Ciekawostki

Literacki akcent najbliższej misji NASA. Fragmenty dzieł Tokarczuk, Ishiguro, Glück i innych na pokładzie sondy Lucy

Ostat­nio son­da kosmicz­na Lucy wybra­ła się w dłu­gą podróż na orbi­tę Jowi­sza, gdzie na prze­strze­ni lat będzie zbie­rać prób­ki z podzie­lo­nych na dwa obo­zy pla­ne­to­id tro­jań­skich. Na pokła­dzie bez­za­ło­go­we­go stat­ku zna­la­zło się miej­sce na spe­cjal­ną tabli­cę, zawie­ra­ją­cą tek­sty sław­nych pisa­rzy, myśli­cie­li czy nawet muzy­ków. Wśród wyróż­nio­nych tym zaszczy­tem zna­la­zła się Olga Tokarczuk.

Wspo­mnia­ne pla­ne­to­idy to cia­ła nie­bie­skie krą­żą­ce wokół Słoń­ca po tej samej orbi­cie co Jowisz. Pierw­sza gru­pa, nazy­wa­na obo­zem grec­kim, wyprze­dza ruch orbi­tal­ny gazo­we­go gigan­ta, nato­miast dru­ga, czy­li obóz tro­jań­ski, poru­sza się za pla­ne­tą. Naukow­cy utrzy­mu­ją, że te pla­ne­to­idy są pozo­sta­ło­ścia­mi tej samej mate­rii, któ­ra ukształ­to­wa­ła zewnętrz­ne pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go. Moż­na więc powie­dzieć, że są pew­ne­go rodza­ju kap­su­ła­mi cza­su z naro­dzin nasze­go układu.

Misją Lucy jest zebra­nie pró­bek z pla­ne­to­id tro­jań­skich. Naukow­cy NASA mają nadzie­ję, że wła­śnie one pozwo­lą bez­błęd­nie usta­lić histo­rię Ukła­du Sło­necz­ne­go, a przy oka­zji być może opo­wie­dzą o począt­kach mate­rii orga­nicz­nej czy nawet życia na Ziemi.

Bada­nie aste­ro­id, zbie­ra­nie pró­bek i prze­sy­ła­nie naukow­com danych ma zająć son­dzie 12 lat. Po tym cza­sie zakoń­czy się misja Lucy, ale nie jej podróż. NASA potwier­dzi­ła, że son­da będzie poru­szać się po sta­bil­nej orbi­cie mię­dzy Zie­mią a pla­ne­to­ida­mi tro­jań­ski­mi przez następ­ne set­ki tysię­cy, a może nawet milio­ny lat.

Lucy w prze­strzeń kosmicz­ną zabie­rze tabli­cę z frag­men­ta­mi tek­stów waż­nych oso­bi­sto­ści współ­cze­sne­go świa­ta. Wyróż­nie­ni w ten spo­sób zosta­li Olga Tokar­czuk, Joy Har­jo, Rita Dove, Bil­ly Col­lins, Albert Ein­ste­in, Louise Glück, Aman­da Gor­man, Kazuo Ishi­gu­ro, Juan Feli­pe Her­re­ra, Dava Sobel, Char­les Simic, Carl Sagan, Brian May, Mar­tin Luther King Jr., Beatle­si i Yoko Ono.

Tabli­ca wbrew pozo­rom nie jest prze­sła­niem dla obcych cywi­li­za­cji. To raczej kap­su­ła cza­su dla przy­szłych poko­leń, dla któ­rych podró­że mię­dzy­gwiezd­ne, miej­my nadzie­ję, będą już stan­dar­dem życia.

źró­dło: lucy

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy