Ciekawostki

Stalin zamiast Baczyńskiego?!

Do nie­ty­po­wej pomył­ki doszło w Helu (woj. pomor­skie). Z oka­zji obcho­dów 73. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go przy­go­to­wa­no pla­ka­ty. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że w pro­jek­cie ktoś popeł­nił fatal­ną pomyłkę.

Dokład­niej: na pla­ka­cie zna­lazł się cytat histo­ry­ka Sta­ni­sła­wa Pigo­nia: “Cóż, nale­ży­my do naro­du, któ­re­go losem jest strze­lać do wro­ga bry­lan­ta­mi”. Obok – zgod­nie z pod­pi­sem – mia­ło znaj­do­wać się zdję­cie poety Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, któ­ry poległ w powsta­niu. Zamiast nie­go jed­nak umiesz­czo­no wize­ru­nek… Józe­fa Sta­li­na.

Choć Sta­lin w mło­do­ści nie miał swe­go cha­rak­te­ry­stycz­ne­go wąsa, nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści, że to jego zdję­cie. Inter­nau­ci nie zosta­wi­li suchej nit­ki na auto­rach plakatu.

Poni­żej prze­pro­si­my mia­sta Hel:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy