Aktualności Ciekawostki

Dawny dom Terry’ego Pratchetta został wystawiony na sprzedaż

Ter­ry Prat­chett pisar­stwem na poważ­nie zajął się w dru­giej poło­wie lat 80. ubie­głe­go wie­ku, wte­dy też szyb­ko zyskał popu­lar­ność, naj­pierw wśród Bry­tyj­czy­ków, a chwi­lę póź­niej powie­ści ze Świa­ta Dys­ku czy­ta­ne były już na całym świe­cie. Kil­ka­na­ście pierw­szych ksią­żek powsta­ło w gustow­nej posia­dło­ści Gaze Cot­ta­ge w uro­kli­wej wsi Row­ber­row w hrab­stwie Somer­set. Miesz­kał tam Ter­ry Prat­chett z rodzi­ną przez nie­mal ćwierć wie­ku. Teraz dom został wysta­wio­ny na sprze­daż przez aktu­al­ne­go właściciela.

Do Row­ber­row prze­pro­wa­dził się Ter­ry Prat­chett w 1970, dwa lata po ślu­bie z Lyn. W 1976 uro­dzi­ła się im Rhian­na, a w 1983 wyda­na zosta­ła jego pierw­sza powieść ze Świa­ta Dys­ku, Kolor magii. Kie­dy na pod­sta­wie książ­ki powstał sze­ścio­od­cin­ko­wy serial radio­wy, wyemi­to­wa­ny przez BBC Radio bry­tyj­ski pisarz zyskał popu­lar­ność. Praw­dzi­wa sła­wa przy­szła do nie­go jed­nak po wyda­niu Bla­sku fan­ta­stycz­ne­go w 1986, a rok póź­niej był już goto­wy by rzu­cić pra­cę zawo­do­wą i zająć się pisar­stwem na pełen etat. Prat­chet­to­wie z Row­ber­row wypro­wa­dzi­li się w 1994 do Salis­bu­ry w hrab­stwie Wiltshire.

Gaze Cot­ta­ge to posia­dłość, któ­rej histo­ria się­ga XVIII wie­ku. Czte­ry sypial­nie, salon z komin­kiem i pie­cem do wypie­ka­nia chle­ba, funk­cjo­nal­na kuch­nia poło­żo­na w star­szej czę­ści domu i pięk­na oko­li­ca – wszyst­ko to spra­wia, że nie­ru­cho­mość jest łako­mym kąskiem. Cena domu wraz z zie­mią o powierzch­ni jed­nej trze­ciej akra to 800 tysię­cy fun­tów, czy­li ponad 4,1 milio­na złotych.

źró­dło bbc

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy