Aktualności

Paulo Coelho krytykuje brazylijskiego prezydenta

W ostat­nim cza­sie gło­śna sta­ła się spra­wa, rów­nież za gra­ni­cą, pozwu wysto­so­wa­ne­go przez pro­ku­ra­tu­rę prze­ciw­ko Jaku­bo­wi Żul­czy­ko­wi, któ­ry w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nazwał Andrze­ja Dudę debi­lem. Nie jest on jed­nak jedy­nym pisa­rzem, któ­ry tak otwar­cie kry­ty­ku­je wła­dzę. Pau­lo Coel­ho na swo­im Twit­te­rze pod­su­mo­wał bra­zy­lij­skie­go pre­zy­den­ta nie­co łagod­niej­szym stwier­dze­niem, pisząc, że jest ignorantem.

Popu­lar­ny na całym świe­cie pisarz, autor mię­dzy inny­mi gło­śne­go Alche­mi­ka, ziry­to­wał się podej­ściem pre­zy­den­ta Bra­zy­lii Jaira Bol­so­na­ro do epi­de­mio­lo­gicz­nej sytu­acji w kraju.

Połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skie pań­stwo jest jed­nym z tych naj­bar­dziej dotknię­tych pan­de­mią, przy czym media poda­ją, że sys­tem szcze­pień jest tam abso­lut­nie nie­wy­dol­ny. Aby opa­no­wać pan­de­mię w Bra­zy­lii, dzien­nie musia­ło­by tam być szcze­pio­nych 2 milio­ny osób, a już teraz bra­ku­je szcze­pio­nek, dosta­wy zaś cały czas się opóźniają.

W całej tej sytu­acji pre­zy­dent Jair Bol­so­na­ro z restryk­cji i reżi­mu sani­tar­ne­go nic sobie nie robi. W dodat­ku pod­czas ofi­cjal­nej kon­fe­ren­cji w paź­dzier­ni­ku ogło­sił, że on się szcze­pić nie zamierza.

Pau­lo Coel­ho na Twit­te­rze zamie­ścił zdję­cie z wła­sne­go szcze­pie­nia, któ­re podpisał:

Niech Bóg bło­go­sła­wi ludziom z pierw­szej linii/ Naukow­com i pra­cow­ni­kom służ­by zdrowia/ Zobo­wią­za­nym do pra­cy do wyczerpania/ Z powo­du igno­ran­ta prezydenta/ Niech żyje nauka!

https://twitter.com/paulocoelho/status/1374741653114720263

źró­dło: ksiaz­ki wp

Zdję­cie głów­ne wiki­pe­dia użyt­kow­nik nrk­be­ta – Pau­lo Coelho

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy