Aktualności Ciekawostki

Olga Tokarczuk ma szansę na zdobycie amerykańskiej National Book Award

Natio­nal Book Award zosta­ła usta­no­wio­na w 1936 roku. W wyni­ku dru­giej woj­ny świa­to­wej zawie­szo­no przy­zna­wa­nie nagród, żeby w 1950 ruszyć ponow­nie z impe­tem. Od same­go począt­ku ist­nie­nia wyróż­nie­nie przy­zna­wa­no ame­ry­kań­skim auto­rom. Sytu­acja ule­ga zmia­nie w bie­żą­cej edy­cji. Doda­no bowiem nową kate­go­rię, w któ­rej wziąć udział mogą pisa­rze z całe­go świa­ta, o ile ich książ­ka zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na w danym roku na język angiel­ski i wyda­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zła się Olga Tokar­czuk.

Dotych­czas nagro­dy przy­zna­wa­ne były w czte­rech kate­go­riach: fikcja, lite­ra­tu­ra fak­tu, poezja i lite­ra­tu­ra mło­dzie­żo­wa. Teraz docho­dzi pią­ta – prze­kła­dy. Na ogło­szo­nej kil­ka dni temu dłu­giej liście zna­la­zło się dzie­sięć tytu­łów pocho­dzą­cych ory­gi­nal­nie z dzie­wię­ciu kra­jów: dwie nor­we­skie książ­ki i po jed­nej fran­cu­skiej, hisz­pań­skiej, arab­skiej, tamil­skiej, wło­skiej, japoń­skiej, rosyj­skiej i pol­skiej. Nasz kraj w boju o tę jed­ną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych ame­ry­kań­skich nagród repre­zen­to­wać będzie Olga Tokar­czuk. Uzna­nie jury wzbu­dził prze­kład powie­ści Bie­gu­ni, wyda­ny za oce­anem pod angiel­skim tytu­łem Fli­ghts.

Czy Polce uda się przejść do fina­ło­we­go eta­pu dowie­my się 10 paź­dzier­ni­ka. Nato­miast lau­re­aci 69. edy­cji nagro­dy zosta­ną ogło­sze­ni pod­czas uro­czy­stej gali 14 listo­pa­da. Trzy­ma­my bar­dzo moc­no kciu­ki! To było­by dru­gie w tym roku tak waż­ne mię­dzy­na­ro­do­we wyróż­nie­nie dla Olgi Tokar­czuk. Przy­po­mi­na­my, że w maju autor­ka za tę samą powieść dosta­ła The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze.

Poni­żej przed­sta­wia­my listę nomi­no­wa­nych w kate­go­rii przekłady:

- Négar Djavadi​, Diso­rien­tal, tłum. Tina Kover, wyd. Euro­pa Editions,
– Roque Lar­ra­quy,​ Come­ma­dre, tłum. Heather Cle­ary, wyd. Cof­fee House Press,
– Dunya Mikha­il, The Beeke­eper: Rescu­ing the Sto­len Women of Iraq, tłum. Dunya Mikha­il i Max Weiss, wyd. New Direc­tions Publishing,
– Peru­mal Muru­gan, One Part Woman, tłum. Ani­rud­dhan Vasu­de­van, wyd. Black Cat / Gro­ve Atlantic,
– Han­ne Ørsta­vik, Love (pol. tłum. Miłość), tłum. Mar­tin Ait­ken, wyd. Archi­pe­la­go Books,
– Gun­n­hild Øyehaug​, Wait, Blink: A Per­fect Pic­tu­re of Inner Life, tłum. Kari Dick­son, wyd. Far­rar, Straus and Giro­ux / Mac­mil­lan Publishers,
– Dome­ni­co Star­no­ne, Trick (pol. tłum. Psi­kus), tłum. Jhum­pa Lahi­ri, wyd. Euro­pa Editions,
– Yoko Tawada​, The Emis­sa­ry, tłum. Mar­ga­ret Mit­su­ta­ni, wyd. New Direc­tions Publishing,
– Olga Tokarczuk​, Bie­gu­ni, tłum. Jen­ni­fer Croft, wyd. River­he­ad Books / Pen­gu­in Ran­dom House,
– Taty­ana Tol­staya, Aethe­rial Worlds, tłum. Anya Mig­dal, wyd. Alfred A. Knopf / Pen­gu­in Ran­dom House.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło: www.newyorker.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy