Ciekawostki

Tysiące książek, w tym lektur szkolnych, za darmo od Empik Go. Nasza lista książek!

Więk­szość lek­tur szkol­nych w posta­ci ebo­oków i audio­bo­oków poja­wi­ła się w pakie­cie Empik Pre­mium, z któ­re­go moż­na obec­nie korzy­stać za dar­mo aż przez dwa mie­sią­ce. W ten spo­sób fir­ma chce wspo­móc uczniów i uczen­ni­ce pozba­wio­nych dostę­pu do biblio­tek szkol­nych, ale dar­mo­wy dostęp do ksią­żek z pew­no­ścią przy­słu­ży się też innym, szu­ka­ją­cym ode­rwa­nia od ponu­rych myśli.
Ponad 90% znaj­du­ją­cych się na listach lek­tur obo­wiąz­ko­wych i uzu­peł­nia­ją­cych, zarów­no w szko­łach pod­sta­wo­wych, jak i w lice­ach, tra­fi­ło do ofer­ty Empik Pre­mium dostęp­nej z pozio­mu apli­ka­cji Empik Go. Są to set­ki ksią­żek z róż­nych epok lite­rac­kich: od mito­lo­gii grec­kiej, przez Tre­ny Kocha­now­skie­go, powie­ści Żerom­skie­go, po poezję XX wie­ku. Apli­ka­cja Empik Go dzia­ła na smart­fo­nach, table­tach oraz czyt­ni­kach Ink­bo­ok. Oprócz ksią­żek znaj­dzie­my w niej pod­ca­sty „Ale o co cho­dzi?”, któ­re będą wspar­ciem w cza­sie nauki do egzaminów.

W apli­ka­cji Empik Go w znaj­dzie­my aż 13 tys. utwo­rów. To audio­bo­oki, ebo­oki, słu­cho­wi­ska i pod­ca­sty. Będą poja­wiać się też kolej­ne tre­ści, w tym dal­sze pod­ca­sty, nowe audio­bo­oki oraz stand-upy. Aby uzy­skać do nich bez­płat­ny dostęp, wystar­czy sko­rzy­stać z akcji pro­mo­cyj­nej Empik Pre­mium: wyge­ne­ro­wać kod na stro­nie www.empik.com/czas-w-domu, zare­je­stro­wać się w pro­gra­mie i pobrać apli­ka­cję Empik Go.

– Wobec bra­ku dostę­pu do biblio­tek i innych pomo­cy nauko­wych oraz koniecz­no­ści reali­za­cji pro­gra­mu naucza­nia na odle­głość, chce­my wes­przeć nauczy­cie­li i mło­dzież, a w szcze­gól­no­ści tego­rocz­nych matu­rzy­stów oraz ósmo­kla­si­stów, któ­rzy wkrót­ce przy­stą­pią do naj­waż­niej­szych egza­mi­nów – infor­mu­je Kuba Piotr­ko­wicz, mena­dżer Empik Go. – Zale­ży nam, aby każ­dy uczeń miał pod ręką potrzeb­ne w szko­le lek­tu­ry i mógł korzy­stać z nich bez ogra­ni­czeń. Stąd decy­zja o włą­cze­niu setek lek­tur do dar­mo­we­go dwu­mie­sięcz­ne­go pakie­tu Empik Pre­mium. War­to pod­kre­ślić, że kate­go­ria Lite­ra­tu­ra dla dzie­ci sta­no­wi obec­nie dru­gi naj­po­pu­lar­niej­szy seg­ment ksią­żek wybie­ra­nych w naszej apli­ka­cji, dla­te­go wie­my, że taka for­ma czy­ta­nia i słu­cha­nia ksią­żek nie jest obca mło­de­mu poko­le­niu czytelników.

Oczy­wi­ście Empik Go to nie tyl­ko lek­tu­ry. Dostęp­ne są też inne książ­ki i nie tyl­ko. W ofer­cie zna­la­zły się m.in. „Kro­ni­ki Koro­na­wi­ru­so­we” autor­stwa Mal­col­ma XD. Tekst czy­ta Józef Paw­łow­ski, a auto­rem okład­ki jest Janek Koza. Mal­colm XD to autor słyn­ne­go tek­stu o ojcu-węd­ka­rzu, na pod­sta­wie któ­re­go powstał film „Fana­tyk” z Pio­trem Cyrwusem.
Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę przy­kła­do­wych ksią­żek dostęp­nych w Empik Go.


Astro­fi­zy­ka dla zabieganych”
Neil de Gras­se Tyson
Wydaw­nic­two Insignis

Jaka jest natu­ra prze­strze­ni i cza­su? Jakie jest nasze miej­sce we wszech­świe­cie? Jak wszech­świat prze­ni­ka nas samych? Jeże­li chce­cie poznać prze­ma­wia­ją­ce do wyobraź­ni, a zara­zem kon­kret­ne odpo­wie­dzi na te intry­gu­ją­ce i posze­rza­ją­ce hory­zon­ty pyta­nia, nie znaj­dzie­cie lep­sze­go źró­dła niż książ­ka napi­sa­na przez zna­ne­go ame­ry­kań­skie­go astro­fi­zy­ka i best­sel­le­ro­we­go auto­ra Neila de Grasse’a Tysona.
Dziś mało kto ma czas na kon­tem­pla­cję kosmo­su. Tyson dobrze o tym wie, spro­wa­dza więc cały wszech­świat na zie­mię, pisząc o nim jasno i zwięź­le, z bły­sko­tli­wym poczu­ciem humo­ru, w sma­ko­wi­tych roz­dzia­łach, któ­re może­cie z łatwo­ścią pochło­nąć w dowol­nym cza­sie i miej­scu wasze­go wypeł­nio­ne­go zaję­cia­mi dnia.
Nie­waż­ne, czy wła­śnie cze­ka­cie na fili­żan­kę poran­nej kawy, na przy­jazd auto­bu­su czy odlot samo­lo­tu – się­gnij­cie po „Astro­fi­zy­kę dla zabie­ga­nych”. Ta książ­ka wyja­śni wam wszyst­ko, cze­go potrze­bu­je­cie, by zyskać obe­zna­nie z kosmo­sem… i zachwy­cić się nim!


Mistrz i Małgorzata”
Micha­ił Bułhakow
Wydaw­nic­two MUZA S.A.

Micha­ił Buł­ha­kow zaczął pisać „Mistrza i Mał­go­rza­tę” w 1928 roku, ukoń­czył w roku 1940, na kil­ka­na­ście dni przed śmier­cią. Książ­ka uka­za­ła się w dru­ku po 40 latach i rzecz nie­spo­ty­ka­na – natych­miast sta­ła się świa­to­wym bestsellerem!

Do dzi­siaj i śmiech, i łzy towa­rzy­szą lek­tu­rze „Mistrza i Mał­go­rza­ty”. Buł­ha­kow opi­sał świat współ­cze­sny szy­der­czo i bez lito­ści, nie pozo­sta­wia­jąc czy­tel­ni­kom szcze­gól­nej nadziei; na pocie­chę zosta­wił obiet­ni­cę, że „ręko­pi­sy nie pło­ną”, że czło­wiek jest, a może raczej bywa – dobry. Nawet sza­tan w „Mistrzu i Mał­go­rza­cie” oka­zu­je się w koń­cu przy­zwo­itym facetem.

W Pol­sce powieść Buł­ha­ko­wa nie­zmien­nie cie­szy się ogrom­nym powo­dze­niem. W ran­kin­gu czy­tel­ni­ków i eks­per­tów „Rze­czy­po­spo­li­tej” w 1999 roku zosta­ła uzna­na za naj­waż­niej­szą powieść XX wieku.


Cień wia­tru”
Car­los Ruiz Zafón
Wydaw­nic­two MUZA S.A.

W let­ni świt 1945 roku dzie­się­cio­let­ni Daniel Sem­pe­re zosta­je zapro­wa­dzo­ny przez ojca, księ­ga­rza i anty­kwa­riu­sza, do nie­zwy­kłe­go miej­sca w ser­cu sta­rej Bar­ce­lo­ny, któ­re wta­jem­ni­czo­nym zna­ne jest jako Cmen­tarz Zapo­mnia­nych Ksią­żek. Zgod­nie ze zwy­cza­jem Daniel ma wybrać, kie­ru­jąc się wła­ści­wie jedy­nie intu­icją, książ­kę swe­go życia. Spo­śród setek tysię­cy tomów wybie­ra nie­zna­ną sobie powieść „Cień wia­tru” nie­ja­kie­go Julia­na Caraxa.
Zauro­czo­ny powie­ścią i zafa­scy­no­wa­ny jej auto­rem Daniel usi­łu­je odna­leźć inne jego książ­ki i odkryć tajem­ni­cę pisa­rza, nie podej­rze­wa­jąc nawet, iż zaczy­na się naj­więk­sza i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­na przy­go­da jego życia, któ­ra da rów­nież począ­tek nie­zwy­kłym opo­wie­ściom, wiel­kim namięt­no­ściom, prze­klę­tym i tra­gicz­nym miło­ściom roz­gry­wa­ją­cym się w cudow­nej sce­ne­rii Bar­ce­lo­ny gotyc­kiej i rene­san­so­wej, sece­syj­nej i powojennej.


O pół­no­cy w Czarnobylu”
Adam Hig­gin­bo­tham
Wydaw­nic­two SQN

Śledz­two, pro­pa­gan­da, tajem­ni­ca i mity, któ­re przy­ćmi­ły nie­zna­ną histo­rię naj­więk­szej kata­stro­fy nukle­ar­nej XX wieku.
Niko­łaj Fomin nie miał poję­cia o ener­gii jądro­wej i fizy­ce nukle­ar­nej – tej ostat­niej uczył się na kur­sie kore­spon­den­cyj­nym. Ana­to­lij Dia­tłow trzy­mał się swo­ich tez nawet wte­dy, gdy zosta­ły oba­lo­ne. Wik­tor Briu­cha­now, pierw­szy dyrek­tor, chciał zre­zy­gno­wać ze swo­jej funk­cji, ale poda­nie zosta­ło podar­te na jego oczach.
Nikt nie wie­dział, że do budo­wy elek­trow­ni kaza­no użyć mate­ria­łów, któ­re nie były nawet pro­du­ko­wa­ne w ZSRR, a wcze­śniej­sze wypad­ki i incy­den­ty kwa­li­fi­ko­wa­no jako ści­śle taj­ne. Praw­da nigdy nie ujrza­ła świa­tła dzien­ne­go – aż do teraz.
Adam Hig­gin­bo­tham dzię­ki licz­nym wywia­dom z świad­ka­mi, a tak­że dostę­po­wi do odtaj­nio­nych akt i nie­opu­bli­ko­wa­nych dotąd wspo­mnień, przed­sta­wia nie­zna­ną histo­rię Czar­no­by­la. Pisze o powsta­niu elek­trow­ni, o życiu miesz­kań­ców Pry­pe­ci, o absur­dach ZSRR. Sku­pia się na prze­bie­gu tra­ge­dii, kuli­sach dzia­łań pro­pa­gan­do­wych oraz skut­kach wybu­chu. Snu­je przej­mu­ją­cą opo­wieść o hero­izmie, despe­ra­cji i rozpaczy.
Takiej książ­ki jesz­cze nie było. Wątek spo­łecz­ny prze­pla­ta się z nauko­wym, histo­ria zwy­kłych ludzi roz­gry­wa się na tle wyści­gu tech­no­lo­gicz­ne­go. O pół­no­cy w Czar­no­by­lu to zwień­cze­nie ponad dzie­się­cio­let­niej repor­ter­skiej pra­cy nad nie­zna­ną histo­rią czar­no­byl­skiej kata­stro­fy – nie­opo­wie­dzia­ną i ukry­wa­ną przez ponad trzy dekady.


Tol­kien. Biografia”
Hum­ph­rey Carpenter
Wydaw­nic­two W.A.B.

Praw­dzi­wa grat­ka zarów­no dla tych, któ­rzy prze­czy­ta­li Hob­bi­ta dwa­dzie­ścia razy, jak i dla tych, któ­rzy dopie­ro usły­sze­li o skrom­nym pro­fe­so­rze Oksfordu.

Tol­kien przed­sta­wio­ny przez Car­pen­te­ra jest czło­wie­kiem z krwi i kości: z pasją bada i two­rzy nowe języ­ki, w roz­tar­gnie­niu spraw­dza pra­ce stu­den­tów, a wie­czo­ra­mi cha­dza na piwo z C.S. Lewi­sem i inny­mi tzw. „Inklin­ga­mi”. Car­pen­ter się­ga do dzie­ciń­stwa Tol­kie­na, spę­dzo­ne­go na połu­dniu Afry­ki, a następ­nie śle­dzi dal­sze losy chłop­ca: stra­tę rodzi­ców, oko­py I woj­ny świa­to­wej, aż do pozna­nia przy­szłej żony Edith i zamiesz­ka­nia w Oks­for­dzie. Zna­ko­mi­ta książ­ka, dają­ca poczu­cie real­ne­go obco­wa­nia z kul­to­wym autorem.


Rdza”
Jakub Małec­ki
Wydaw­nic­two SQN

Przy­jaźń pod­da­na wiel­kiej pró­bie i marze­nie, któ­re sta­je się ciężarem.
Lato 2002 roku. Cze­ka­jąc na powrót rodzi­ców z wiel­kie­go mia­sta, sied­mio­let­ni Szy­mon ukła­da mone­ty na torach. Nie wie, że jego życie już nigdy nie będzie takie, jak dotychczas.
Kil­ka dekad wcze­śniej jego bab­ka, Toś­ka, wyru­sza w podróż, któ­rą zapa­mię­ta na zawsze. Wyrwa­na z bez­piecz­ne­go domu dziew­czyn­ka tra­fia do obce­go świa­ta, któ­re­go zasad musi się nauczyć. Jako doro­sła kobie­ta sta­nie przed kon­se­kwen­cją swo­ich daw­nych wyborów.
Losy tych dwoj­ga spla­ta­ją się w spo­sób, któ­re­go żad­ne z nich się nie spo­dzie­wa. Zmu­sze­ni żyć ze sobą, pomi­mo róż­nic, Szy­mon i Toś­ka pró­bu­ją zro­zu­mieć się nawza­jem i uwie­rzyć, że wszyst­ko będzie dobrze.


Tove Jans­son. Mama muminków”
Boel Westin
Wydaw­nic­two Marginesy

Dzię­ki bio­gra­fii Boel Westin może­my tro­pić ścież­kę speł­nio­ne­go życia pisar­ki, któ­ra posia­dła sekret lite­rac­kie­go „espe­ran­to” – języ­ka zro­zu­mia­łe­go dla wszyst­kich dzie­ci… I wszyst­kich trolli.


Inne świa­ty” (anto­lo­gia inspi­ro­wa­na pra­ca­mi Jaku­ba Różalskiego)
Syl­wia Chut­nik, Jacek Dukaj, Ane­ta Jadow­ska, Anna Kań­toch, Jakub Małec­ki, Remi­giusz Mróz, Łukasz Orbi­tow­ski, Robert J. Szmidt, Alek­san­dra Zie­liń­ska, Jakub Żulczyk
Wydaw­nic­two SQN

Mistrzo­wie sło­wa i dzie­sięć cał­ko­wi­cie odmien­nych opo­wie­ści. Co je łączy? Fascy­na­cja obra­za­mi jed­ne­go z naj­bar­dziej doce­nia­nych pol­skich arty­stów współczesnych.
Nie­sa­mo­wi­te obra­zy Jaku­ba Różal­skie­go i ich nie­oczy­wi­sty prze­kaz budzą­cy nie­po­kój, czę­sto gro­zę, znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie w histo­riach stwo­rzo­nych przez zna­ko­mi­tych autorów.
„Za każ­dym pocią­gnię­ciem pędz­la kry­ją się całe wszechświaty”.
– Michał Cetnarowski
Opo­wia­da­nie Syl­wii Chut­nik to oni­rycz­ny, gro­te­sko­wy zapis nocy spę­dzo­nej w pra­skim szpi­ta­lu. Ane­ta Jadow­ska prze­no­si nas do tatar­skich Baho­nik z począt­ku XX wie­ku. Anna Kań­toch przed­sta­wia histo­rię alter­na­tyw­ną Pol­ski roku 1943 – kra­ju dobro­by­tu rzą­dzo­ne­go przez kró­la Jana VI Sobie­skie­go. Alek­san­dra Zie­liń­ska umie­ści­ła akcję w gór­ni­czej osa­dzie przy nie­czyn­nej kopal­ni, w któ­rej trze­wia zapusz­cza się mały chłopiec.
Jacek Dukaj olśnie­wa kunsz­tem, opo­wia­da­jąc o Japo­nii z okre­su Meiji, inży­nie­rze z dale­kie­go Kra­ju, Któ­re­go Nie Ma, i jego lata­ją­cych maszy­nach z meta­lu lżej­sze­go od powie­trza. Jakub Małec­ki opi­su­je tajem­ni­cze sza­leń­stwo wywo­ły­wa­ne przez ogrom­ne robo­ty. Opo­wieść Łuka­sza Orbi­tow­skie­go to pięć histo­rii, pięć ludz­kich losów połą­czo­nych prze­dziw­nym arte­fak­tem, któ­ry wyzwa­la w czło­wie­ku naj­sil­niej­sze instynkty.
Głów­ny­mi boha­te­ra­mi histo­rii Jaku­ba Żul­czy­ka są rubasz­ne kra­sna­le, któ­rych życie nie jest ani tro­chę baj­ko­we. Remi­giusz Mróz zabie­ra nas na wikiń­ski drak­kar, na spo­tka­nie z czło­wie­kiem z przy­szło­ści. Robert J. Szmidt poka­zu­je histo­rię Euro­py pod japoń­ską domi­na­cją, z lata­ją­cy­mi stat­ka­mi i legen­dą o smo­kach, któ­ra oka­zu­je się mieć zna­cze­nie tak­że dla Polski.


Metro 2033”
Dmi­try Glukhovsky
Wydaw­nic­two Insignis

Czy kie­dy­kol­wiek przy­szło ci do gło­wy, że ostat­ni epi­zod histo­rii cywi­li­za­cji czło­wie­ka roze­gra się w przej­mu­ją­cej atmos­fe­rze moskiew­skie­go metra? Czy czło­wiek, któ­ry w marze­niach się­gał gwiazd, godzien jest skoń­czyć jak szczur, sto metrów pod zie­mią? Mało praw­do­po­dob­ne? Po prze­czy­ta­niu „Metra 2033” – rosyj­skie­go, kul­to­we­go już best­sel­le­ra, któ­ry zawład­nął wyobraź­nią ponad dwu­ipół­mi­lio­no­wej rze­szy czy­tel­ni­ków – na pew­no zmie­nisz zdanie.
Ten thril­ler SF, któ­re­go wart­ka akcja i nie­zwy­kle suge­styw­nie przed­sta­wio­ny świat nie pozwo­lą ci się od nie­go ode­rwać aż do ostat­niej stro­ny, to nie tyl­ko wspa­nia­ła roz­ryw­ka i uczta dla czy­tel­ni­ka. To tak­że por­tret czło­wie­ka u schył­ku cywi­li­za­cji; przej­mu­ją­ca ana­li­za jego nie­zmien­nej natu­ry. To obraz świa­ta po koń­cu świata.
Rok 2033. W wyni­ku kon­flik­tu ato­mo­we­go świat uległ zagła­dzie. Oca­le­li tyl­ko nie­licz­ni, chro­nią­cy się w moskiew­skim metrze, któ­re dzię­ki uni­kal­nej kon­struk­cji sta­ło się naj­praw­do­po­dob­niej ostat­nim przy­czół­kiem ludz­ko­ści. Na mrocz­nych sta­cjach, roz­świe­tla­nych świa­tła­mi awa­ryj­ny­mi i bla­skiem ognisk, ludzie ci pró­bu­ją wieść życie zbli­żo­ne do tego sprzed kata­stro­fy. Two­rzą mikro­pań­stwa spa­ja­ne ide­olo­gią, reli­gią czy po pro­stu ochro­ną fil­trów wod­nych… Zawie­ra­ją soju­sze, toczą wojny.
WOGN to wysu­nię­ta naj­bar­dziej na pół­noc zamiesz­ka­ła sta­cja metra. Kie­dyś była jed­ną z naj­pięk­niej­szych, a po zagła­dzie przez dłu­gi czas pozo­sta­wa­ła bez­piecz­na. Teraz poja­wi­ło się na niej śmier­tel­ne niebezpieczeństwo.
Artem, mło­dy męż­czy­zna z WOGN‑u, otrzy­mu­je zada­nie: musi prze­do­stać się do legen­dar­nej sta­cji Polis, ser­ca moskiew­skie­go metra, aby prze­ka­zać ostrze­że­nie o nowym nie­bez­pie­czeń­stwie. Od powo­dze­nia jego misji zale­ży przy­szłość nie tyl­ko pery­fe­ryj­nej sta­cji, ale być może całej oca­la­łej w metrze ludzkości.


Koły­san­ka z Auschwitz”
Mario Esco­bar
Wydaw­nic­two Kobiece

Histo­ria inspi­ro­wa­na życiem Hele­ne Han­ne­mann, mat­ki, któ­ra poświę­ci­ła wszyst­ko dla rodzi­ny i dzie­ci, któ­re mia­ła nadzie­ję uratować.
Hele­ne Han­ne­mann, rodo­wi­ta Niem­ka, miesz­ka z mężem rom­skie­go pocho­dze­nia, z któ­rym ma piąt­kę dzie­ci. Pew­ne­go poran­ka 1943 roku do ich życia wkra­cza nie­miec­ka poli­cja nasła­na przez SS. Naj­bliż­si Hele­ne mają opu­ścić miesz­ka­nie i zostać zesła­ni do obo­zu Auschwitz-Bir­ke­nau. Kobie­ta nie wyobra­ża sobie życia bez rodzi­ny i dobro­wol­nie decy­du­je się na zesła­nie do obo­zo­we­go piekła.
Gdy dok­tor Men­ge­le zle­ca zało­że­nie przed­szko­la, wyzna­cza Hele­ne do opie­ki nad obo­zo­wy­mi dzieć­mi. Mają zająć bara­ki obok jego labo­ra­to­rium. Kobie­ta nie ma złu­dzeń co do jego okrut­nych inten­cji. Wspól­nie z inny­mi więź­niar­ka­mi zaczy­na roz­pacz­li­wą wal­kę o obo­zo­we dzie­ci. Każ­de­go dnia pró­bu­je zła­go­dzić ich cier­pie­nia, cho­ciaż wie, że los jej pod­opiecz­nych jest z góry przesądzony.
„Koły­san­ka z Auschwitz” to poru­sza­ją­ca opo­wieść o wytrwa­ło­ści, nadziei i sile w jed­nym z naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cych okre­sów w histo­rii świata


Dziew­czy­na, któ­rą znałaś”
Nico­la Rayner
Wydaw­nic­two W.A.B.

Nazy­wa­ją ich „zauwa­ża­cza­mi”. Tych, któ­rzy mówią, że ją widzie­li. Jest ich wię­cej, niż moż­na by sobie wyobrazić.
Któ­re­goś dnia Ali­ce wpa­da na dziew­czy­nę, któ­ra do złu­dze­nia przy­po­mi­na jej zna­jo­mą z prze­szło­ści. Ruth była nie­ziem­sko pięk­na – kocha­li się w niej wszy­scy chłop­cy na uni­wer­sy­te­cie. Ale to prze­cież nie­moż­li­we, żeby ją spo­tka­ła. Ona uto­nę­ła 15 lat temu.

Nowa Dziew­czy­na z pociągu”
– „The Observer”
„Abso­lut­nie genial­na książka”
– Lau­ren North, autor­ka best­sel­le­ra „Zdra­da doskonała”
„Zachwy­ca­ją­cy debiut”
– Emma Cur­tis, autor­ka best­sel­le­ra „The Night You Left”
„The Obse­rver” nazwał ją „powie­ścią dosko­na­łą, z zakoń­cze­niem, któ­re zapie­ra dech w pier­siach”. Zatrwa­ża­ją­ca opo­wieść o zagi­nię­ciu mło­dej dziew­czy­ny. Jeden z naj­lep­szych zagra­nicz­nych thril­le­rów 2019 roku.


Płacz”
Mar­ta Kisiel
Uro­bo­ros

Są takie przy­go­dy, któ­re zosta­ją w czło­wie­ku na zawsze.
Są takie przy­go­dy, po któ­rych nie ma co zbierać.
Kie­dy praw­da o prze­szło­ści, zamiast wyzwo­le­nia, przy­no­si jedy­nie nową trau­mę, trzem pan­nom Stern pozo­sta­je już tyl­ko uciecz­ka od sie­bie nawza­jem. Dopie­ro woła­nie z zaświa­tów spra­wia, że ścież­ki daw­nych przy­ja­ciół spo­ty­ka­ją się raz jesz­cze. Czy tajem­ni­cze zagi­nię­cie sprzed wie­lu lat i dra­ma­tycz­na wypra­wa na ratu­nek Ele­ono­rze zdo­ła­ją na dobre sce­men­to­wać rodzi­nę? Czy też kolej­ne zanu­rze­nie w cza­sie dla wszyst­kich oka­że się tym ostatnim?
Dra­ma­tycz­na opo­wieść o pod­no­sze­niu się z gru­zów, osa­dzo­na w peł­nej tajem­nic i gro­zy sce­ne­rii Gór Sowich.
„W trze­ciej czę­ści cyklu wro­cław­skie­go Mar­ta Kisiel domy­ka opo­wieść o tym, w jaki spo­sób prze­szłość wpły­wa na teraź­niej­sze wybo­ry. Cza­sa­mi boha­ter­ki pró­bu­ją zbyt szyb­ko pogo­dzić się z wła­sną histo­rią, któ­ra im się wymy­ka, i gubią tro­py. Ale jak mówi jed­na z nich, nie ma sen­su żało­wać tego, co było – każ­de zda­rze­nie z nasze­go życia stwo­rzy­ło nas taki­mi, jaki­mi jeste­śmy. Lepiej sku­pić się na tym, co dzie­je się teraz. Tyl­ko co to takie­go jest i cze­mu jest tak strasz­ne? W powie­ści Mar­ty Kisiel cza­sem trud­no oddzie­lić praw­dę od fik­cji, a świa­ty alter­na­tyw­ne wyda­ją się nie­po­ko­ją­co bli­sko naszych. Nie­za­leż­nie od tego, w któ­rej rze­czy­wi­sto­ści tkwi­my, wciąż despe­rac­ko pró­bu­je­my być szczęśliwymi”.
– Syl­wia Chutnik


O krok za daleko”
Har­lan Coben
Wydaw­nic­two Albatros

Sekre­ty nie umie­ra­ją nigdy.

Simon Gre­ene żyje na kra­wę­dzi obłę­du. Od mie­się­cy szu­ka swo­jej cór­ki, Paige. Kie­dy wresz­cie tra­fia na jej ślad – namie­rza ją w Cen­tral Par­ku, gdzie ćpu­ni gra­ją dla pie­nię­dzy przy pomni­ku Len­no­na – na jego dro­dze sta­je Aaron, czło­wiek, przez któ­re­go ucie­kła. A Paige zno­wu znika.

Tym razem jed­nak Simon nie zamie­rza odpu­ścić – za wszel­ką cenę chce spro­wa­dzić cór­kę do domu. Ale sytu­acja się kom­pli­ku­je… W miesz­ka­niu, w któ­rym koczo­wa­ła dziew­czy­na, zosta­ją zna­le­zio­ne zwło­ki Aaro­na. A kie­dy żona Simo­na, do któ­rej ktoś strze­lał, wal­czy o życie, on musi zadać sobie pyta­nie – w co wplą­ta­ła się ich cór­ka? I czy to ona zabiła?
Aby zna­leźć odpo­wiedź, Simon posu­nie się nawet… o krok za daleko.

Prze­czy­ta­łam jed­nym tchem. Niesamowita!”
– Ann Patchett
„Zna­ko­mi­cie napi­sa­na… może zostać uzna­na za naj­lep­szą powieść w dorob­ku Har­la­na Cobe­na. Fan­ta­stycz­na lek­tu­ra i pre­ten­dent do tytu­łu naj­lep­sze­go thril­le­ra roku”.
– „Pro­vi­den­ce Sun­day Journal”
„W ostat­nich aka­pi­tach ukry­ta jest bom­ba! Jest to tak poważ­na i wiel­ka tajem­ni­ca, że czy­tel­ni­cy będą musie­li się z nią mie­rzyć jesz­cze na dłu­go po prze­czy­ta­niu książki”.
– „USA Today”
„Impo­nu­ją­ca, wręcz osza­ła­mia­ją­ca ilość zwro­tów akcji, zawrot­ne tem­po, odważ­nie i mister­nie skon­stru­owa­na intry­ga – to wszyst­ko spra­wi, że czy­tel­ni­cy mogą pospa­dać z foteli”.
– „Publi­shers Weekly”
„Har­lan Coben jest mistrzem w dema­sko­wa­niu życia zwy­kłych rodzin i odsła­nia­niu tajem­nic kry­ją­cych się pod powło­ką normalności”.
– „Asso­cia­ted Press”


Miłość leczy rany”
Kata­rzy­na Bonda
Wydaw­nic­two MUZA S.A.

Nowa seria kry­mi­nal­na Kata­rzy­ny Bondy!
Kry­mi­nał napi­sa­ny z roz­ma­chem, jakie­go jesz­cze nie widzia­no. Wie­lo­wąt­ko­wa powieść o wal­ce i nadziei, zbrod­ni i miło­ści, prze­peł­nio­na tajem­ni­cą. Dwa pla­ny cza­so­we i licz­ne wąt­ki spa­ja opo­wieść o uczu­ciu Polki do ucie­ki­nie­ra z Kazachstanu.
Igor jest zna­nym na Dol­nym Ślą­sku uzdro­wi­cie­lem. Sku­tecz­nie poma­ga ludziom, dla­te­go tłum­nie cią­gną do nie­go, gdy są w potrze­bie. Poja­wił się w Górach Sowich kil­ka lat wcze­śniej i poznał dziew­czy­nę, któ­ra zosta­ła jego narze­czo­ną. Nikt jed­nak nie wie, co robił przed­tem. Ma sekret, któ­re­go nie chce wyja­wić nawet uko­cha­nej kobiecie.
W kazach­skim Ural­sku przed laty doszło do krwa­wej zbrod­ni. Zgi­nę­li sze­fo­wie lokal­ne­go gan­gu ˗ syno­wie kasty wład­ców. Sąd wydał na spraw­cę mor­du zaocz­ny wyrok śmier­ci. Star­szy­zna rodo­wa żąda dodat­ko­wo „zemsty krwi”. Prze­stęp­cy na całym świe­cie szu­ka Inter­pol oraz gru­pa zawo­do­wych zabójców.
Czy to moż­li­we, że uzdro­wi­ciel cie­szą­cy się powszech­nym sza­cun­kiem i zabój­ca z Kazach­sta­nu to jed­na i ta sama oso­ba? Czy Polce uda się ura­to­wać uko­cha­ne­go od śmier­ci? Dziew­czy­na rusza w nie­bez­piecz­ną dro­gę i bez­li­to­śnie odsła­nia mrocz­ną tajem­ni­cę życia Igora.
„Miłość leczy rany” to książ­ka, do któ­rej napi­sa­nia wie­le osób nie chcia­ło dopuścić.


Eks­po­zy­cja”
Remi­giusz Mróz
Wydaw­nic­two Filia

Nie­uchwyt­ny zabójca.
Mrocz­na tajem­ni­ca z przeszłości.
Zaska­ku­ją­cy finał.

Ter­min „eks­po­zy­cja” ma przy­naj­mniej pięć zna­czeń. Podob­nie wie­lo­znacz­ny jest każ­dy krok mordercy.

Pew­ne­go ran­ka tury­ści odkry­wa­ją na Gie­won­cie maka­brycz­ny widok – na ramio­nach krzy­ża powie­szo­no nagie­go męż­czy­znę. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że zabój­ca nie zosta­wił żad­nych śla­dów. Spra­wę pro­wa­dzi nie­cie­szą­cy się dobrą opi­nią komi­sarz Wik­tor Forst. Zanim tam­te­go ran­ka sta­nął na Gie­won­cie, wyda­wa­ło mu się, że widział w życiu wszyst­ko. Tro­py, jakie odkry­je wraz z dzien­ni­kar­ką Olgą Szreb­ską, dopro­wa­dzą go do daw­no zapo­mnia­nych tajem­nic… Winy z prze­szło­ści nie dadzą o sobie zapo­mnieć. Okrut­ne zbrod­nie muszą zostać odkupione.

Try­lo­gia z komi­sa­rzem Forstem.


Boska kome­dia”
Dan­te Alighieri
Armo­ry­ka

Boska kome­dia” (wł. „Divi­na Com­me­dia”) – poemat wło­skie­go poety Dan­te­go Ali­ghie­ri, napi­sa­ny w latach 1308–1321.
„Boska kome­dia” jest syn­te­zą śre­dnio­wiecz­nej myśli filo­zo­ficz­nej, histo­rycz­nej, teo­lo­gicz­nej oraz pano­ra­mą świa­ta. Jako arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry wło­skiej, nale­ży do kla­sy­ki świa­to­wej i wywar­ła znacz­ny wpływ na kul­tu­rę europejską.
Poemat przed­sta­wia wizję wędrów­ki poety przez zaświa­ty – Pie­kło, Czy­ściec i Raj. Pomysł wędrów­ki w zaświa­ty (zwa­ny kata­ba­zą) Dan­te zaczerp­nął od swo­ich poprzed­ni­ków – motyw ten poja­wia się w lite­ra­tu­rze sta­ro­żyt­ne­go Rzy­mu (bez­po­śred­nią inspi­ra­cją Dan­te­go była Ene­ida Wergi­liu­sza, jak i lite­ra­tu­rze okre­su śre­dnio­wie­cza. Dan­te roz­wi­nął ten motyw w obszer­ny poemat, czy­niąc same­go sie­bie głów­nym boha­te­rem, cho­ciaż nale­ży mieć świa­do­mość, że w poema­cie mamy do czy­nie­nia z dwo­ma wcie­le­nia­mi Dan­te­go – po pierw­sze boha­te­ra, któ­ry wędru­je po zaświa­tach, po dru­gie nar­ra­to­ra, któ­ry z per­spek­ty­wy cza­su opo­wia­da histo­rię swo­jej wędrówki.


Fol­wark zwierzęcy”
Geo­r­ge Orwell
Wydaw­nic­two MUZA S.A.

Orwell pisał: „Fol­wark Zwie­rzę­cy miał być przede wszyst­kim saty­rą na rewo­lu­cję rosyj­ską. Jed­nak, jak pod­kre­ślam, prze­sła­nie utwo­ru jest szer­sze: chcia­łem wyra­zić w nim myśl, iż ów s z c z e g ó l n y r o d z a j rewo­lu­cji (gwał­tow­na rewo­lu­cja opar­ta na kon­spi­ra­cji, z moto­rem napę­do­wym w posta­ci nie­świa­do­mie żąd­nych wła­dzy osób) może dopro­wa­dzić jedy­nie do zmia­ny wład­ców. Mój morał brzmi tak oto: rewo­lu­cje mogą przy­nieść rady­kal­ną popra­wę, gdy masy będą czuj­ne i będą wie­dzieć, jak pozbyć się swych przy­wód­ców, gdy tam­ci zro­bią, co do nich nale­ży. […] Nie moż­na robić rewo­lu­cji, jeśli nie robi się jej dla sie­bie; nie ma cze­goś takie­go jak dobro­tli­wa dyktatura”.


Sola­ris”
Sta­ni­sław Lem
Cyfrant Lek­tu­ry

Sola­ris” to naj­słyn­niej­sza powieść Lema, nale­żą­ca do kano­nu lite­ra­tu­ry XX wie­ku, prze­tłu­ma­czo­na na 40 języ­ków i wyda­na w łącz­nym nakła­dzie kil­ku­na­stu milio­nów egzem­pla­rzy. Pomi­mo dwóch nakrę­co­nych z roz­ma­chem fil­mo­wych adap­ta­cji pozo­sta­je książ­ką nie­ustan­nie odkry­wa­ną na nowo przez kolej­ne poko­le­nia czy­tel­ni­ków. Przej­mu­ją­ca histo­ria kon­tak­tu z obcą inte­li­gen­cją sta­no­wi tło dla roz­wa­żań o ogra­ni­cze­niach nasze­go umy­słu i spe­cy­fi­ce ludz­kie­go pozna­nia. Dla jed­nych histo­ria miło­sna, dla innych trak­tat filo­zo­ficz­ny – arcy­dzie­ło Lema wymy­ka się wszel­kim osta­tecz­nym interpretacjom.


Rok 1984”
Geo­r­ge Orwell
Wydaw­nic­two MUZA S.A.

Wiel­ki brat patrzy – to wła­śnie napi­sy tej tre­ści, w anty­uto­pii Orwel­la krzy­czą­ce z pla­ka­tów roz­le­pio­nych po całym Lon­dy­nie, natchnę­ły twór­ców tele­wi­zyj­ne­go show „Big Bro­ther”. Czyż­by wraz z upad­kiem komu­ni­zmu wiel­ka, oskar­ży­ciel­ska powieść stra­ci­ła swo­ją rację bytu, sta­jąc się zale­d­wie inspi­ra­cją pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go? Nie. Bo uka­zu­je świat, któ­ry zawsze może powró­cić. Świat pustych skle­pów, per­ma­nent­nej woj­ny, jed­nej wiary.

Klau­stro­fo­bicz­ny świat Wiel­kie­go Bra­ta, w któ­rym każ­da sekun­da ludz­kie­go życia znaj­du­je się pod kon­tro­lą, a domi­nu­ją­cym uczu­ciem jest strach. Świat, w któ­rym ludzie czu­ją się bez­rad­ni i samot­ni, miłość ucho­dzi za zbrod­nię, a takie poję­cie jak „wol­ność” i „spra­wie­dli­wość” nie ist­nie­ją. Na świe­cie są miej­sca, gdzie ten stan wciąż trwa. I zawsze znaj­dą się „cudo­twór­cy” goto­wi obie­cy­wać stwo­rze­nie nowe­go ładu, któ­ry od wizji Orwel­la dzie­li tyl­ko krok. Nie­ste­ty, pie­kło wybru­ko­wa­ne jest dobry­mi chęciami…


Na koniec audio­bo­ok będą­cy adap­ta­cją opus magnum Ste­phe­na Kinga!

Sio­strzycz­ki z Elu­rii. Roland. Mrocz­na wie­ża. Tom 1

Wydaw­nic­two Albatros

Pierw­sza w Euro­pie, jedy­na w Pol­sce edy­cja Mrocz­nej Wie­ży zawie­ra­ją­ca opo­wia­da­nie “Sio­strzycz­ki z Elu­rii”. Na jało­wej, spie­czo­nej zie­mi, przy­po­mi­na­ją­cej pla­ne­tę po apo­ka­lip­tycz­nej zagła­dzie czy jeden ze świa­tów rów­no­le­głych, ist­nie­ją­cych obok nasze­go, pozo­sta­ły tyl­ko śla­dy daw­nej upa­dłej cywi­li­za­cji. Ten zło­wro­gi świat prze­mie­rza Roland, ostat­ni z dum­ne­go kla­nu rewol­we­row­ców, ści­ga­jąc czło­wie­ka w czer­ni, któ­ry posiadł tajem­ni­cę Wie­ży – mistycz­ne­go miej­sca, gdzie być może uda się roz­wią­zać zagad­kę cza­su czy prze­strze­ni. Pod­czas wędrów­ki musi sta­wić czo­ła opę­ta­nej kapłan­ce: spo­ty­ka sza­lo­nych osad­ni­ków, gada­ją­ce­go kru­ka, zamiesz­ku­ją­ce pod­zie­mia mutan­ty oraz pocho­dzą­ce­go z Zie­mi chłop­ca, Jake‘a.

Oczy­wi­ście zapro­po­no­wa­na przez nas lista to zale­d­wie wierz­cho­łek góry lodo­wej… czy raczej góry ksią­żek, któ­ra cze­ka na Was w Empik Go. Ucznio­wie i uczen­ni­ce znaj­dą tam lek­tu­ry oraz wspar­cie w egza­mi­nach, ale my wszy­scy – mnó­stwo inte­re­su­ją­cych ksią­żek, któ­re pomo­gą nam prze­trwać pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2. Zostań­my w domu i czy­taj­my książki!


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy