Aktualności

Top kryminałów, które nie pozwolą ci zasnąć

Eks­cy­tu­ją­ce, mrocz­ne, nie­prze­wi­dy­wal­ne – to tyl­ko nie­któ­re epi­te­ty, któ­ry­mi moż­na okre­ślić naj­lep­sze ostat­nio wyda­ne kry­mi­na­ły. Cze­kasz na sil­ne emo­cje? Zapra­sza­my do lektury.


mock-b-iext44470291Mock

Wach­mistrz kry­mi­nal­ny Eber­hard Mock sta­je przed zada­niem, któ­re może ura­to­wać jego karie­rę. Zbio­ro­we samo­bój­stwo, a może mord rytu­al­ny? Do tego mrocz­na atmos­fe­ra Wro­cła­wia w roku 1913 i mrocz­ne tajem­ni­ce duszy ludzkiej.


behawiorysta-b-iext45629789Beha­wio­ry­sta

Miej­sce akcji: przed­szko­le. Posta­ci: zama­cho­wiec, któ­ry gro­zi śmier­cią zakład­ni­kom (przed­szko­la­kom i pra­cow­ni­kom) oraz eks­cen­trycz­ny pro­ku­ra­tor, przy­wró­co­ny do pra­cy, by sto­czyć swo­isty poje­dy­nek z przestępcą.


cztery-zywioly-tom-3-lampiony-b-iext44922076Lam­pio­ny

Trze­ci tom z serii „Żywio­ły”. Tym razem pro­fi­ler­ka Sasza Zału­ska, spe­cja­list­ka od psy­cho­lo­gicz­nych por­tre­tów prze­stęp­ców, docie­ka, kim jest pod­pa­lacz. Poza pod­pa­le­nia­mi są wymu­sze­nia, pobi­cia i ter­ro­ryzm, a wszyst­ko dzie­je się w Łodzi, mie­ście, któ­re tu sta­je się kolej­nym bohaterem.


szacki-trylogia-kryminalna-b-iext43468891Szac­ki. Try­lo­gia kryminalna

3 w 1, czy­li „Uwi­kła­nie”, Ziar­no praw­dy” i „Gniew”. Zde­ter­mi­no­wa­ny pro­ku­ra­tor Szac­ki i 3 skom­pli­ko­wa­ne spra­wy kry­mi­nal­ne. Naj­lep­sze powie­ści sen­sa­cyj­ne w opi­nii kry­ty­ków i czytelników.


r-i-pR.I.P.

Sta­re Kiej­ku­ty i poszu­ki­wa­nie zagi­nio­nej dziew­czy­ny. To zagi­nie­cie wią­że się z porwa­niem jej ojca przed 25 laty. Czy Mar­cin Hła­sko, eks­pert w odnaj­dy­wa­niu zagi­nio­nych, tym razem pora­dzi sobie z roz­wią­za­niem pro­ble­mu, zwłasz­cza że w Sta­rych Kiej­ku­tach poja­wia się oso­ba żąd­na zemsty za daw­ne krzywdy.


dziewczyna-z-pociaguDziew­czy­na z pociągu

Abso­lut­ny best­sel­ler tego sezo­nu. Boha­ter­ka thril­le­ra codzien­nie przez chwi­lę obser­wu­je z okien pocią­gu życie pew­nej rodzi­ny. Aż kie­dyś zauwa­ża, że w obser­wo­wa­nym domu dzie­je się coś złego.


niepokorniNie­po­kor­ni

Jest to kon­ty­nu­acja try­lo­gii o Wydzia­le Q, a wła­ści­wie suple­ment zamy­ka­ją­cy wąt­ki zna­ne z poprzed­nich tomów.  Pozna­je­my tajem­ni­ce dzia­łań rosyj­skie­go wywia­du w pol­skich eli­tach władzy.


pan-mercedesPan Mer­ce­des

Nazwi­sko auto­ra nie wyma­ga reko­men­da­cji. King i … wszyst­ko jasne. „Pan Mer­ce­des” –w poszu­ki­wa­niu sza­lo­ne­go kie­row­cy, któ­ry spe­cjal­nie powo­du­je wypa­dek, zabi­ja­jąc 8 ludzi, a pla­nu­je jesz­cze więk­szą zbrodnię.


przewaga-bourneaJason Bour­ne. Tom 12. Prze­wa­ga Bourne’a

Tym razem celem ter­ro­ry­stów jest tytu­ło­wy boha­ter. Porwa­ny przez nich ma do wybo­ru: zabić pre­zy­den­ta USA lub nara­zić na śmierć swo­ją zna­jo­mą i jej córecz­kę. W tle kon­flikt izra­el­sko – palestyński.


dom-czwartyDom czwar­ty

Kolej­ny tom sagi kry­mi­nal­nej o poli­cjan­tach z Lipo­wa. Jaki zwią­zek ma współ­cze­sna zbrod­nia z egze­ku­cją z 1939 roku? – roz­strzy­ga aspi­rant Daniel Podgórski.
Autor­ka powie­ści jest porów­ny­wa­na do Aga­ty Chri­stie i to wystar­czy za reko­men­da­cję książki.


Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków niestatystyczny.pl posta­ra­łem się o kod raba­to­wy. Bo co może być lep­sze­go niż książ­ka na pre­zent? I rabat na książki ?
Kod do wyko­rzy­sta­nia na empik.com

Łączy się z inny­mi rabatami!

empik-promocja

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy