Aktualności

Na początek marca do Biedronki – książki w wersji kieszonkowej po 9.90 zł

Nowa ofer­ta w sie­ci popu­lar­ne­go dys­kon­tu. Książ­ki w wer­sji kie­szon­ko­wej teraz po 9.90 zł. W ofer­cie książ­ki auto­rów takich jak m.in. Remi­giusz Mróz, Ste­phen King, Jojo Moy­es, Pau­li­na Świst, Blan­ka Lipiń­ska, Tess Ger­rit­sen, Jo Nes­bo, Kata­rzy­na Puzyń­ska, Kata­rzy­na Bon­da i inni. Całość poniżej.


Cie­ka­wy pre­zent na róż­ne oka­zje? Skar­pet­ki czy­tel­ni­cze! Szu­kaj TUTAJ.Naj­faj­niej­sze zakład­ki papie­ro­we i magne­tycz­ne. Szu­kaj na www.molom.pl lub TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy