Sprawdzasz tag

kindle

Aktualności

Pierwsza w Polsce i największa w Europie kindloteka

Biblio­te­ka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go obcho­dzi wła­śnie dwu­set­ną rocz­ni­cę dzia­łal­no­ści. Słusz­ny wiek zasłu­żył na słusz­ny pre­zent. Ama­zon, zna­ny z dzia­łal­no­ści wspie­ra­ją­cej czy­tel­nic­two, poda­ro­wał pla­ców­ce dwie­ście czyt­ni­ków Kin­dle z gra­we­run­kiem „200 lat Biblio­te­ki Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie”. Już w paź­dzier­ni­ku zosta­nie otwar­ta naj­więk­sza w Euro­pie kin­dlo­te­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Legimi na Kindle’u

E-booki w Pol­sce nie osza­ła­mia­ją popu­lar­no­ścią. Choć cały czas mówi się o ten­den­cji wzro­sto­wej, to wciąż sta­no­wią zale­d­wie oko­ło 5% ryn­ku książ­ki w Pol­sce. Wśród pol­skich plat­form ofe­ru­ją­cych e-booki zna­czą­co wybi­ja się Legi­mi. O ile pozo­sta­łe ser­wi­sy dzia­ła­ją jak zwy­kłe księ­gar­nie inter­ne­to­we, gdzie pła­ci się za kon­kret­ny tytuł, tak Legi­mi ofe­ru­je dostęp do swo­jej bazy w try­bie abo­na­men­to­wym, czy­niąc go Net­flik­sem w świe­cie e-booków. Nie­ste­ty książ­ki udo­stęp­nia­ne przez Legi­mi moż­na czy­tać tyl­ko na table­tach, komór­kach, kom­pu­te­rach i spe­cjal­nych czyt­ni­kach, a to Kin­dle kró­lu­ją w Pol­sce. Użyt­kow­ni­cy tych urzą­dzeń muszą obcho­dzić się sma­kiem. Wkrót­ce ma się to jed­nak zmie­nić. Czy­taj dalej

-->