Aktualności

Empik dorobił się własnego modelu czytnika książek elektronicznych

Empik od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo moc­no sta­wia na roz­wój tego seg­men­tu swo­jej dzia­łal­no­ści, któ­ry doty­czy tre­ści elek­tro­nicz­nych. Apli­ka­cja pol­skie­go gigan­ta, Empik Go, w ramach abo­na­men­tu ofe­ru­je użyt­kow­ni­kom ponad 70 tysię­cy audio­bo­oków, ebo­oków i pod­ca­stów. Jest dostęp­na na tele­fo­ny, table­ty, czyt­ni­ki Ink­bo­ok i Pocket­bo­ok, a od koń­ców­ki zeszłe­go roku rów­nież na urzą­dze­niach mar­ki Kin­dle. Empik posta­no­wił jesz­cze moc­niej wejść w bran­żę tre­ści cyfro­wych. Pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom zupeł­nie nowy czyt­nik. GoBo­ok już jest dostępny.

GoBo­ok to wyjąt­ko­wy czyt­nik ksią­żek elek­tro­nicz­nych, któ­ry powstał w koope­ra­cji Empi­ku ze zna­ną w Pol­sce fir­mą Pocket­Bo­ok. Urzą­dze­nie opie­ra się na archi­tek­tu­rze popu­lar­ne­go i spraw­dzo­ne­go mode­lu Pocket­Bo­ok Touch Lux 5, któ­re­go moc­ną stro­ną jest ekran e‑Ink Car­ta o roz­dziel­czo­ści 1024x758.

Wie­lo­let­nia współ­pra­ca naszych firm owo­cu­je pro­duk­tem opra­co­wa­nym na zamó­wie­nie. Gru­pa Empik jest jed­nym z naj­więk­szych lokal­nych Part­ne­rów fir­my i cie­szy nas, że doce­nia fla­go­wy model z linii Touch Lux. Zapo­trze­bo­wa­nie na przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie dla nich czyt­nik jest dowo­dem na to, że nasza ofer­ta B2B uwzględ­nia potrze­by Part­ne­rów fir­my Pocket­Bo­ok i pozwa­la im wyko­rzy­stać poten­cjał połą­czo­nych marek, sko­men­to­wał Mak­sym Zhe­le­zniak, z fir­my PocketBook.

Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą czyt­ni­ka GoBo­ok jest jego kolor. Pro­du­cen­ci posta­wi­li na tak zwa­ny kla­sycz­ny nie­bie­ski (Clas­sic Blue), któ­ry w 2020 został nawet wybra­ny kolo­rem roku. Bar­wa urzą­dze­nia ma koja­rzyć się z wie­czor­nym nie­bem i zachę­cać nas do spoj­rze­nia poza to, co oczy­wi­ste, do posze­rze­nia nasze­go myśle­nia, zwięk­sza­nia per­spek­ty­wy i otwar­cia prze­pły­wu komunikacji.

Istot­ne jest, że na każ­dym czyt­ni­ku GoBo­ok zain­sta­lo­wa­na jest fabrycz­nie apli­ka­cja Empik Go, a przy zaku­pie urzą­dze­nia otrzy­mu­je­my spe­cjal­ny kod, któ­ry upraw­nia nas do testo­wa­nia apli­ka­cji zupeł­nie za dar­mo przez sześć­dzie­siąt dni!

Czyt­nik dostęp­ny jest w salo­nach Empik oraz w skle­pie inter­ne­to­wym empik.com

infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy