Ciekawostki

Isaac Asimov poleciał w kosmos

Rakie­ta zało­żo­nej przez Elo­na Muska fir­my Spa­ceX z powo­dze­niem zosta­ła wystrze­lo­na w kie­run­ku Mar­sa. Wraz z Fal­con Heavy w prze­strze­ni kosmicz­nej zna­lazł się czer­wo­ny Tesla Road­ster z mane­ki­nem nazwa­nym Star­ma­nem za kie­row­ni­cą, radiem odtwa­rza­ją­cym prze­bój Davi­da Bowie­go Spa­ce Oddi­ty, kom­pu­te­rem pokła­do­wym wyświe­tla­ją­cym napis „Don’t Panic” oraz nowo­cze­snym dys­kiem zdol­nym prze­trwać naj­trud­niej­sze mię­dzy­gwiezd­ne warun­ki z wgra­ny­mi powie­ścia­mi Isa­aca Asi­mo­va.

Samo­chód fir­my Tesla został umiesz­czo­ny na tra­jek­to­rii prze­ci­na­ją­cej orbi­tę Mar­sa i według Elo­na Muska będzie orbi­to­wać wokół Słoń­ca milio­ny, może nawet miliar­dy lat. Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej z cha­rak­te­ry­stycz­nym dla sie­bie poczu­ciem humo­ru dywa­go­wał na temat tego, co pomy­ślą sobie przed­sta­wi­cie­le kosmicz­nych cywi­li­za­cji, kie­dy pod­czas swo­ich woja­ży natkną się na czer­wo­ny kabrio­let z ubra­nym w ska­fan­der kosmo­nau­tą za kółkiem.

Wystrze­le­nie rakie­ty było jed­nym wiel­kim testem. Marze­niem Elo­na Muska jest umoż­li­wie­nie ludziom podró­ży na Mar­sa. Wizjo­ner prze­wi­du­je, że już w przy­szłej deka­dzie będzie wysy­łał pasa­że­rów na czer­wo­ną pla­ne­tę. Pod­czas tego lotu testo­wa­ne były sys­te­my, któ­re umoż­li­wia­ją odzy­ska­nie czło­nów nośnych rakie­ty, moż­li­wo­ści wynie­sie­nia w prze­strzeń kosmicz­ną dodat­ko­we­go bala­stu oraz wytrzy­ma­łość nowe­go ska­fan­dra fir­my na dzia­ła­nie szko­dli­we­go promieniowania.

Sym­bo­licz­ne było rów­nież umiesz­cze­nie w ładun­ku samo­cho­du szkla­ne­go dys­ku o pojem­no­ści 360 TB zapro­jek­to­wa­ne­go przez Arch Mis­sion Foun­da­tion, któ­rej celem jest przy­go­to­wa­nie roz­wią­zań umoż­li­wia­ją­cych bez­piecz­ne prze­cho­wa­nie biblio­tek peł­nych ludz­kiej wie­dzy pod­czas kosmicz­nych podró­ży. Fun­da­cja jako inspi­ra­cję dla swo­jej misji poda­je wła­śnie powie­ści Isa­aca Asi­mo­va, w któ­rych ludz­kość pra­cu­je nad Ency­klo­pe­dią Galak­tycz­ną.

Tak więc nie tyl­ko zdzi­wią się kosmi­ci na widok nie­co­dzien­ne­go pojaz­du kosmicz­ne­go, ale może też umi­lą sobie wła­sną podróż lek­tu­rą cyklu Fun­da­cja Isa­aca Asimova.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy