Aktualności

Trwają prace nad grą wideo opartą na twórczości Stanisława Lema

Seria gier wideo opo­wia­da­ją­cych o przy­go­dach Geral­ta z Rivii, wiedź­mi­na wszyst­kim dobrze zna­ne­go z kart opo­wia­dań i powie­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go, przy­nio­sła stu­diu CD Pro­jekt Red ogrom­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Teraz nie­daw­no zało­żo­na fir­ma Star­ward Indu­stries spró­bu­je prze­nieść w świat cyfro­wej roz­ryw­ki twór­czość inne­go słyn­ne­go pol­skie­go pisarza.

Kra­kow­skie stu­dio Star­ward Indu­stries jest nie­za­leż­nym dewe­lo­pe­rem gier wideo, któ­re zosta­ło zare­je­stro­wa­ne we wrze­śniu ubie­głe­go roku. Choć nie może pochwa­lić się jesz­cze żad­ną pro­duk­cją, to od począt­ku zaczy­na­ją z gru­bej rury, bio­rąc na warsz­tat twór­czość Sta­ni­sła­wa Lema – to wła­śnie na pod­sta­wie jed­nej z powie­ści słyn­ne­go na całym świe­cie pisa­rza scien­ce fic­tion powsta­nie ich pierw­sza gra.

Nadzie­je co do jako­ści pro­duk­cji wzbu­dza zespół Star­ward Indu­stries skła­da­ją­cy się z doświad­czo­nych twór­ców z takich firm jak CD Pro­jekt Red, Reali­ty Pump, Techland. Pre­ze­sem stu­dia jest Marek Mar­ku­szew­ski – w prze­szło­ści m.in. Senior Pro­du­cer w CD Pro­jekt Red oraz współ­za­ło­ży­ciel kra­kow­skie­go oddzia­łu tej firmy.

Nie­daw­no pre­zes Star­ward Indu­stries poin­for­mo­wał ofi­cjal­nie, że stu­dio pozy­ska­ło licen­cję od spad­ko­bier­ców Sta­ni­sła­wa Lema. Pra­ce pro­duk­cyj­ne już ruszy­ły. Gra powsta­nie na sil­ni­ku Unre­al Engi­ne 4, a przed­sta­wio­ny świat będzie­my obser­wo­wać ocza­mi boha­te­ra. Stu­dio zapew­ni­ło, że gra poja­wi się zarów­no na kom­pu­te­rach oso­bi­stych, jak i na kon­so­lach obec­nej i nowej generacji.

Stu­dio nie zdra­dzi­ło jesz­cze, na moty­wach któ­rej książ­ki Lema ma się opie­rać powsta­ją­ca wła­śnie gra. Jed­nak gra­fi­ka pro­mo­cyj­na oraz zarys fabu­lar­ny mówią­cy o astro­nau­tach zmu­szo­nych radzić sobie z bli­żej nie­okre­ślo­nym zagro­że­niem pod­czas misji badaw­czej pozwa­la­ją wysnuć wnio­sek, że rze­czo­ną powie­ścią może być Nie­zwy­cię­żo­ny.

Czy gra opar­ta na powie­ści Sta­ni­sła­wa Lema będzie rów­nie roz­chwy­ty­wa­na co Wiedź­min od CD Pro­jekt Red? Na tym eta­pie cięż­ko stwier­dzić. Poten­cjał jak naj­bar­dziej w zamy­śle twór­ców jest. Z całą pew­no­ścią jed­nak Star­ward Indu­stries dys­po­nu­ją o wie­le mniej­szym budże­tem, bo ten zamknie się w zale­d­wie kil­ku milio­nach zło­tych. Rów­nież cięż­ko porów­ny­wać kil­ku­oso­bo­wy zespół kra­kow­skie­go stu­dia do oko­ło 240 osób pra­cu­ją­cych nad Wiedź­mi­nem 3. Dzi­kim Gonem. Pamię­taj­my jed­nak, że w cza­sie prac nad pierw­szą grą z serii o słyn­nym łow­cy potwo­rów CD Pro­jekt Red było rów­nież małą fir­mą z nie­wiel­kim budżetem.

Źró­dło: Forsal

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy