Ciekawostki

Jesteś fanem Huntera S. Thompsona? Możesz… zapalić tę samą marihuanę co on

Ani­ta Thomp­son, wdo­wa po pisa­rzu, przez ostat­nich dzie­sięć lat kon­cen­tro­wa­ła się na lite­rac­kiej spu­ściź­nie męża. Teraz jed­nak posta­no­wi­ła zasza­leć. Ujaw­ni­ła, że zna­la­zła legal­ny spo­sób na uzy­ska­nie DNA ze szcze­pów, jakie palił Hun­ter S. Thomp­son i nego­cju­je wła­śnie z plan­ta­to­ra­mi hodow­lę szcze­pu sygno­wa­ną jego imie­niem. Mia­ła­by być sprze­da­wa­na we wszyst­kich sta­nach, w któ­rych mari­hu­ana jest legalna.

Jak pod­kre­śla, mia­ła już wcze­śniej podob­ne pro­po­zy­cje tego typu, ale zawsze doty­czy­ły one same­go uży­cze­nia mar­ki do szcze­pu nie­zwią­za­ne­go z jej mężem, co nie wcho­dzi­ło dla niej w grę. Ponad­to oba­wia­ła się nawią­zy­wa­nia do “roz­ryw­ko­we­go” sty­lu życia Hun­te­ra, dopó­ki nie upew­ni­ła się, że nie przy­ćmi to jego twórczości.

Wśród jej dal­szych pla­nów jest stwo­rze­nie muzeum męża oraz udo­stęp­nie­nie dla wybra­nych zwie­dza­ją­cych jego daw­nej posiadłości.

zdję­cie dome­na publiczna

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy