Aktualności

Większość Polaków lubi czytać książki. Tak wynika z nowego badania CBOS

W sierp­niu fun­da­cja CBOS prze­pro­wa­dzi­ła ankie­tę na repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie 1167 peł­no­let­nich miesz­kań­ców Pol­ski. Przed­mio­tem bada­nia był sto­su­nek respon­den­tów do czy­tel­nic­twa i ich pre­fe­ren­cje lite­rac­kie. Ogól­nym wnio­skiem pły­ną­cym z son­da­żu jest to, że więk­szość roda­ków jed­nak książ­ki lubi czytać.

Taką odpo­wiedź w ankie­cie CBOS‑u zazna­czy­ło 62% bada­nych. Pozy­tyw­ny sto­su­nek do ksią­żek wyra­ża­ły czę­ściej kobie­ty niż męż­czyź­ni. 72% respon­den­tek odpo­wia­da­ło, że lubi czy­tać książ­ki, pod­czas gdy męż­czyzn dekla­ru­ją­cych taki sto­su­nek było 50%. Wyni­ki te zosta­ły zesta­wio­ne z podob­nym bada­niem prze­pro­wa­dzo­nym w 2011. Wte­dy 61% ankie­to­wa­nych uwa­ża­ło się za miło­śni­ków książek.

Sta­ty­stycz­nie czy­ta­niem ksią­żek hob­by­stycz­nie zaj­mu­ją się czę­ściej miesz­kań­cy dużych miast i potęż­nych aglo­me­ra­cji (68% i 78%) niż mia­ste­czek i wsi (50%). Zauwa­żal­na jest rów­nież kore­la­cja mię­dzy pocią­giem do lite­ra­tu­ry a wykształ­ce­niem. Im wyż­szy sto­pień edu­ka­cji, tym więk­sza gru­pa osób dekla­ru­ją­ca pozy­tyw­ny sto­su­nek do czy­tel­nic­twa. Wśród osób z wykształ­ce­niem pod­sta­wo­wym po książ­ki lubi się­gać tyl­ko 37%, pod­czas gdy w gru­pie z wyż­szym wykształ­ce­niem miło­śni­ków ksią­żek jest 86%.

War­to też zwró­cić uwa­gę na aktyw­ność czy­tel­ni­czą Pola­ków. 38% respon­den­tów zade­kla­ro­wa­ło, że w cią­gu 30 dni przed prze­pro­wa­dze­niem ankie­ty czy­ta­ło przy­naj­mniej jed­ną książ­kę dla przy­jem­no­ści. A to ozna­cza, że 62% bada­nych w tym samym cza­sie ani razu nie trzy­ma­ło książ­ki w ręku. Jeśli zaś cho­dzi o aktyw­ność w cią­gu ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy, to oka­zu­je się, że 30% ankie­to­wa­nych nie prze­czy­ta­ło w cią­gu roku przed son­da­żem ani jed­nej książki.

Na koniec przyj­rzyj­my się jesz­cze pre­fe­ren­cjom czy­tel­ni­czym. Naj­bar­dziej popu­lar­ny­mi książ­ka­mi Pola­ków są powie­ści sen­sa­cyj­ne i kry­mi­nal­ne (25%), pozy­cje histo­rycz­ne (24%) i te nale­żą­ce do lite­ra­tu­ry przy­go­do­wej i podróż­ni­czej (22%). Dalej upla­so­wa­ły się bio­gra­fie, dzien­ni­ki i wspo­mnie­nia (20%), roman­se i lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa (18%) oraz książ­ki popu­lar­no­nau­ko­we (16%). Naj­mniej­szym wzię­ciem cie­szą się komik­sy (3%), współ­cze­sna lite­ra­tu­ra pięk­na (5%) i poezja (5%).

Ana­li­za Cbos

źró­dło cbos/rynekksiazki


Super koszul­ki i skar­pet­ki książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy