Aktualności

Polak w święta nie poczyta – pod choinką znajdzie perfumy

Trwa gru­dzień, szał zaku­po­wy wre, w domach coraz czę­ściej roz­ma­wia się o cho­in­kach, świą­tecz­nych porząd­kach czy pre­zen­tach. A jak wyglą­da­ją przy­go­to­wa­nia do świąt, a dokład­niej zwią­za­ne z nimi wydat­ki, w licz­bach? I – co naj­waż­niej­sze – jaką rolę odgry­wa­ją w nich wydat­ki na książki?

Prze­pro­wa­dzo­ne przez fir­mę dorad­czą Delo­it­te bada­nia “Zaku­py świą­tecz­ne 2016” mia­ły na celu zebrać infor­ma­cje na temat pla­no­wa­ne­go budże­tu świą­tecz­ne­go oraz stra­te­gii zaku­po­wych w dzie­wię­ciu kra­jach euro­pej­skich. Zosta­ło ono prze­pro­wa­dzo­ne już po raz dziewiętnasty.

delloite

Oka­za­ło się, iż pol­ski kon­su­ment pla­nu­je prze­zna­czyć na świę­ta śred­nio 1121 zł, czy­li 5% wię­cej niż w ubie­głym roku, gdy budżet wyno­sił 1065 zł. Co cie­ka­we, w zeszłym roku pla­no­wał wydać 1282 zł, czy­li moc­no prze­sza­co­wał budżet. Oczy­wi­ście czy sza­cun­ki pokry­ją się z rze­czy­wi­sto­ścią dowie­my się dopie­ro w przy­szło­ści. Gdy­by spoj­rzeć sze­rzej, śred­nia sza­co­wa­ne­go budże­tu świą­tecz­ne­go na rok 2016 w prze­ba­da­nych euro­pej­skich kra­jach wynio­sła 408 euro. Naj­bar­dziej roz­rzut­ne oka­za­ły się Dania, Hisz­pa­nia oraz Włochy.

Coraz wię­cej, bo aż 37% wydat­ków, to kawa­łek tor­tu, któ­ry tra­fi do skle­pów inter­ne­to­wych – to dru­gi wynik wśród bada­nych kra­jów. Naj­chęt­niej kupu­je­my onli­ne mul­ti­me­dia, a po żyw­ność uda­je­my się do dys­kon­tów (któ­rych popu­lar­ność jesz­cze wzro­sła wzglę­dem ostat­nich lat – a Pol­ska jest ewe­ne­men­tem w Euro­pie pod wzglę­dem popu­lar­no­ści tego kana­łu sprze­da­ży). Na pre­zen­ty (co inte­re­su­je mnie naj­bar­dziej) prze­zna­czy­my 44% całe­go budże­tu, zaś 46% – na jedze­nie. Żad­ne­go skle­pu inter­ne­to­we­go nie odwie­dzi tyl­ko 34% Pola­ków. Książ­ki naj­chęt­niej kupo­wa­ne są w spe­cja­li­stycz­nych sie­ciach skle­pów. Co cie­ka­we, Pol­ska to jedy­ny kraj, w któ­rym wzrósł budżet zarów­no na wydat­ki w skle­pach onli­ne, jak i tradycyjnych.

mlodziez

Bez wąt­pie­nia złą wia­do­mo­ścią dla książ­ko­ma­nia­ków jest to, że lite­ra­tu­ra na listach pre­zen­tów nie zwy­cię­ża w żad­nej kate­go­rii wie­ko­wej (dzie­ci – do lat 12, mło­dzież – do lat 18, doro­śli). Książ­ki zna­la­zły się wpraw­dzie na dru­gim miej­scu wśród podar­ków dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz dopie­ro na trze­cim – dla dorosłych.
War­to jed­nak zauwa­żyć, że jesz­cze w zeszłym roku książ­ki były naj­po­pu­lar­niej­szym pre­zen­tem dla doro­słych! Obec­nie przed nimi znaj­du­ją się per­fu­my i sło­dy­cze.
W 2016 roku ksią­żek mogą spo­dzie­wać się przede wszyst­kim Bel­go­wie, Niem­cy, Wło­si i Por­tu­gal­czy­cy, a w zeszłym roku był to naj­bar­dziej popu­lar­ny pre­zent w Danii, Niem­czech, Gre­cji, Wło­szech, Por­tu­ga­lii i wła­śnie w Polsce.

Tak­że w wypad­ku mło­dzie­ży książ­ki jesz­cze rok temu świę­ci­ły try­um­fy, ale zosta­ły zde­kla­so­wa­ne przez sło­dy­cze. Bez zmian jest w wypad­ku dzie­ci – na cze­le listy znaj­do­wa­ły się i znaj­du­ją zabaw­ki kon­struk­cyj­ne (kloc­ki), zaś książ­ki dzier­ży­ły i dzier­żą dru­gą pozycję.

delloite3

Pod­su­mo­wu­jąc: choć książ­ki wciąż sta­no­wią waż­ną pozy­cję wśród pre­zen­tów kupo­wa­nych przez Pola­ków na Boże Naro­dze­nie, to nie­ste­ty ich pozy­cja słab­nie. Mam nadzie­ję, że rok 2017 odwró­ci tę tendencję!

Materiał powstał w oparciu o raport Deloitte Consulting S.A.

Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków niestatystyczny.pl posta­ra­łem się o kod raba­to­wy. Bo co może być lep­sze­go niż książ­ka na pre­zent? I rabat na książki ?

empik-promocja

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy