Aktualności

Niecodzienna reakcja warszawskiej księgarni na kradzież książek

O kra­dzie­ży ksią­żek w dzi­siej­szych cza­sach naj­czę­ściej mówi się w kon­tek­ście pirac­twa, czy­li na przy­kład nie­le­gal­ne­go pozy­ski­wa­nia ebo­oków lub zuchwa­łych sko­ków, któ­rych celem są rzad­kie tomy o war­to­ści liczo­nej licz­ba­mi z co naj­mniej czte­re­ma czy pię­cio­ma zera­mi na koń­cu. Bolącz­ką wydaw­ców są rów­nież akty przy­własz­cza­nia sobie tytu­łów pod­czas wszel­kie­go rodza­ju imprez tar­go­wych, cze­go nie­ste­ty przy takich masach odwie­dza­ją­cych nie da się unik­nąć. Książ­ki potra­fią nadal zni­kać w bia­ły dzień pro­sto z księgarni.

Księ­gar­nia Art Book­sto­re miesz­czą­ca się w Zam­ku Ujaz­dow­skim w War­sza­wie padła ostat­nio łupem zło­dziei. Według udo­stęp­nio­nych infor­ma­cji ze skle­pu znik­nę­ła „zna­czą­ca licz­ba ksią­żek co naj­mniej trzech poczyt­nych auto­rów”. Pra­cow­ni­cy księ­gar­ni poda­li, że spraw­cy gustu­ją naj­wy­raź­niej w pro­zie Vir­gi­nii Woolf, Witol­da Gom­bro­wi­cza czy Her­ber­ta (choć tu nie wia­do­mo, czy cho­dzi o Fran­ka, czy może jed­nak Zbigniewa).

Mimo że czyn jest kary­god­ny i nale­ży o tym mówić jak naj­gło­śniej, to na dużą uwa­gę w tym przy­pad­ku zasłu­gu­je rów­nież spo­sób, w jaki księ­ga­rze na spra­wę zare­ago­wa­li. Otóż wywie­si­li krót­ki list skie­ro­wa­ny do zło­dziei, w któ­rym podzi­wia­ją ich gust lite­rac­ki, pro­szą by następ­nym razem kra­dzież zgło­sić przy kasie, co uła­twi­ło­by pra­ce ewi­den­cyj­ne, a na koniec życzą prze­stęp­com miłej lek­tu­ry. Wszyst­ko utrzy­ma­ne w kul­tu­ral­nym tonie.

List jest krót­ki, żar­to­bli­wy i ma ogrom­ny poten­cjał by rozejść się vira­lo­wo po Inter­ne­cie, co być może zwró­ci uwa­gę spo­łe­czeń­stwa, że kra­dzie­że ksią­żek zda­rza­ją się nawet w dzi­siej­szych cza­sach. Czy jed­nak dzię­ki temu pro­ce­der zosta­nie zaprze­sta­ny? Raczej wąt­pli­we. Spraw­ców nale­ża­ło­by zła­pać i posta­wić przed wymia­rem sprawiedliwości.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: instagram/kultura.gazeta.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy