Ciekawostki

Przeminęło z wiatrem wypada z filmowego festiwalu

Zosta­ła wyda­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1936 roku i szyb­ko zyska­ła sta­tus best­sel­le­ra. Mowa oczy­wi­ście o Prze­mi­nę­ło z wia­trem, za któ­re Mar­ga­ret Mit­chell dosta­ła nagro­dę Pulit­ze­ra w 1937, a dwa lata póź­niej powsta­ła obsy­pa­na Osca­ra­mi jej ekra­ni­za­cja. Film mimo pra­wie osiem­dzie­się­cio­let­niej histo­rii nadal cie­szy się popu­lar­no­ścią i jest chęt­nie pusz­cza­ny na prze­róż­nych festi­wa­lach. Jed­nym z nich jest let­nie kino w Mem­phis orga­ni­zo­wa­ne przez Orpheum The­atre. 11 sierp­nia wyświe­tlo­no Prze­mi­nę­ło z wia­trem po raz trzy­dzie­sty czwar­ty! Ale jak to ze wszyst­kim i ta tra­dy­cja wła­śnie dobie­gła koń­ca. Trzy­dzie­ste­go pią­te­go poka­zu nie będzie. Powód? Pro­mo­wa­nie rasizmu!

Prze­mi­nę­ło z wia­trem opo­wia­da peł­ną dra­ma­tów histo­rię Scar­lett O’Hary, roz­pusz­czo­nej cór­ki zamoż­ne­go plan­ta­to­ra baweł­ny, dla któ­rej tłem jest toczą­ca się Woj­na Sece­syj­na. Film zdo­był uzna­nie kry­ty­ków na całym świe­cie. Po tego­rocz­nym poka­zie spły­nę­ła jed­nak potęż­na fala hej­tu od patro­nów i komen­ta­to­rów zarzu­ca­ją­cych fil­mo­wi stro­je­nie nie­wol­nic­twa w sza­ty roman­ty­zmu oraz nie­praw­dzi­we poka­zy­wa­nie pro­ble­mów czar­no­skó­rych miesz­kań­ców Sta­nów Zjed­no­czo­nych z tam­tym lat.

Tego­rocz­ne wyświe­tle­nie Prze­mi­nę­ło z wia­trem wywo­ła­ło falę komen­ta­rzy. Orpheum dokład­nie przej­rza­ło wszyst­kie. Jako orga­ni­za­cja, któ­rej misją jest dawa­nie roz­ryw­ki, edu­ko­wa­nie i oświe­ca­nie spo­łecz­no­ści, któ­rej słu­ży, Orpheum nie może poka­zy­wać fil­mu, któ­ry jest nie­sto­sow­ny dla tak dużej czę­ści lokal­nej publicz­no­ści, powie­dział Brett Bat­ter­son, dyrek­tor Orpheum Theatre.

Oka­zu­je się, że film i jego udział w festi­wa­lu budził kon­tro­wer­sje już wcze­śniej. W wywia­dzie udzie­lo­nym dla jed­nej z gazet w Mem­phis Brett Bat­ter­son mówił: To jest coś, co było kwe­stio­no­wa­ne każ­de­go roku, ale tym razem burza w mediach spo­łecz­no­ścio­wych prze­ro­sła wszystko.

Cie­ka­wy w kon­tek­ście rasi­stow­skiej afe­ry jest fakt, że jeden z Osca­rów przy­zna­nych Prze­mi­nę­ło z wia­trem tra­fił do Hat­tie McDa­niel za rolę Mam­my, słu­żą­cej Scar­lett. To był pierw­szy raz, kie­dy afro­ame­ry­kań­ska aktor­ka otrzy­ma­ła tę nagrodę!

źró­dło: https://www.theguardian.com/

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy