Sprawdzasz tag

Hunter S. Thompson

Ciekawostki

Wysokoprocentowa wena słynnych pisarzy. Część 1

Kam­pa­nie spo­łecz­ne ata­ku­ją nas prze­sła­niem, że alko­hol szko­dzi zdro­wiu. Naj­le­piej w ogó­le nie pić! No chy­ba że szkla­necz­kę piwa, żeby oczy­ścić ner­ki, kie­li­szek wina do obia­du, by wspo­móc tra­wie­nie czy napar­stek wód­ki z pie­przem na prze­zię­bie­nie. Oczy­wi­ście nie będzie­my się kłó­cić z tym, że alko­hol w dużych ilo­ściach rze­czy­wi­ście zabi­ja. Jest wie­lu pisa­rzy, któ­rym ich ulu­bio­ne napo­je wysko­ko­we zruj­no­wa­ły życie, a nawet wpę­dzi­ły do gro­bu, ale w karie­rze raczej nie zaszko­dzi­ły. A kto wie, może nawet tro­chę pomo­gły… Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Jesteś fanem Huntera S. Thompsona? Możesz… zapalić tę samą marihuanę co on

Ani­ta Thomp­son, wdo­wa po pisa­rzu, przez ostat­nich dzie­sięć lat kon­cen­tro­wa­ła się na lite­rac­kiej spu­ściź­nie męża. Teraz jed­nak posta­no­wi­ła zasza­leć. Ujaw­ni­ła, że zna­la­zła legal­ny spo­sób na uzy­ska­nie DNA ze szcze­pów, jakie palił Hun­ter S. Thomp­son i nego­cju­je wła­śnie z plan­ta­to­ra­mi hodow­lę szcze­pu sygno­wa­ną jego imie­niem. Mia­ła­by być sprze­da­wa­na we wszyst­kich sta­nach, w któ­rych mari­hu­ana jest legalna.

Czy­taj dalej

-->