Aktualności

Olga Tokarczuk i Barbara Engelking z doktoratami honoris causa w Tel Awiwie

Żad­nej z nich nie trze­ba przed­sta­wiać – choć gdy media roz­pi­sy­wa­ły się ostat­nio o prof. Bar­ba­rze Engel­king, wspo­mi­na­ły raczej o tym, że Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej gro­zi Insty­tu­to­wi Socjo­lo­gii PAN ogra­ni­cze­niem finan­so­wa­nia. 18 maja pisar­ka i badacz­ka otrzy­ma­ły dok­to­ra­ty hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu w Tel Awiwie.

Olga Tokar­czuk to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich pisa­rek, lau­ret­ka Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry za rok 2018 oraz The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze za powieść „Bie­gu­ni” (Fli­ghts) w prze­kła­dzie Jen­ni­fer Croft. 

Co cie­ka­we, jej nazwi­skiem zosta­ła nazwa­na jed­na z pla­ne­to­id w Ukła­dzie Sło­necz­nyma frag­ment jej twór­czo­ści został wysła­ny w kosmos na pokła­dzie son­dy Lucy, któ­ra na orbi­cie oko­ło­ziem­skiej może spę­dzić tysią­ce lat. Choć pierw­szym sko­ja­rze­niem jest, że prób­ki tek­stów są prze­sła­niem dla obcych, to tak napraw­dę są one for­mą kap­su­ły cza­su dla przy­szłych poko­leń ludz­ko­ści. Z wykła­dem noblow­skim Olgi Tokar­czuk może­cie zapo­znać się tutaj. W 2022 roku Olga Tokar­czuk zna­la­zła się na pią­tym miej­scu naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy i pisa­rek.

Prof. Bar­ba­ra Engel­king to nato­miast psy­cho­loż­ka i socjo­loż­ka, kie­row­nicz­ka Cen­trum Badań nad Zagła­dą Żydów Insty­tu­tu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii PAN. Opu­bli­ko­wa­ła m.in. „Get­to war­szaw­skie. Prze­wod­nik po nie­ist­nie­ją­cym mie­ście” (wspól­nie z Jac­kiem Leocia­kiem) – za któ­rą otrzy­ma­ła Nagro­dę im. Jerze­go Gie­droy­cia oraz nagro­dę mie­sięcz­ni­ka „Nowe Książ­ki”, „Na łące popio­łów. Oca­le­ni z Holo­cau­stu”, „Zagła­da i pamięć czy Jest taki pięk­ny sło­necz­ny dzień… Losy Żydów szu­ka­ją­cych ratun­ku na wsi pol­skiej 1942–1945”. W 2021 zna­la­zła się na 12. miej­scu listy naj­bar­dziej wpły­wo­wych histo­ry­ków i histo­ry­czek przy­go­to­wa­nej przez Aca­de­mic Influence.

18 maja Olga Tokar­czuk i prof. Bar­ba­ra Engel­king ode­bra­ły dok­to­ra­ty hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu w Tel Awiwie.

Olga Tokar­czuk zosta­ła uho­no­ro­wa­na za peł­ne odwa­gi dzia­ła­nia na rzecz uzna­nia zbrod­ni popeł­nio­nych wobec Żydów w cza­sie II woj­ny świa­to­wej oraz wobec współ­cze­snych uchodź­ców, zaś prof. Bar­ba­ra Engel­king za pio­nier­ski wkład w bada­nia nad Holo­cau­stem oraz deter­mi­na­cję i odwa­gę w wal­ce o ujaw­nia­niu zło­żo­no­ści sto­sun­ków pol­sko-żydow­skich pod­czas II woj­ny światowej.

Uni­wer­sy­tet Tela­wiw­ski przy­znał badacz­ce dok­to­rat już w 2021 roku. ale z przy­czyn zdro­wot­nych nie była w sta­nie go ode­brać. W czerw­cu nato­miast prof. Bar­ba­ra Engel­king odbie­rze dok­to­rat hono­ris cau­sa przy­zna­ny jej w zeszłym roku przez Uni­wer­sy­tet Hebraj­ski w Jerozolimie.

Olga Tokar­czuk otrzy­ma­ła wcze­śniej dok­to­ra­ty hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go oraz Uni­wer­sy­te­tu Sofij­skie­go – wszyst­kie w 2022 roku.

Rela­cja z cere­mo­nii z Uni­wer­sy­te­tu Tela­wiw­skie­go jest dostęp­na na ofi­cjal­nym kana­le uczelni.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy