Aktualności Ekranizacje

Serial o Jacku Reacherze wyląduje na platformie Prime Video Amazona

Wykre­owa­ny przez Lee Chil­da Jack Reacher, naj­po­pu­lar­niej­szy bodaj współ­cze­sny boha­ter ame­ry­kań­skich powie­ści sen­sa­cyj­nych, dwu­krot­nie ście­rał się z prze­ciw­ni­ka­mi na wiel­kim ekra­nie. Twór­cy zapo­wie­dzie­li, że trze­cie­go fil­mu kino­we­go nie będzie, jed­nak sam autor zapew­niał, że Jack Reacher powró­ci w for­mie seria­lu, ale już bez Toma Cruise’a w roli głów­nej. Przez dłu­gi czas nie było jed­nak wia­do­mo, kto będzie przy pro­duk­cji pracował.

Teraz jest już pew­ne, że pro­jekt powsta­nie we współ­pra­cy trzech pod­mio­tów: Ama­zon Stu­dios, Sky­dan­ce Tele­vi­sion i Para­mo­unt Tele­vi­sion Stu­dios, a wyemi­to­wa­ny zosta­nie za pośred­nic­twem plat­for­my stre­amin­go­wej Pri­me Video. Dokład­nie w takim mode­lu reali­zo­wa­ny jest inny serial sen­sa­cyj­ny opar­ty na powie­ściach Toma Clan­cy­’e­go, czy­li Jack Ryan. Ten oka­zał się spo­rym suk­ce­sem. Zamó­wio­ny został trze­ci sezon. Lee Child nie powi­nien mieć więc powo­dów do obaw.

Lee Child stwo­rzył nie­sa­mo­wi­tą postać i świat. Celem każ­de­go sce­na­rzy­sty, pro­du­cen­ta, akto­ra, każ­de­go człon­ka zało­gi będzie uchwy­ce­nie sed­na ksią­żek pana Chil­da. Na szczę­ście Lee będzie tam z nami, żeby nas wspo­ma­gać przez całą serię. To on jest ser­cem Reache­ra, powie­dział Nick San­to­ra (Skor­pion, Ska­za­ny na śmierć), któ­ry objął funk­cję show­run­ne­ra produkcji.

Nie zosta­li jesz­cze poda­ni do wia­do­mo­ści ani reży­se­rzy, ani sce­na­rzy­ści. Nie zna­my też nazwisk akto­rów. Naj­cie­kaw­szą kwe­stią jest, kto tym razem wcie­li się w dwu­me­tro­we­go byłe­go majo­ra ame­ry­kań­skiej żan­dar­me­rii woj­sko­wej, któ­ry samą swo­ją obec­no­ścią budzi nie­po­kój. Z całą pew­no­ścią nie zoba­czy­my w tej roli Toma Cruise’a, któ­ry odgry­wał Reache­ra w dwóch kino­wych hitach.

Pierw­szy sezon seria­lu opie­rać się będzie na debiu­tanc­kiej powie­ści Lee Chil­da, Pozio­mie śmier­ci z 1997 roku (w Pol­sce uka­za­ła się po raz pierw­szy w 2003). Data pre­mie­ry nie jest jesz­cze znana.

Poziom śmier­ci, Lee Child

W Mar­gra­ve, sen­nym mia­stecz­ku w Geo­r­gii, wszyst­ko wyglą­da ide­al­nie. Tak ide­al­nie, że aż budzi gro­zę. Zero pro­ble­mów, zero prze­mo­cy. Jack Reacher zamie­rza spę­dzić tu leni­wy week­end, ale led­wie prze­kra­cza gra­ni­ce mia­sta, zosta­je aresz­to­wa­ny. Wła­śnie popeł­nio­no mor­der­stwo, a że Reacher jest jedy­nym obcym, auto­ma­tycz­nie sta­je się głów­nym podejrzanym.

Kil­ka­dzie­siąt godzin spę­dzo­nych w wię­zie­niu wśród naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych kry­mi­na­li­stów to dopie­ro począ­tek jego kło­po­tów. Nie ma poję­cia, że wdep­nął w afe­rę, któ­ra się­ga Waszyng­to­nu, a w Mar­gra­ve zro­bi się napraw­dę gorąco.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy