kto naj­gło­śniej krzyczy.

Agniesz­ka Maciąg – PRZEDPREMIERA
25 paź­dzier­ni­ka, godz. 19:00
Instagram.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Agniesz­ką Maciąg z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Two­ja wewnętrz­na moc” (Wydaw­nic­two Otwar­te). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pau­li­na Draż­ba-Kamiń­ska. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Instagram.com/empikcom.
Agniesz­ka Maciąg jest autor­ką kil­ku­na­stu best­sel­le­ro­wych ksią­żek. Słyn­na seria Sma­ków w 2019 roku zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą Her­ba­pol Esen­cja Natu­ry w kate­go­rii „Natu­ra i smak”. Jej blog odwie­dza mie­sięcz­nie ponad trzy­sta tysię­cy osób. Czy­tel­nicz­ki doce­nia­ją, że sku­tecz­nie moty­wu­je je do zmia­ny sty­lu życia i pro­mu­je zdro­we nawyki.
„Życie nie­ustan­nie się zmie­nia i przy­no­si mnó­stwo nie­ocze­ki­wa­nych wyda­rzeń. We współ­cze­snym świe­cie wszyst­ko jest nie­pew­ne i nie zawsze idzie zgod­nie z two­im pla­nem. To, że pada deszcz, nie ozna­cza, że musisz zmok­nąć! Pra­gnę wypo­sa­żyć cię w para­sol two­jej wła­snej mocy, któ­ra będzie chro­ni­ła cię przed wszel­ki­mi nawał­ni­ca­mi zewnętrz­ne­go świa­ta. Pra­gnę, byś zro­zu­mia­ła i uwie­rzy­ła, że jesteś wiel­ką twór­czy­nią swo­je­go życia. Pra­gnę, byś była zdro­wa, spo­koj­na, sil­na i szczę­śli­wa – nie­za­leż­nie od tego, co przy­nie­sie los. Teraz bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek przed­tem potrzeb­na ci jest two­ja wewnętrz­na moc. W tej książ­ce opo­wiem ci o sztu­ce odnaj­dy­wa­nia skar­bów ukry­tych pod maską wyzwań, lęków, strat, tru­dów, cier­pie­nia, a cza­sem bólu. Poka­żę ci, jak możesz to wszyst­ko prze­mie­nić w bez­cen­ny dar – swo­ją wewnętrz­ną moc. Nic na tym świe­cie nie dzie­je się bez powo­du. Wszyst­ko ma przy­czy­nę, cel i głęb­szy sens. Prze­cho­dzi­my teraz czas glo­bal­nych prze­mian. Wie­rzę, że dzie­ją się po to, aby nam pomóc. Poka­żę ci, jak wyko­rzy­stać te zmia­ny, by speł­nić swo­je marze­nia o lep­szym, pięk­niej­szym i bar­dziej speł­nio­nym życiu. Cho­ciaż nie­ustan­nie wzra­sta­my, jestem prze­ko­na­na, że nie odkry­ły­śmy jesz­cze peł­ni nasze­go poten­cja­łu. Prze­czu­wam, że moż­li­wo­ści każ­dej z nas wykra­cza­ją dale­ko poza nasze wyobra­że­nia. Otwie­raj­my się więc na nowe – codzien­nie. Prze­mie­niaj­my się, aby odkryć naszą wewnętrz­ną moc. Z rado­ścią i bez lęku ruszaj­my w nową podróż!” – zachę­ca autorka.

SPOTKANIA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ NA FACEBOOKU

Woj­ciech Chmie­larz – PREMIERA
14 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Woj­cie­chem Chmie­la­rzem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Pro­sta spra­wa” (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Mło­dy męż­czy­zna pew­ne­go dnia przy­jeż­dża do Jele­niej Góry, gdzie zamie­rza odwie­dzić swo­je­go przy­ja­cie­la Pro­ste­go i spła­cić daw­no zacią­gnię­ty dług. Kie­dy jed­nak docie­ra na miej­sce, zasta­je zde­mo­lo­wa­ne miesz­ka­nie. Puste, bez Pro­ste­go. Poja­wia­ją się za to dwaj umię­śnie­ni ban­dy­ci, któ­rzy zaczy­na­ją zada­wać dziw­ne pyta­nia. A że zacho­wu­ją się nie­uprzej­mie, wkrót­ce w ruch idą pię­ści, leje się krew. I tak męż­czy­zna zosta­je przy­pad­ko­wo wplą­ta­ny w nie­bez­piecz­ną grę. Nie zna jej zasad ani uczest­ni­ków, ale wkrót­ce dowia­du­je się, że staw­ka jest znacz­nie wyż­sza, niż kto­kol­wiek mógł­by się spo­dzie­wać. Klu­czem do wszyst­kie­go oka­zu­je się Pro­sty, któ­re­go chcą dorwać i jele­nio­gór­scy gang­ste­rzy, i cze­ska mafia. W środ­ku tego cha­osu poja­wia się tak­że mafia rom­ska, któ­rym co rusz ktoś wstę­pu­je na odcisk. Żeby dotrzeć do Pro­ste­go i dowie­dzieć się, o co w tym wszyst­kim cho­dzi, boha­ter będzie musiał im wszyst­kim sta­wić czo­ła. A pomo­że mu w tym pew­na ana­li­tycz­ka z ABW.
“Pro­sta spra­wa” to peł­na akcji powieść sen­sa­cyj­na, któ­rej fabu­ła dzie­je się w malow­ni­czych Kar­ko­no­szach. Napi­sa­na w cza­sie lock­dow­nu, począt­ko­wo publi­ko­wa­na w odcin­kach na pro­fi­lu auto­ra cie­szy­ła się wiel­kim powo­dze­niem. Teraz uka­zu­je się dru­kiem w popra­wio­nej i roz­sze­rzo­nej wersji.

Janusz Schwert­ner, Witold Bereś – SPOTKANIE – Apostrof
14 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z auto­ra­mi książ­ki „Szra­my. Jak psy­cho­sys­tem nisz­czy nasze dzie­ci” (Wydaw­nic­two Wiel­ka Lite­ra). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Zaczę­ło się od repor­ta­żu „Miłość w cza­sach zara­zy” w One­cie, w któ­rym Janusz Schwert­ner opi­sał jeden z dra­ma­tycz­nych przy­pad­ków nie­do­sto­so­wa­nia psy­cho-płcio­we­go mło­dych ludzi. Oto nasto­let­nia Wik­to­ria poczu­ła się chło­pa­kiem, zosta­ła Wik­to­rem, ale szczu­cie śro­do­wi­ska i repre­syj­ność sys­te­mu zadzia­ła­ły – Wik­tor sko­czył pod pociąg metra. Jego przy­ja­ciel Kac­per, mają­cy podob­ne pro­ble­my, na szczę­ście został ura­to­wa­ny, choć z tru­dem prze­trwał pobyt na oddzia­le dzie­cię­cej psychiatrii.
Gdy pod­su­mo­wać tego typu wypad­ki, oka­że się, że Pol­ska zaj­mu­je dru­gie miej­sce w Euro­pie pod wzglę­dem samo­bójstw dzie­ci i mło­dzie­ży poni­żej 19. roku życia. Zabi­ja­ją się, bo sobie nie dają rady, a wokół są oto­cze­ni morzem nie­chę­ci i nie­to­le­ran­cji wobec Innych. A gdy do tego dodać nie­wy­dol­ność służ­by zdro­wia, tępą opre­syj­ność szko­ły, pokrzy­ki­wa­nia poli­ty­ków i kościel­ne szczu­cie, to w efek­cie co dzie­sięć lat zni­ka małe mia­stecz­ko, peł­ne wraż­li­wych, cie­ka­wych i inte­li­gent­nych mło­dych ludzi, przed któ­ry­mi całe życie.
Kto jest temu winien? Pań­stwo? A może my wszyscy?

Rafał Pacześ – PREMIERA
15 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Rafa­łem Pacza­siem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Gru­be wió­ry” (Wydaw­nic­two Ago­ra). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Rafał Pacześ żyje z roz­śmie­sza­nia ludzi. Jego wystę­py na youtu­bie mają 50 milio­nów wyświe­tleń co czy­ni go naj­po­pu­lar­niej­szym pol­skim stan­du­pe­rem. Jako jedy­ny pol­ski komik zapeł­nił kato­wic­ki Spodek! ASz Dzie­nik napi­sał o nim, że „umi­ło­wał sobie paź­dzie­rze pol­skiej codzien­no­ści i pięt­nu­je je ze swo­istym bru­tal­nym wdzię­kiem” a jego twór­czość to „solid­na daw­ka lekar­stwa na naszą kocha­ną pol­ską codzien­ność”. Ale debiu­tanc­ka powieść Rafa­ła Pacze­sia to znacz­nie wię­cej niż beka z pol­skiej rzeczywistości.
„Gru­be wió­ry” to opo­wieść o kasa­cyj­nym piciu, złych kobie­tach, jesz­cze gor­szych męż­czy­znach, tchórz­li­wych sze­fach i tra­gicz­nym losie przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych oraz skun­dlo­nych yor­ków. Ale Pacześ napi­sał przede wszyst­kim bra­wu­ro­wą, nie­bez­piecz­nie zabaw­ną i bez­względ­nie szcze­rą powieść o współ­cze­snych męż­czy­znach. O tym, jak trud­no jest im doj­rzeć i prze­zwy­cię­żyć auto­de­struk­cyj­ny pęd, ale i o tym, że potra­fią głę­bo­ko kochać a naj­lep­sze lek­cje w życiu dają im praw­dzi­wi przyjaciele.

Michał Nogaś – PREMIERA – Apostrof
15 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Micha­łem Noga­siem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Z nie­jed­nej pół­ki. Wywia­dy” (Wydaw­nic­two Ago­ra). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Agniesz­ka Szy­dłow­ska. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Michał Nogaś od wie­lu lat roz­ma­wia z pisar­ka­mi i pisa­rza­mi o ich naj­now­szych książ­kach, pyta o inspi­ra­cje i źró­dła, z któ­rych czer­pią. Zachę­ca do roz­mów o poli­ty­ce i współ­cze­sno­ści. „Z nie­jed­nej pół­ki” to zbiór naj­cie­kaw­szych wywia­dów z naj­waż­niej­szy­mi auto­ra­mi z całe­go świa­ta oraz repor­taż z pew­ne­go śledz­twa. Ali­ce Mun­ro po otrzy­ma­niu Nagro­dy Nobla wyco­fa­ła się z życia publicz­ne­go i nie udzie­la wywia­dów. Autor­ka kul­to­wych opo­wia­dań miesz­ka w nie­wiel­kim, ale uro­czym mie­ście nad jezio­rem Onta­rio. Michał Nogaś spe­cjal­nie dla Pań­stwa posta­no­wił podą­żyć tro­pem pisar­ki. Gdy już tra­cił nadzie­ję na spo­tka­nie z Noblist­ką, spo­tkał ją po pro­stu w kawiar­ni. Jak się dalej poto­czy­ła ta historia?

W książ­ce znaj­dą się rów­nież nigdy nie­pu­bli­ko­wa­ne wywia­dy z Olgą Tokar­czuk czy Doro­tą Masłow­ską, nowe roz­mo­wy z Mariu­szem Szczy­głem, któ­ry zdra­dza jakie książ­ki ratu­ją mu życie, pierw­szy wspól­ny wywiad Agne­ty Ple­ijel i Macie­ja Zarem­by Bie­law­skie­go, opo­wieść Mał­go­rza­ty Rej­mer o albań­skich kobie­tach i roz­mo­wę z Jerzym Pil­chem o tym, jak napi­sać dobry felieton.

Woj­ciech Mann – PREMIERA
16 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Woj­cie­chem Man­nem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Głos. Woj­ciech Mann w roz­mo­wie z Kata­rzy­ną Kubi­siow­ską” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Mistrz dystan­su do świa­ta i sie­bie w jedy­nej takiej rozmowie.
Zna­ki fir­mo­we: głos, wygląd, poczu­cie humoru.
Nie moż­na go pomy­lić z nikim innym, jest niepowtarzalny.
Uwiel­bia­ny przez słu­cha­czy i tele­wi­dzów. Wywo­łu­je kon­tro­wer­sje i potra­fi wło­żyć kij w mrowisko.
Radio­wiec, oso­bo­wość tele­wi­zyj­na, tłu­macz, pisarz, rockman.
Syn, mąż, ojciec.
Po pro­stu Mann, Woj­ciech Mann.
Dłu­go dał się nama­wiać na tę roz­mo­wę, a kie­dy wresz­cie się zgo­dził, nikt nie spo­dzie­wał się, że w trak­cie prac nad książ­ką w jego życiu nastą­pi rewo­lu­cja i po 55 latach pra­cy opu­ści uko­cha­ną radio­wą Trój­kę, by zacząć kolej­ną przy­go­dę – w Radio Nowy Świat. “Głos” to oso­bi­sta, szcze­ra i bez­kom­pro­mi­so­wa opo­wieść o tym, jak zacho­wać nie­za­leż­ność i pozo­stać sobą w każ­dych oko­licz­no­ściach, bez zadę­cia, z przy­mru­że­niem oka i na luzie.

Chi­go­zie Obio­ma – SPOTKANIE- Apostrof
16 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Chi­go­zie Obio­ma auto­rem książ­ki „Orkie­stra bez­bron­nych” (Wydaw­nic­two Alba­tros). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Nar­ra­to­rem powie­ści, któ­rej akcja roz­po­czy­na się na przed­mie­ściach jed­ne­go z dużych nige­ryj­skich miast, jest Chi – opie­kuń­czy duch. Losy mło­de­go Chi­non­so i pięk­nej Nda­li spla­ta­ją się, gdy chłop­cu uda­je się powstrzy­mać ją od samo­bój­cze­go sko­ku z wia­duk­tu auto­stra­dy. Tej nocy na pobo­czu dro­gi rodzi się mię­dzy nimi uczu­cie rów­nie sil­ne, co nie­moż­li­we. Nda­li, pocho­dzą­ca z boga­te­go rodu, nie może spę­dzić resz­ty życia na far­mie wśród kur – na to zresz­tą nigdy nie zgo­dzi się jej rodzi­na. Chi­non­so sprze­da­je więc wszyst­ko, co posia­da, i opusz­cza swój dom, by zdo­być wykształ­ce­nie na uni­wer­sy­te­cie na Cyprze. Po przy­by­ciu na miej­sce oka­zu­je się, że został pod­stęp­nie oszu­ka­ny przez nige­ryj­skie­go pośred­ni­ka – nie cze­ka na nie­go miej­sce na uczel­ni. Nie ma też domu, do któ­re­go mógł­by wró­cić, a od uko­cha­nej Nda­li dzie­lą go set­ki kilo­me­trów… Czy uda mu się odna­leźć swo­je miej­sce i szczę­ście u boku kobie­ty, któ­ra jest tą jedyną?
Chi­go­zie Obio­ma, pisząc w tra­dy­cyj­nym sty­lu lite­rac­kim ludu Igbo i czer­piąc z nige­ryj­skie­go folk­lo­ru, two­rzy nie­sa­mo­wi­tą, mitycz­ną opo­wieść o prze­zna­cze­niu i deter­mi­na­cji – współ­cze­sną wer­sję “Ody­sei” Home­ra. Książ­ka zna­la­zła się na krót­kiej liście powie­ści nomi­no­wa­nych do nagro­dy “Booke­ra” za 2019 rok.

Justy­na Bed­na­rek, Daniel de Lato­ur – PREMIERA – Prze­ci­nek i Kropka
17 paź­dzier­ni­ka, godz. 10:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Justy­ną Bed­na­rek i Danie­lem de Lato­ur z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Zie­lo­ne piór­ko Zbi­gnie­wa. Skar­pet­ki kontr­ata­ku­ją!” (Wydaw­nic­two Porad­nia K). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Detek­tyw Pin­ker­ton powra­ca! Boha­ter zna­ny z „Ban­dy Czar­nej Frot­té” ma odpo­wie­dzial­ną funk­cję – jest fute­ra­łem na tele­fon małej Be. Bar­dzo sobie ceni tę pre­sti­żo­wą posa­dę, ale cza­sa­mi doku­cza mu nuda… Pew­ne­go razu dzie­je się coś nie­spo­dzie­wa­ne­go – zni­ka Zbi­gniew, gada­tli­wa papu­ga miesz­ka­ją­ca w antycz­nej klat­ce w salo­nie. Jedy­nym śla­dem jest małe zie­lo­ne piór­ko na pod­ło­dze. Pin­ker­ton z zapa­łem roz­po­czy­na śledz­two. Nic się przed nim nie ukry­je! Dokąd pro­wa­dzi trop?
Kolej­na odsło­na nie­sa­mo­wi­tych przy­gód kul­to­wych już Skar­pe­tek Justy­ny Bed­na­rek. Cykl ksią­żek o odważ­nych i cie­ka­wych świa­ta tek­styl­nych boha­ter­kach stał się praw­dzi­wym feno­me­nem: pierw­sza część zdo­by­ła nagro­dę w kon­kur­sie Prze­ci­nek i Krop­ka i Nagro­dę Lite­rac­ką m. st. War­sza­wy, a tak­że tra­fi­ła na listę lek­tur szkol­nych. Skar­pet­ki pod­bi­ły już całą Euro­pę – kocha­ją je też cze­skie, hisz­pań­skie, wło­skie, grec­kie, rosyj­skie i ukra­iń­skie dzie­ci. A to jesz­cze nie koniec!

Zofia Sta­nec­ka, Marian­na Okle­jak – PREMIERA – Prze­ci­nek i Kropka
17 paź­dzier­ni­ka, godz. 12:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Zofią Sta­nec­ką i Marian­ną Okle­jak z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Basia i cho­ro­wa­nie” (Wydaw­nic­two Har­per Col­lins). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Cała rodzi­na Basi zacho­ro­wa­ła. A naj­bar­dziej Basia – na tyle poważ­nie, że Tata zde­cy­do­wał, aby zawieźć ją do szpi­ta­la. Ale nie taki wilk strasz­ny, jak go malu­ją! Pobyt w szpi­ta­lu jest cał­kiem zno­śny – szcze­gól­nie gdy w odwie­dzi­ny przy­cho­dzi stryj Grześ, a kole­żan­ka ze szpi­tal­nej sali oka­zu­je się wiel­bi­ciel­ką tych samych gier co Basia.

Mag­da­le­na Wit­kie­wicz – PRZEDPREMIERA
17 paź­dzier­ni­ka, godz. 14:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mag­da­le­ną Wit­kie­wicz autor­ką książ­ki „Listy peł­ne marzeń” (Wydaw­nic­two Filia). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Mag­da­le­na Wit­kie­wicz — Mat­ka Polka Pisar­ka, towa­rzysz­ka życia Męża Boha­te­ra oraz… czte­rech kotów, spe­cja­list­ka od szczę­śli­wych zakoń­czeń. Autor­ka takich hitów jak Szko­ła żon, Pierw­sza na liście czy Pra­cow­nia dobrych myśli. Jej powieść Cze­re­śnie zawsze muszą być dwie zwy­cię­ży­ła w ple­bi­scy­cie por­ta­lu lubimyczytać.pl na naj­lep­szą oby­cza­jo­wą książ­kę 2017 roku. Jesz­cze się kie­dyś spo­tka­my inspi­ro­wa­na była rodzin­ną histo­rią autor­ki. Jej książ­ki reko­men­do­wa­ne są w akcjach biblioterapii.

Listy peł­ne marzeń” (Wydaw­nic­two Filia) cie­pła opo­wieść o tym, że to nie tyl­ko los spra­wia, że przy­da­rza­ją się nam dobre rze­czy, ale tak­że, a może przede wszyst­kim, że mogą to spra­wić dobrzy ludzie.
Mary­la Jędrze­jew­ska ma już sie­dem­dzie­siąt lat, ale dopie­ro teraz czer­pie z życia peł­ny­mi gar­ścia­mi. Moż­na by się zasta­no­wić, jak moż­na czer­pać z życia, gdy się sie­dzi tyl­ko w domu, a wycho­dzi jedy­nie po jedze­nie dla kota i dla sie­bie. I to dokład­nie w tej kolej­no­ści. Ale Mary­la ma wresz­cie w życiu cel. Wie­czo­ra­mi sia­da przy swo­im sekre­ta­rzy­ku, za każ­dym razem waha­jąc się, czy otwo­rzyć kolej­ny list. Wie, że prze­padł­by, gdy­by go wrzu­ci­ła do wysy­ła­nych listów na poczcie. Może nawet dotarł­by do Miko­ła­ja, któ­ry gdzieś tam, w Lapo­nii, zara­bia na byciu świę­tym. Ale jed­no jest pewne…
To ona mogła speł­niać marze­nia. Ten fał­szy­wy biz­nes­men z Lapo­nii z pew­no­ścią by tego nie zrobił…

Jef­frey Archer– PREMIERA
17 paź­dzier­ni­ka , godz. 16:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Jef­frey­em Arche­rem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Nic bez ryzy­ka” (Wydaw­nic­two Rebis). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Wil­liam War­wick zawsze chciał być poli­cjan­tem. Po ukoń­cze­niu uni­wer­sy­te­tu wbrew ocze­ki­wa­niom ojca, cenio­ne­go adwo­ka­ta, wybie­ra zawód, któ­ry w peł­ni go ukształ­tu­je. Zaczy­na od służ­by w rewi­rze pod czuj­nym okiem kon­sta­bla Fre­da Yate­sa, a potem tra­fia do Sco­tland Yar­du, gdzie bie­rze udział w swo­im pierw­szym poważ­nym śledz­twie w spra­wie kra­dzie­ży bez­cen­ne­go płót­na Rem­brand­ta z Fit­zmo­le­an i przy tej oka­zji zako­chu­je się w Beth, asy­stent­ce w dzia­le badań muzeum, któ­ra skry­wa mrocz­ną tajem­ni­cę. Czy Wil­liam pora­dzi sobie z nowy­mi wyzwa­nia­mi? Odpo­wiedź znaj­du­je się na kar­tach tej bły­sko­tli­wej, wart­ko się toczą­cej i pod­szy­tej dosko­na­łym dow­ci­pem powieści.
Jak pamię­ta­ją wszy­scy wiel­bi­cie­le “Kro­nik Cli­fto­nów”, postać Wil­lia­ma War­wic­ka stwo­rzył Har­ry Cli­fton – teraz Jef­frey Archer pozwa­la mu żyć wła­snym życiem, otwie­ra­jąc tym samym nowy cykl, w któ­rym nie zabrak­nie fascy­nu­ją­cych śledztw, nie­spo­dzie­wa­nych zwro­tów akcji, spek­ta­ku­lar­nych zwy­cięstw i praw­dzi­wych dramatów.

Woj­ciech Jagiel­ski – SPOTKANIE- Apostrof
17 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Woj­cie­chem Jagiel­skim auto­rem książ­ki „Stro­na świa­ta. Repor­ter o świe­cie, któ­ry gwał­tow­nie się zmie­nia” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Opo­wieść o miej­scach, od któ­rych zale­ży wię­cej, niż nam się wyda­je. Stre­fy cha­osu i punk­ty zapal­ne. Kra­je nie­speł­nio­nych marzeń i wiel­kich obiet­nic. W pol­skich mediach nie­wie­le się o nich mówi, ale to wła­śnie tam doko­nu­je się zmia­na, któ­ra wpły­nie na naszą euro­pej­ską rze­czy­wi­stość. Repor­ta­że Woj­cie­cha Jagiel­skie­go zmu­sza­ją do porzu­ce­nia bez­piecz­nych stereotypów.
“Stro­na świa­ta” jest wybo­rem naj­cie­kaw­szych, aktu­al­nych tek­stów Woj­cie­cha Jagiel­skie­go z ostat­nich lat, publi­ko­wa­nych na łamach “Tygo­dni­ka Powszechnego”.
Mistrz repor­ta­żu, opo­wia­da­jąc o Bli­skim Wscho­dzie, Afry­ce, Indiach i kra­jach Kau­ka­zu, łączy nie­zwy­kłą wie­dzę, dogłęb­ną zna­jo­mość miejsc i cha­rak­te­ry­stycz­ny dla sie­bie styl. Z opo­wie­ści zwy­kłych ludzi i bio­gra­fii wład­ców two­rzy barw­ny i spój­ny obraz współ­cze­sne­go świa­ta. Pozwa­la nam poznać i zro­zu­mieć miej­sca, w któ­rych roz­strzy­ga się kształt przyszłości.

Mar­cin Kostrzyń­ski – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 10:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­ci­nem Kostrzyń­skim auto­rem książ­ki „Pusz­cza” (Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Witaj­cie w pusz­czy! W pra­sta­rym, nie­zwy­kłym lesie, gdzie przy­ro­da wie­dzie praw­dzi­wie dzi­kie życie, nie­zmą­co­ne ludz­ką ręką. Tu spo­tkasz zachwy­ca­ją­ce rośli­ny i zwie­rzę­ta, któ­rych nie­rzad­ko próż­no już wypa­try­wać w innych kom­plek­sach leśnych. Posłu­chaj, o czym szu­mią drze­wa w pusz­czy, poznaj codzien­ne spra­wy jej małych i dużych miesz­kań­ców, odkryj ich tajemnice.
„Pusz­cza” to połą­cze­nie wcią­ga­ją­cej opo­wie­ści zapa­lo­ne­go przy­rod­ni­ka, zaska­ku­ją­cych fak­tów o życiu wyjąt­ko­wych roślin i zwie­rząt oraz mnó­stwa cie­ka­wo­stek doty­czą­cych tego uni­ka­to­we­go miej­sca. W książ­ce znaj­du­ją się rów­nież prze­pięk­ne, reali­stycz­ne ilu­stra­cje autor­stwa Justy­ny Hołubowskiej-Chrząszczak.

Mar­ta Kar­wow­ska, Kata­rzy­ną Rygiel, Pola Król, Mia Goti – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 12:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­tą Kar­wow­ską i Kata­rzy­ną Rygiel autor­ka­mi książ­ki „Klą­twa Lucy­ny, czy­li Tara­pa­ty 2” (Wydaw­nic­two Ago­ra). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. Gość­mi spe­cjal­ny­mi spo­tka­nia będą aktor­ki: Pola Król (fil­mo­wa Jul­ka) i Mia Goti (fil­mo­wa Fela). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Wer­ni­saż w poznań­skim Muzeum Naro­do­wym ma być wiel­kim wyda­rze­niem, a jest… wiel­kim wybu­chem. Na oczach publicz­no­ści eks­plo­du­je cen­ny obraz Mone­ta.. Tak się skła­da, że są przy tym Jul­ka, Olek i pies Pul­pet, trój­ka detek­ty­wów zna­nych z książ­ki i fil­mu “Tara­pa­ty”. Oczy­wi­ście natych­miast zabie­ra­ją się za roz­wią­za­nie zagad­ki. W śledz­twie towa­rzy­szy im pięk­na i odważ­na Fela. Dzie­cia­ki zabie­ra­ją się za poszu­ki­wa­nie pew­nej tajem­ni­czej Lucy­ny. Lata temu rzu­ci­ła na muzeum klą­twę i wszyst­ko wska­zu­je na to, że jest zamie­sza­na w sprawę..

Jest taki rodzaj tara­pa­tów, na któ­re się cze­ka. To przy­go­da, pościg, uciecz­ka i kry­mi­nal­na zagad­ka. Dodaj­my zawie­dzio­ną przy­jaźń i kole­żeń­skie intry­gi – i mamy prze­pis na praw­dzi­we kłopoty!
Książ­ka powsta­ła na pod­sta­wie sce­na­riu­sza fil­mu „Tara­pa­ty 2”. W rolach głów­nych Pola Król, Mia Goti, Kuba Jano­ta – Bzow­ski a tak­że Zbi­gniew Zama­chow­ski, Joan­na Szczep­kow­ska, San­dra Korze­niak i Tomek Ziętek.

Prze­mek Sta­roń – PREMIERA – #sie­czy­ta
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 14:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Prze­mkiem Sta­ro­niem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Szko­ła boha­te­rek i boha­te­rów, czy­li jak radzić sobie z życiem” (Wydaw­nic­two Ago­ra). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Bycie nasto­lat­kiem to chy­ba naj­trud­niej­szy okres w życiu. Na każ­dym kro­ku pyta­nia i wyzwa­nia. Świat i to, co się w nim teraz dzie­je, nie uła­twia spra­wy. Szko­ła tym bar­dziej nie sta­je na wyso­ko­ści zada­nia i nie daje mło­dym ludziom wsparcia.

Prze­mek Sta­roń, nauczy­ciel ety­ki i filo­zo­fii w II LO w Sopo­cie, Nauczy­ciel Roku 2018, psy­cho­log z Uni­wer­sy­te­tu SWPS, nomi­no­wa­ny do ”nauczy­ciel­skie­go Nobla”, czy­li Glo­bal Teacher Pri­ze, fan Harry’ego Pot­te­ra i kloc­ków Lego posta­no­wił coś z tym zro­bić. Zebrał od mło­dych ludzi, w tym swo­ich uczniów i uczen­nic, pyta­nia i lęki, z jaki­mi się bory­ka­ją. Na przy­kład o to, czy war­to się zako­chi­wać, co jest w życiu waż­ne, dla­cze­go wygląd ma takie duże zna­cze­nie, skąd brać siłę do poko­ny­wa­nia trud­no­ści, jak znieść poraż­kę. Następ­nie się­ga­jąc po histo­rie z lite­ra­tu­ry, fil­mu, a nawet gier poka­zał, jak moż­na sobie z tymi mały­mi i duży­mi wyzwa­nia­mi pora­dzić. Pod­parł się przy tym wie­dzą psy­cho­lo­gicz­ną, któ­rej pod­sta­wy wykła­da w wyjąt­ko­wo pro­sty i zro­zu­mia­ły spo­sób. Wpla­ta je w opo­wie­ści o zna­ko­mi­cie zna­nych czy­tel­ni­kom boha­te­rach m.in. serii o Har­rym Pot­te­rze, “Gwiezd­nych Wojen”, „Stran­ger Things”, „Małe­go Księ­cia”, Mumin­ków, Aven­ger­sów, „Wład­cy Pier­ście­ni”. Są tu też poru­sza­ją­ce histo­rie z jego wła­sne­go życia.

Szko­ła boha­te­rek i boha­te­rów” to skrzy­żo­wa­nie powie­ści przy­go­do­wej z porad­ni­kiem i pamięt­ni­kiem. Bawi, wcią­ga, inspi­ru­je do myśle­nia. A przede wszyst­kim dostar­cza mło­dym czy­tel­ni­kom i czy­tel­nicz­kom kon­kret­nych narzę­dzi radze­nia sobie z trud­no­ścia­mi. Zresz­tą i tym star­szym się one przydadzą.

Jakub Sza­ma­łek – PREMIERA
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 16:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Jaku­bem Sza­mał­kiem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Gdzie­kol­wiek spoj­rzysz. Ukry­ta sieć” (Wydaw­nic­two W.A.B.). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Rok 2020. Dzien­ni­kar­ka Juli­ta Wój­cic­ka kon­ty­nu­uje śledz­two roz­po­czę­te przez Emi­la Chor­czyń­skie­go. W Żela­znej Górze docho­dzi do kata­stro­fal­ne­go wycie­ku na tere­nie kopal­ni mie­dzi. W ręce ana­li­ty­ków zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia tra­fia tajem­ni­czy wirus. Dzien­ni­kar­ka odkry­wa tym­cza­sem, że prze­stęp­cy, któ­rych nie­ustan­nie śle­dzi, zain­te­re­so­wa­li się nagle… zbio­ra­mi biblio­tecz­ny­mi. Te wszyst­kie wąt­ki zazę­bia­ją się ze sobą, a mia­now­ni­kiem, któ­ry je łączy, jest sztucz­na inteligencja.

Zyta Rudz­ka – PREMIERA – Apostrof
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Zytą Rudz­ką z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Tkan­ki mięk­kie” (Wydaw­nic­two W.A.B.). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Nata­lia Szo­stak. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Nowa powieść autor­ki gło­śnej i zna­ko­mi­cie przy­ję­tej przez kry­ty­kę “Krót­kiej wymia­ny ognia”.
Lecze­nie jak kocha­nie, to nie są ste­ryl­ne czyn­no­ści. Upa­dek Don Juana i bez­kom­pro­mi­so­wa roz­pra­wa z mitem uwo­dzi­cie­la. “Tkan­ki mięk­kie” to nie­oczy­wi­sta opo­wieść o zwie­rzę­cym przy­wią­za­niu mię­dzy ojcem a synem. A tak­że o tym momen­cie życia, gdy ze wszyst­kich waż­nych uczuć pozo­sta­je obo­wią­zek miło­ści wobec rodzica.

Joan­na Gie­rak-Onosz­ko – SPOTKANIE – Apostrof
18 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z lau­re­at­ką Lite­rac­kiej Nagro­dy Nike czy­tel­ni­ków Joan­ną Gie­rak-Onosz­ko autor­ką książ­ki „27 śmier­ci Toby’ego Obe­da” (Dowo­dy na Ist­nie­nie). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Repor­taż Joan­ny Gie­rak-Onosz­ko jest opo­wie­ścią o mal­tre­to­wa­niu i wyko­rzy­sty­wa­niu tysię­cy ludzi. Być może fak­ty te zbu­rzą Twój model myśle­nia o tym kra­ju jako idyl­licz­nym pań­stwie, w któ­rym wszyst­kim żyje się zna­ko­mi­cie. Dopie­ro kie­dy nie się­gniesz po książ­kę, oka­że się z pew­no­ścią, że do tej pory nie­wie­le wie­dzia­łeś o ludziach, któ­rzy zamiesz­ki­wa­li te tere­ny przed epo­ką „bia­łe­go człowieka”.
Książ­ka poza Nike czy­tel­ni­ków otrzy­ma­ła Nagro­dę Magel­la­na w kate­go­rii książ­ka repor­ta­żo­wa, zna­la­zła się w fina­le nagro­dy im. Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go oraz Nagro­dy Con­ra­da, była nomi­no­wa­na do nagro­dy im. Witol­da Gom­bro­wi­cza oraz do Odkryć Roku Empi­ku w kate­go­rii literatura.

Regi­na Brett– SPOTKANIE
19 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Regi­ną Brett autor­ką książ­ki „Trud­na miłość. Mama i ja” (Wydaw­nic­two Insi­gnis). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Kata­rzy­na Boro­wiec­ka. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Wzru­sza­ją­ca opo­wieść Regi­ny Brett o miło­ści do swo­jej mamy, któ­ra nie potra­fi­ła kochać wła­snej cór­ki. Przej­mu­ją­ce wspo­mnie­nia pisar­ki z dzie­ciń­stwa, ale i z doro­sło­ści, kie­dy pod­ję­ła pró­bę praw­dzi­we­go pozna­nia i poko­cha­nia cho­rej na alzhe­ime­ra matki.
W moc­nych, a zara­zem uzdra­wia­ją­cych sło­wach Regi­na Brett por­tre­tu­je trud­ną rela­cję rodzic–dziecko. Się­ga zarów­no do pięk­nych, jak i trud­nych chwil, kre­śląc nie­za­po­mnia­ną histo­rię bólu, prze­ba­cze­nia, a wresz­cie – wszech­ogar­nia­ją­cej miło­ści. Swo­ją książ­kę dedy­ku­je wszyst­kim czy­tel­ni­kom, zwra­ca­jąc się do nich z prze­sła­niem, aby zawsze sta­ra­li się kochać tkwią­ce w nich dziecko.
„To ja mam być dla sie­bie dobrą mamą. To ja mam kochać sie­bie bez­wa­run­ko­wo, zarów­no zra­nio­ną, jak i szczę­śli­wą czy poszu­ku­ją­cą swo­jej dro­gi. Nie muszę nicze­go w sobie zmie­niać. Wystar­czy, że poko­cham sie­bie taką, jaką jestem. Moc­niej, niż kocha­ła mnie mama.”

Anna Sako­wicz – SPOTKANIE
19 paź­dzier­ni­ka , godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Anną Sako­wicz autor­ką książ­ki „Czas grze­chu. Jaśmi­no­wa Saga. Tom 1” (Wydaw­nic­two Porad­nia K). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Jaśmi­no­wa Saga” to epic­ka opo­wieść o kil­ku poko­le­niach, roz­gry­wa­ją­ca się na tle waż­nych wyda­rzeń, w jed­nym miej­scu, w trzech róż­nych rze­czy­wi­sto­ściach: w Dan­zig, w Wol­nym Mie­ście Gdań­sku i w Gdań­sku. Pierw­szy tom roz­po­czy­na się w 1916 roku śmier­cią szes­na­sto­let­nie­go Paw­ła Jaśmiń­skie­go, syna intro­li­ga­to­ra Anto­nie­go i jego żony Elż­bie­ty. Burz­li­wa histo­ria Jaśmiń­skich roz­gry­wa się w mie­ście, w któ­rym począ­tek ma dru­ga woj­na świa­to­wa i w któ­rym nie zawsze dobrze jest być Pola­kiem; w cza­sach, kie­dy kobie­ty wal­czą o pra­wa wybor­cze i kie­dy Euro­pą pró­bu­je zawład­nąć ide­olo­gia faszy­stow­ska. Dra­mat rodzi­ny Jaśmiń­skich, zwy­czaj­nych gdańsz­czan, to pory­wa­ją­ca opo­wieść o rodzin­nych tajem­ni­cach, o miło­ści i kobie­tach, o śmier­ci, a tak­że o histo­rii nie­zwy­kłe­go miasta.

Mag­da­le­na Woliń­ska-Rie­di – PREMIERA
20 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mag­da­le­ną Woliń­ską-Rie­di z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Zda­rzy­ło się w Waty­ka­nie. Nie­zna­ne histo­rie zza Spi­żo­wej Bra­my” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Nowa książ­ka autor­ki best­sel­le­ro­wej “Kobie­ty w Waty­ka­nie”. Mag­da­le­na Woliń­ska-Rie­di, jako jed­na z nie­licz­nych kobiet, miesz­ka­ła za Spi­żo­wą Bra­mą przez pra­wie 20 lat. Teraz roz­ma­wia z inny­mi świec­ki­mi pra­cow­ni­ka­mi i miesz­kań­ca­mi Waty­ka­nu, któ­rzy jesz­cze nigdy nie opo­wia­da­li o swo­ich prze­ży­ciach. I choć o jej roz­mów­cach nie sły­szał wła­ści­wie nikt, przez dzie­siąt­ki lat żyli i pra­co­wa­li w świe­cie, do któ­re­go dostęp mają tyl­ko nie­licz­ni. Odkry­wa­ją tajem­ni­ce tego zamknię­te­go miej­sca, dzie­lą się zwią­za­ny­mi z nim nie­zwy­kły­mi histo­ria­mi, a tak­że swo­imi oso­bi­sty­mi spo­tka­nia­mi z Janem Paw­łem II. Roz­mo­wy prze­pla­ta­ne są rów­nież wyjąt­ko­wy­mi wspo­mnie­nia­mi autorki.

Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska – SPOTKANIE – Apostrof
20 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Wio­let­tą Grze­go­rzew­ską autor­ką książ­ki „Dodat­ko­wa dusza” (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Nata­lia Szo­stak. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Ojciec i syn. Miłość w naj­cięż­szych cza­sach. Opar­ta na fak­tach poru­sza­ją­ca histo­ria wal­ki o prze­trwa­nie. II woj­na świa­to­wa. Z pocią­gu wio­zą­ce­go Żydów do Tre­blin­ki ucie­ka męż­czy­zna. Za wszel­ką cenę pra­gnie wró­cić do War­sza­wy, by odna­leźć i ura­to­wać syna. Julian Brze­ziń­ski, któ­ry przed woj­ną był przed­się­bior­cą, musi zmie­rzyć się z dra­ma­tycz­ną sytu­acją, w jakiej się zna­lazł. Nowa toż­sa­mość, ukry­wa­nie się przed daw­ny­mi sąsia­da­mi, któ­rzy mogli­by go roz­po­znać, ale też oba­wy o syna Mar­ci­na anga­żu­ją­ce­go się w dzia­łal­ność kon­spi­ra­cyj­ną, mimo że ma zale­d­wie trzy­na­ście lat… Oku­po­wa­na sto­li­ca, cią­gły i wszech­obec­ny strach oraz ogrom­na deter­mi­na­cja, by przeżyć.

Dodat­ko­wa dusza” to powieść opar­ta na praw­dzi­wych, dra­ma­tycz­nych losach ojca i syna, w któ­rej czu­ła więź i bez­in­te­re­sow­ne poświę­ce­nie sta­no­wią naj­wyż­sze war­to­ści. To też boga­to nakre­ślo­ny por­tret War­sza­wy ogar­nię­tej wojen­nym chaosem.

Przyj­rza­łam się por­tre­to­wi Mar­ci­na i nie mogłam zapo­mnieć Jego szla­chet­nej i smut­nej twa­rzy. Wydru­ko­wa­łam sobie Jego zdję­cie i przez kil­ka dni przy­glą­da­łam się mu w osłu­pie­niu, jak­by ten trzy­na­sto­let­ni chło­piec o ciem­nych oczach był mi kimś bli­skim i zna­nym od daw­na. Pomy­śla­łam, że histo­ria Julia­na i Mar­ci­na musi wypły­nąć na świa­tło dzien­ne i doma­ga się opo­wie­dze­nia”, mówi autorka.

Woj­ciech Miło­szew­ski – SPOTKANIE
21 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Wojt­kiem Miło­szew­skim auto­rem książ­ki „Bez resz­ty” (Wydaw­nic­two W.A.B.). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Kon­ty­nu­acja best­sel­le­ro­we­go “Kasto­ra”. Począ­tek lat dzie­więć­dzie­sią­tych. Ludzie Kra­ko­wa są podzie­le­ni. Jed­ni bied­nie­ją w osza­ła­mia­ją­cym tem­pie, a inni zastra­sza­ją­co szyb­ko się boga­cą. W mie­ście poja­wia się nowy gang, któ­ry toru­je sobie ścież­ki potwor­ną bru­tal­no­ścią. Prze­stęp­czość zor­ga­ni­zo­wa­na oraz han­del amfe­ta­mi­ną to nowość dla poli­cji, któ­ra dopie­ro co porzu­ci­ła sta­rą, mili­cyj­ną nazwę. Komi­sarz Kastor Gru­dziń­ski musi sobie pora­dzić ze zmia­na­mi w komen­dzie woje­wódz­kiej, ale przede wszyst­kim prze­ko­nać swo­ich prze­ło­żo­nych, że potrzeb­ne są nowe meto­dy dzia­ła­nia. Spo­so­by, z któ­rych korzy­sta­li do tej pory, nie wystar­czą, aby roz­bić zor­ga­ni­zo­wa­ną prze­stęp­czość. Zada­nia nie uła­twia mu nowa spra­wa, któ­ra wią­że się z zabój­stwa­mi dzie­ci na tere­nie Krakowa.

Kata­rzy­na Koby­lar­czyk – SPOTKANIE – Apostrof
21 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Kata­rzy­ną Koby­lar­czyk autor­ką książ­ki „Kobie­ty Nowej Huty. Cegły, per­ły i petar­dy” (Wydaw­nic­two Man­do). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Nata­lia Szo­stak. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Nazy­wa­no ją „per­łą pię­cio­lat­ki” i „młod­szą sio­strą Magni­to­gor­ska” – nawet pro­pa­gan­da lat 50. nie mia­ła wąt­pli­wo­ści, że Nowa Huta jest kobie­tą. Dla­cze­go więc jej sym­bo­lem został pół­na­gi murarz, męż­czy­zna? Gdzie podzia­ły się nowo­huc­kie murar­ki i archi­tekt­ki, przo­dow­nicz­ki pra­cy i artyst­ki, dzia­łacz­ki i opo­zy­cjo­nist­ki? Zaglą­da­my na budo­wę naj­młod­sze­go pol­skie­go mia­sta, do nowo­huc­kich hote­li robot­ni­czych i na sto­łów­ki, do pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nych i izby poro­do­wej. Jeste­śmy świad­ka­mi bicia rekor­dów i anty­re­żi­mo­wych demonstracji.
Pozna­je­my dziew­czy­ny: te, któ­re kła­dły cegły, i te, któ­re rzu­ca­ły petar­dy. Zofia Wło­dek jest pierw­szą murar­ką Nowej Huty, przo­dow­nicz­ką pra­cy, gwiaz­dą pro­pa­gan­dy, a potem… prze­pa­da bez śla­du. Mar­ta Ingar­den pro­jek­tu­je nowe mia­sto na desce kre­ślar­skiej, ale nie poświę­ca mu ani sło­wa. Jadwi­ga Beau­pré uczy nowo­hu­cian­ki rodzić bez bólu w jed­nej z pierw­szych pol­skich szkół rodze­nia. Kry­sty­na Sku­szan­ka two­rzy dla robot­ni­ków teatr, gdzie „pro­le­ta­ria­tu nie kar­mi się szmi­rą”. Wie­sła­wa Cie­siel­ska sły­szy, jak ubek mówi do jej męża, dzia­ła­cza „Soli­dar­no­ści”: „z wami to jesz­cze moż­na jakoś wytrzy­mać, gorzej z waszy­mi żona­mi!”. Zofia Fugiel ma w latach 80. osiem­na­ście rewi­zji miesz­ka­nia, dziś nie potra­fi uwię­zić nawet kanar­ka w klatce.
Kata­rzy­na Koby­lar­czyk – autor­ka kil­ku repor­ter­skich ksią­żek (Baśnie z blo­ku cudów. Repor­ta­że nowo­huc­kie czy Strup. Hisz­pa­nia roz­dra­pu­je rany, za któ­rą otrzy­ma­ła Nagro­dę im. R. Kapu­ściń­skie­go), dzien­ni­kar­ka (publi­ko­wa­ła w „Gaze­cie Wybor­czej”, „Tygo­dni­ku Powszech­nym” czy „Dzien­ni­ku Pol­skim”). Lau­re­at­ka nagro­dy kra­kow­skie­go śro­do­wi­ska dzien­ni­ka­rzy „Zie­lo­na Grusz­ka” oraz nagro­dy „Za róż­no­rod­no­ścią. Prze­ciw dys­kry­mi­na­cji”. Pocho­dzi z Nowej Huty i do dziś tam mieszka.

Ani­ta Wer­ner, Michał Koło­dziej­czyk – PREMIERA
22 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ani­tą Wer­ner i Micha­łem Koło­dziej­czy­kiem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Mecz to pre­tekst. Fut­bol, woj­na, poli­ty­ka” (Wydaw­nic­two SQN). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge . W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Moż­na nie kochać fut­bo­lu, ale war­to wie­dzieć, jak wpły­wa na ludzi. Moż­na nie być kibi­cem, ale war­to zoba­czyć, jak kibi­co­wa­nie daje ludziom głos. Cza­sem to głos roz­pa­czy, bólu, zło­ści, a cza­sem poli­tycz­nej przy­na­leż­no­ści, akcep­ta­cji albo zwy­kłe­go szczęścia.
Przez wie­le mie­się­cy w sze­ściu róż­nych kra­jach na wła­snej skó­rze spraw­dza­li­śmy, jak to dzia­ła: jak pił­ka noż­na wpły­wa na miej­sca i ludzi od lat żyją­cych w kon­flik­cie, jak te kon­flik­ty widać w dru­ży­nach i na try­bu­nach. Dotar­li­śmy tam, gdzie nor­mal­nie trud­no jest dotrzeć, pyta­li­śmy o to, o czym czę­sto nor­mal­nie się nie mówi. Roz­ma­wia­li­śmy z czo­ło­wy­mi pił­ka­rza­mi, wpły­wo­wy­mi poli­ty­ka­mi, z cho­dzą­cy­mi legen­da­mi, któ­rych nazwi­ska to marka.

Bar­ba­ra Kur­dej-Sza­tan, Adam Woro­no­wicz, Krzysz­tof Cze­czot – PREMIERA – Apostrof
22 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Empik oraz Empik Go zapra­sza­ją na spo­tka­nie z oka­zji pre­mie­ry Ory­gi­nal­ne­go Seria­lu Audio Osor­no Media i Empik Go „Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa. Naszy­mi gość­mi będą Krzysz­tof Cze­czot (reży­ser i nar­ra­tor w jed­nym), Adam Woro­no­wicz (Sta­ni­sław Wokul­ski) i Bar­ba­ra Kur­dej-Sza­tan (Kazi­mie­ra Wąsow­ska). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Jak mogli­by wyglą­dać współ­cze­śni Iza­be­la Łęc­ka i Sta­ni­sław Wokul­ski? Czy ich pro­ble­my są wciąż aktu­al­ne? Na te pyta­nia odpo­wie­dzie­li twór­cy nowej odsło­ny kul­to­wej „Lal­ki” Bole­sła­wa Pru­sa, któ­ra zade­biu­to­wa­ła na począt­ku paź­dzier­ni­ka w for­mie seria­lu audio. W rolach głów­nych poja­wi­li się Julia Wie­nia­wa, Adam Woro­no­wicz, Wik­tor Zbo­row­ski, Bar­ba­ra Kur­dej-Sza­tan czy Maciej Musiał. Pre­mie­ra seria­lu mia­ła miej­sce 6 paź­dzier­ni­ka w apli­ka­cji Empik Go i na www.lekturalalka.pl

Mar­cin Batyl­da – PREMIERA
23 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­ci­nem Batyl­dą z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Cyber­punk 2077. Jedy­na ofi­cjal­na książ­ka o świe­cie gry Cyber­punk 2077” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Kata­rzy­na Czaj­ka-Komi­niar­czuk. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Dark Hor­se Books oraz CD PROJEKT RED, twór­cy kom­pu­te­ro­wej serii Wiedź­min, przed­sta­wia­ją “Cyber­pun­ka 2077” – obszer­ne stu­dium wie­dzy o uni­wer­sum Cyber­pun­ka 2077.
“Cyber­punk 2077” to boga­to ilu­stro­wa­ny prze­wod­nik, któ­ry prze­nie­sie cię do futu­ry­stycz­nej, tęt­nią­cej życiem metro­po­lii Night City – cen­trum akcji nowej gry CD PROJEKT RED.
Ta sta­ran­nie przy­go­to­wa­na pozy­cja zawie­ra wszyst­ko, co musisz wie­dzieć o histo­rii, posta­ciach i świe­cie dłu­go ocze­ki­wa­nej gry. Wkrocz w rok 2077, do świa­ta, gdzie prze­moc, ucisk i cyber­ne­tycz­ne wsz­cze­py są nie tyl­ko codzien­no­ścią, lecz tak­że koniecz­ny­mi środ­ka­mi do osią­gnię­cia celu. Odkry­waj poszcze­gól­ne dziel­ni­ce, gan­gi i histo­rię Night City. Dowiedz się wszyst­kie­go o tech­no­lo­giach jutra, pozna­jąc cyberwsz­cze­py, broń i pojaz­dy “Cyber­pun­ka 2077”.

Jacek Komu­da – PREMIERA
23 paź­dzier­ni­ka, godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Jac­kiem Komu­dą z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Wizna” (Wydaw­nic­two Fabry­ka Słów). W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Nie­miec­ki kor­pus pan­cer­ny gene­ra­ła Hein­za Gude­ria­na ude­rza z całą mocą, usi­łu­jąc zamknąć klesz­cze wokół wyco­fu­ją­cych się spod War­sza­wy pol­skich armii. Zakła­da­no, że jego suk­ces przy­nie­sie klę­skę stro­nie pol­skiej po zale­d­wie dzie­się­ciu dniach oporu.
Jed­nak na dro­dze pan­cer­nych zago­nów sta­je pol­ska zało­ga odcin­ka Wizna. Dwie kom­pa­nie pie­cho­ty ukry­te w kil­ku beto­no­wych schro­nach nad Narwią wspar­te sze­ścio­ma dzia­ła­mi. Mniej niż 700 żoł­nie­rzy prze­ciw­ko 40 tysiąc­om. Tak roz­po­czy­na się despe­rac­ka wal­ka kapi­ta­na Wła­dy­sła­wa Ragi­ni­sa. Bój do ostat­niej krwi, nabo­ju i samo­bój­czej śmier­ci dowód­cy, któ­ry przy­siągł, że żywy swej pozy­cji nie opu­ści. Dziś epi­zod ten zna­ny jest jako legen­dar­na obro­na Wizny.

Mar­tin Wid­mark – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 12:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­ti­nem Wid­mar­kiem auto­rem książ­ki „Nel­ly Rapp i kapi­tan Sino­bro­dy” (Wydaw­nic­two Mama­nia). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Wero­ni­ka Wawrz­ko­wicz. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Nel­ly i Val­le są w szko­le żeglar­skiej i oprócz nauki pod­no­sze­nia żagli i rzu­ca­nia cumy przed nimi jesz­cze inne zada­nie, w sam raz dla upior­nych agen­tów! Plot­ka gło­si, że w 1697 r. sam kapi­tan Sino­bro­dy osiadł tutaj na mie­liź­nie. Podob­no moż­na zoba­czyć sta­tek wid­mo wyła­nia­ją­cy się co jakiś czas z mor­skich głę­bin! Sta­ry rybak Enoch twier­dzi, że widział sta­tek na wła­sne oczy, a na nim pira­ta wcho­dzą­ce­go na pokład i wykrzy­ku­ją­ce­go prze­kleń­stwa… Czy to może być praw­da? Naj­now­sza książ­ka o przy­go­dach Nel­ly Rapp i jej przy­ja­cie­la Val­le­go zawie­ra wszyst­ko, co uwiel­bia­my u Mar­ti­na Wid­mar­ka – wart­ką akcję, pochwa­łę wyobraź­ni i mnó­stwo humoru.

Woj­ciech Drew­niak – PREMIERA – #sie­czy­ta
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 14:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Woj­cie­chem Drew­nia­kiem z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Histo­ria bez cen­zu­ry 5. I strasz­no, i śmiesz­no – PRL” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
I śmiesz­no, i strasz­no, czy­li PRL bez cen­zu­ry. Książ­ka zawie­ra tre­ści nie­od­po­wied­nie dla dzie­ci oraz kon­tro­wer­syj­ne skró­ty myślo­we. Jeśli jest to dla Cie­bie poważ­ny pro­blem, zre­zy­gnuj z dal­sze­go czy­ta­nia… cho­ciaż pew­nie będziesz żałować.
“Histo­ria bez Cen­zu­ry” powra­ca! Jeśli myśli­cie, że roz­ła­do­wa­na bate­ria w smart­fo­nie to pro­blem, prze­czy­taj­cie, jak hardcore’owo mie­li Wasi rodzice!
Komu­ni­ści mówi­li im, co mają robić i myśleć. Co więc robi­li? No wła­śnie, i tak nie było nic do robo­ty. Na waka­cje nie wyje­dziesz, jeśli tata nie wylo­so­wał talo­nu, by móc kupić malu­cha. W domu nuda – dwa kana­ły w tele­wi­zji i na każ­dym kła­mią. Cza­sem baj­ka – o misiach, zają­cach, Rum­caj­sach, no bła­gam! Na uli­cach agen­ci SB i mili­cja z pała­mi. Kolej­ki po wszyst­ko, a w skle­pach pusto. To o co cho­dzi?! Cze­mu tak wie­le osób wspo­mi­na Pol­skę Ludo­wą z łez­ką w oku?!

Nan­cy Sprin­ger – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 16:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Nan­cy Sprin­ger autor­ką książ­ki „Spra­wa zagi­nio­ne­go mar­ki­za. Eno­la Hol­mes. Tom 1” (Wydaw­nic­two Porad­nia K). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Dzie­więt­na­sto­wiecz­na Anglia. W dniu swo­ich uro­dzin Eno­la Hol­mes odkry­wa, że jej mat­ka nagle zni­ka, pozo­sta­wia­jąc cór­ce zestaw dzi­wacz­nych fan­tów i serię zaga­dek. Bez­tro­skie dzie­ciń­stwo dora­sta­ją­cej dziew­czy­ny nagle się koń­czy, a obo­wią­zek opie­ki nad nią spa­da na dwóch star­szych bra­ci – Sher­loc­ka i Mycro­fta, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą nie­sfor­ną sio­strę wpa­ko­wać w gorset
i wysłać na pen­sję z inter­na­tem. I tu się zaczyna…
Eno­la bun­tu­je się i ucie­ka do Lon­dy­nu, by odna­leźć mat­kę. Wkrót­ce prze­ko­na się, jak wyglą­da życie samot­nej kobie­ty w wiel­kim i nie­bez­piecz­nym mie­ście, do per­fek­cji opa­nu­je sztu­kę ukry­wa­nia się przed naj­lep­szym detek­ty­wem w histo­rii i poło­wą Sco­tland Yar­du – i wresz­cie – uwi­kła­na w spra­wę porwa­nia mło­de­go mar­ki­za – roz­wią­że swo­ją pierw­szą zagad­kę kryminalną…
Już we wrze­śniu na Net­flix zade­biu­tu­je adap­ta­cja fil­mo­wa powie­ści Nan­cy Sprin­ger w gwiaz­dor­skiej obsa­dzie: w tytu­ło­wej roli Eno­li Hol­mes – Mil­lie Bob­by Brown (serial” Stran­ger Things”).

Lisa Gard­ner – PREMIERA
24 paź­dzier­ni­ka, godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Lisą Gard­ner autor­ką książ­ki „Powiem tyl­ko raz” (Wydaw­nic­two Alba­tros). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Trzy kobie­ty: poli­cjant­ka, domnie­ma­na mor­der­czy­ni i daw­na ofia­ra, któ­ra teraz poma­ga ści­gać opraw­ców. Dwie trau­ma­tycz­ne histo­rie, któ­re łączą się, kie­dy w pew­nym domu zosta­ją zna­le­zio­ne zwło­ki. I rodzin­ny sekret, skry­ty głę­bo­ko pod war­stwa­mi pół­prawd i kłamstw.
Szes­na­ście lat wcze­śniej Evie Car­ter przy­zna­ła się do przy­pad­ko­we­go zastrze­le­nia ojca. Teraz poli­cja zasta­je ją nad cia­łem męża. Z pisto­le­tem w dło­ni. I zada­je pyta­nie, czy taki sam wypa­dek może zda­rzyć się tej samej oso­bie dwa razy… Zdję­cie zastrze­lo­ne­go męża Evie obie­ga media. Wte­dy roz­po­zna­je go pew­na kobie­ta, Flo­ra – ale nie widzi w nim ofia­ry, lecz jed­ne­go z opraw­ców, któ­rzy bez­pow­rot­nie znisz­czy­li jej życie. I łączy go z gru­pą gwał­ci­cie­li i mor­der­ców, któ­rzy pory­wa­li mło­de kobie­ty. Los sze­ściu z nich pozo­sta­je nie­zna­ny. Losy Evie i Flo­ry łączy detek­tyw D.D. War­ren. Ona jed­na wie­rzy w nie­win­ność Evie. I tyl­ko ona może dojść do praw­dy o jej mężu i losie sze­ściu zagi­no­nych dziewczyn.

Krzysz­tof Wiśniew­ski, Bła­żej Sta­ry­szak – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
25 paź­dzier­ni­ka , godz. 12:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Wiśniew­skim i Bła­że­jem Sta­ry­sza­kiem auto­ra­mi książ­ki „Tata nie ma siły” (Wydaw­nic­two Buch­mann). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Mama, któ­ra daje dziec­ku cukier­ki, żeby prze­sta­ło pła­kać w skle­pie, albo włą­cza baj­kę na tele­fo­nie, żeby mogła popra­co­wać, w oczach innych “nie radzi sobie z macie­rzyń­stwem”. Tata, postę­pu­jąc tak samo, jest boha­te­rem, zaan­ga­żo­wa­nym w wycho­wa­nie dziec­ka. W książ­ce “Tata nie ma siły” Bła­żej Sta­ry­szak i Krzysz­tof Wiśniew­ski, zwią­za­ni z war­szaw­skim Teatrem Impro­wi­zo­wa­nym Klan­cyk, obśmie­wa­ją podwój­ne stan­dar­dy, według któ­rych oce­nia się rodzi­ców. Przy­zna­ją się do błę­dów, nie­po­wo­dzeń i tego, że jako mło­dzi ojco­wie total­nie nie wie­dzie­li, co robić. Ich “nie­po­rad­nik” sta­no­wi zabaw­ną, uro­czą i szcze­rą opo­wieść o wspa­nia­łej i męczą­cej przy­go­dzie, jaką jest rodzi­ciel­stwo. Książ­kę ilu­stro­wał Michał Rzecz­nik, współ­au­tor “Napraw­dę nie­śmiesz­nych rysunków”.

Michał Rusi­nek – SPOTKANIE – Prze­ci­nek i Kropka
25 paź­dzier­ni­ka, godz. 14:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Micha­łem Rusin­kiem auto­rem książ­ki „Wihaj­ster, czy­li prze­wod­nik po sło­wach poży­czo­nych” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Justy­na Dżbik-Klu­ge. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.
Michał Rusi­nek na tro­pie języ­ko­wych tajem­nic! Sło­wa bywa­ją nie­po­słusz­ne. Trud­no ich upil­no­wać – cza­sem mają szem­ra­ną prze­szłość, prze­kra­cza­ją gra­ni­ce, a nawet zmie­nia­ją zna­cze­nie! Michał Rusi­nek, nie­stru­dzo­ny tro­pi­ciel tajem­nic nasze­go języ­ka, poka­zu­je tym razem świat słów zapo­ży­czo­nych. Odkry­je­cie sekre­ty wyra­zów, któ­rych uży­wa­my codzien­nie, a o któ­rych tak mało wiemy!
Co wspól­ne­go ma indyk z India­na­mi? Czy wiesz, że czę­sto na śnia­da­nie zja­dasz „zło­te jabł­ka”, a na obiad „kwia­ty kapu­sty”? Czy trak­to­ry ist­nia­ły w sta­ro­żyt­no­ści i co łączy jasiek z Jasiem? “Bierz­cie lupę! Wyru­sza­my w świat tajem­ni­czych histo­rii słów!”

Marek Kra­jew­ski – PRZEDPREMIERA
25 paź­dzier­ni­ka, godz. 16:00
Facebook.com/Empikcom

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mar­kiem Kra­jew­skim z oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Moloch” (Wydaw­nic­two Znak). Roz­mo­wę popro­wa­dzi Adam Sza­ja. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Naj­mrocz­niej­sze śledz­two Moc­ka. Bre­slau, 1928, szpi­tal psy­chia­trycz­ny przy Klet­sch­kau Stras­se. Eber­hard Mock sta­je twa­rzą w twarz ze swą daw­ną kochan­ką. Jej cór­ka i syn zosta­li porwa­ni, a ślad po nich zagi­nął. Od śmier­ci uko­cha­nej Sophie nic nie wstrzą­snę­ło Moc­kiem rów­nie moc­no jak to spo­tka­nie. Hedwig postra­da­ła zmy­sły: o mor­der­stwo dzie­ci oskar­ża wła­sne­go męża.
Krok po kro­ku Mock odkry­wa upior­ne powią­za­nia mię­dzy taj­nym sto­wa­rzy­sze­niem okul­ty­stycz­nym a budow­ni­czy­mi mia­sta przy­szło­ści w cen­trum Wro­cła­wia. Nawet nie domy­śla się, jak potęż­ne siły śle­dzą każ­dy jego krok.
Cmen­tar­ne czar­ne msze, wyuz­da­ne prak­ty­ki sek­su­al­ne i ludzie, któ­rzy nie cof­ną się przed niczym. Taj­ne śledz­two zapro­wa­dzi Moc­ka wprost przed prze­ra­ża­ją­ce obli­cze praw­dy. Czy ist­nie­je gra­ni­ca, któ­rej Mock nie przekroczy?

Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska – PRZEDPREMIERA
25 paź­dzier­ni­ka , godz. 18:00
Facebook.com/Empikcom

Radek Rak – SPOTKANIE – Apostrof
25 paź­dzier­ni­ka , godz. 20:00
Facebook.com/Empikcom

Na zakoń­cze­nie tar­gów zapra­sza­my na spo­tka­nie z Rad­kiem Rakiem auto­rem książ­ki „Baśń o wężo­wym ser­cu albo wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li” (Wydaw­nic­two Power­graph) tego­rocz­nym lau­re­atem Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike. W trak­cie wyda­rze­nia moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod stre­amin­giem. Trans­mi­sja ze spo­tka­nia będzie dostęp­na na Facebook.com/empikcom. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Baśń” jest pró­bą stwo­rze­nia na nowo mito­lo­gii Gali­cji. Nie jest powie­ścią histo­rycz­ną, i choć napi­sa­na z dużym sza­cun­kiem dla ówcze­snych realiów spo­łecz­nych, oby­cza­jo­wych i poli­tycz­nych, to zawie­szo­na pozo­sta­je mię­dzy histo­rią a mitem. Wyra­sta z legend, w któ­re obro­sła postać chłop­skie­go przy­wód­cy – tych praw­dzi­wych i tych stwo­rzo­nych przez Rad­ka Raka.
Śle­dzi­my losy mło­de­go Kóby Sze­li, wzru­sza nas miłość, jaką obda­rzy­ła go Żydów­ka Cha­na, czu­je­my razy pań­skie­go bata, prze­ży­wa­my zauro­cze­nie zmy­sło­wą Mal­wą, wędru­je­my przez kra­inę baśni, żeby zamiesz­kać we dwo­rze i poczuć zapach krwi raba­cji 1846 roku.

Baśń o wężo­wym ser­cu” zosta­ła cie­pło przy­ję­ta przez czy­tel­ni­ków, któ­rzy zako­cha­li się w jej ete­rycz­no­ści i histo­rycz­nym baja­niu, w czym Radek Rak jest mistrzem. Ta powieść uwio­dła też kry­ty­ków lite­rac­kich i jury licz­nych kon­kur­sów, bo poza Nike, Raka nomi­no­wa­no do Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia, Nagro­dy Fan­do­mu Pol­skie­go im. Janu­sza A. Zaj­dla, Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go i Śląk­fy. Autor Baśni zdo­był też sta­tu­et­kę „Nowej Fan­ta­sty­ki” za Pol­ską Książ­kę Roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy