Aktualności

Pierwsza w Polsce i największa w Europie kindloteka

Biblio­te­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go obcho­dzi wła­śnie dwu­set­ną rocz­ni­cę dzia­łal­no­ści. Słusz­ny wiek zasłu­żył na słusz­ny pre­zent. Ama­zon, zna­ny z dzia­łal­no­ści wspie­ra­ją­cej czy­tel­nic­two, poda­ro­wał pla­ców­ce dwie­ście czyt­ni­ków Kin­dle z gra­we­run­kiem „200 lat Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie”. Już w paź­dzier­ni­ku zosta­nie otwar­ta naj­więk­sza w Euro­pie kindloteka.

Mimo że insty­tu­cja for­mal­nie uro­dzi­ny obcho­dzi w tym roku, to obcho­dy roz­po­czę­ły się już zeszłe­go paź­dzier­ni­ka. Wystar­to­wa­ła wte­dy wysta­wa „200 obiek­tów na 200 lat. Nie tyl­ko książ­ki” pre­zen­tu­ją­ca zbio­ry z ośmiu obsza­rów tema­tycz­nych: doku­men­ty sprzed 200 lat, gabi­net rycin i rysun­ków, książ­ki daw­ne, salon muzycz­ny, ręko­pi­sy, doku­men­ty z uli­cy, salon pra­so­wy i zbio­ry zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne. Wła­śnie pod­czas inau­gu­ra­cji wer­ni­sa­żu Ama­zon ogło­sił, że poda­ru­je biblio­te­ce czyt­ni­ki. Te mają sym­bo­li­zo­wać przy­szłość książek.

Wie­my, że pro­mo­wa­nie czy­tel­nic­twa jest waż­nym ele­men­tem misji Ama­zon. Tym bar­dziej cie­szy nas fakt, że fir­ma wybra­ła naszą insty­tu­cję jako part­ne­ra pro­gra­mu i wie­rzy­my, że nowo otwar­ta wypo­ży­czal­nia czyt­ni­ków będzie cie­szyć się dużym powo­dze­niem, a tym samym będzie pogłę­biać zami­ło­wa­nie do czy­ta­nia nie tyl­ko wśród mło­dzie­ży i stu­den­tów, mówi­ła dr hab. Jolan­ta Tal­bier­ska, dyrek­tor BUW.

Poza prze­ka­za­niem czyt­ni­ków, Ama­zon ma dostar­czać biblio­te­ce książ­ki w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Fir­ma zaofe­ro­wa­ła rów­nież pomoc w digi­ta­li­za­cji starodruków.

Ofi­cjal­ny regu­la­min korzy­sta­nia z kin­dlo­te­ki nie został jesz­cze udo­stęp­nio­ny, ale na stro­nie BUW czytamy:

Czy­tel­ni­cy z upraw­nie­nia­mi do wypo­ży­cza­nia zbio­rów BUW będą mogli wypo­ży­czyć nośnik na 30 dni z moż­li­wo­ścią 3‑krotnej pro­lon­ga­ty, a pozo­sta­li korzy­stać z udo­stęp­nio­nych na miej­scu w tzw. „zatocz­ce czy­tel­ni­ka” obok Czy­tel­ni Głów­nej na 2 pię­trze BUW. Każ­dy prze­zna­czo­ny do wypo­ży­cze­nia czyt­nik został wypo­sa­żo­ny w ochron­ne etui oraz kabel mini USB.

Źró­dło: http://www.uw.edu.pl

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy