Aktualności

Petycja z prośbą o pozostawienie książki Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi w kanonie lektur szkolnych

Na począt­ku czerw­ca Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki zapre­zen­to­wa­ło pro­po­zy­cję zmian w spi­sie lek­tur szkol­nych. Wie­le utwo­rów z dotych­cza­so­wej listy mia­ło­by znik­nąć, w ich miej­sce poja­wi­ły­by się tre­ści bar­dziej wpa­so­wu­ją­ce się w ramy współ­cze­sne­go pol­skie­go szkol­nic­twa według wizji Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Mini­ster­stwo nie widzi na przy­kład w spi­sie lek­tur szkol­nych miej­sca dla pierw­sze­go tomu uwiel­bia­nej przez dzie­cia­ki serii powie­ścio­wej Rafa­ła Kosika.

Wyda­na w 2004 książ­ka Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi zapo­cząt­ko­wa­ła cykl, któ­ry dziś liczy już 15 tomów. Powieść zosta­ła włą­czo­na do listy lek­tur szkol­nych w 2017 i był to strzał w dzie­siąt­kę, bio­rąc pod uwa­gę popu­lar­ność serii, świad­czą­cą o tym, że dzie­ci fak­tycz­nie takie książ­ki lubią czy­tać. Po pię­ciu latach Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki stwier­dzi­ło jed­nak, że powieść nie jest odpo­wied­nia dla uczniów – zastrze­że­nia wzbu­dzi­ła w resor­cie war­stwa skła­dnio­wo-lek­sy­kal­na języ­ka oraz zawar­tość mery­to­rycz­na pozycji.

Dodam jesz­cze, że sta­ram się jak naj­bar­dziej poważ­nie trak­to­wać czy­tel­ni­ka. Tema­ty­ka jest dosto­so­wa­na do jego wie­ku, ale nie infan­ty­li­zu­ję języ­ka. Dobie­ram temat, któ­ry będą potra­fi­li zro­zu­mieć. Chcę mówić im o rze­czach waż­nych, ale wciąż pamię­tam, że przede wszyst­kim książ­ka musi im się podo­bać, stąd w moich powie­ściach dla dzie­cia­ków szyb­ka akcja i dużo humo­ru, Rafał Kosik tłu­ma­czył feno­men swo­jej serii w wywia­dzie dla WP.

W spra­wie decy­zji o usu­nię­ciu powie­ści ze spi­su lek­tur szkol­nych głos zabra­ło rów­nież wydaw­nic­two Power­graph, któ­re­go nakła­dem uka­zu­ją się kolej­ne tomy przy­gód Feli­xa, Neta i Niki. Ofi­cy­na kontr­ar­gu­men­tu­je zastrze­że­nia mini­ster­stwa co do zawar­to­ści mery­to­rycz­nej książki:

Akcja Feli­xa, Neta i Niki oraz Gan­gu Nie­wi­dzial­nych Ludzi roz­gry­wa się w Pol­sce, w rze­czy­wi­sto­ści bli­skiej dzie­cia­kom. Poka­zu­je świat, w któ­rym każ­de dziec­ko może zna­leźć dla sie­bie miej­sce w gru­pie, świat otwar­ty, w któ­rym boha­te­ro­wie czer­pią siłę z przy­jaź­ni i mają opar­cie w swo­ich wie­lo­po­ko­le­nio­wych rodzi­nach – nie zawsze ide­al­nych, ale zawsze wspie­ra­ją­cych. Rafał Kosik uczy, że wie­dza przy­da­je się w życiu, a pro­ble­my naj­le­piej jest roz­wią­zy­wać rozu­mem. W powie­ści poja­wia­ją się nawią­za­nia do pol­skiej histo­rii, a dys­kret­nie, w cie­niu szyb­kiej akcji prze­ka­zy­wa­na jest spo­ra daw­ka wie­dzy i prze­sła­nie, że war­to w życiu postę­po­wać przyzwoicie.

Z ini­cja­ty­wy fanów serii ruszy­ła inter­ne­to­wa pety­cja z proś­bą o pozo­sta­wie­nie powie­ści Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi w kano­nie lek­tur szkolnych.

To jed­na z nie­wie­lu lek­tur, któ­rą chce się czy­tać, jest napi­sa­na pro­stym, współ­cze­snym języ­kiem, tra­fia­ją­cym do odbior­ców. Poru­sza tema­ty waż­ne dla mło­dych czy­tel­ni­ków, któ­rzy są w wie­ku boha­te­rów, czy­ta­ją o ich pro­ble­mach i radze­niu sobie z nimi, o przy­jaź­ni, o tym, że rodzi­na jest bar­dzo waż­na. Wie­lu czy­tel­ni­ków wła­śnie z tej książ­ki nauczy­ło się, że czy­ta­nie jest faj­ne, a lek­tu­ry to nie tyl­ko nud­ne wier­sze czy książ­ki histo­rycz­ne, czy­ta­my w petycji.

Pod ape­lem do Mini­stra Edu­ka­cji pod­pi­sać moż­na się tutaj:
https://www.petycjeonline.com/prosimy_zostawcie_felixa_neta_i_nik_w_lekturach

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy