Sprawdzasz tag

ksiazkie

Aktualności

Pierwsza w Polsce i największa w Europie kindloteka

Biblio­te­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go obcho­dzi wła­śnie dwu­set­ną rocz­ni­cę dzia­łal­no­ści. Słusz­ny wiek zasłu­żył na słusz­ny pre­zent. Ama­zon, zna­ny z dzia­łal­no­ści wspie­ra­ją­cej czy­tel­nic­two, poda­ro­wał pla­ców­ce dwie­ście czyt­ni­ków Kin­dle z gra­we­run­kiem „200 lat Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie”. Już w paź­dzier­ni­ku zosta­nie otwar­ta naj­więk­sza w Euro­pie kin­dlo­te­ka. Czy­taj dalej

-->