Sprawdzasz tag

stalin

Ciekawostki

Stalin zamiast Baczyńskiego?!

Do nie­ty­po­wej pomył­ki doszło w Helu (woj. pomor­skie). Z oka­zji obcho­dów 73. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go przy­go­to­wa­no pla­ka­ty. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że w pro­jek­cie ktoś popeł­nił fatal­ną pomył­kę. Czy­taj dalej

-->