Sprawdzasz tag

lektury

Aktualności

Od września w szkołach funkcjonować będzie nowy kanon lektur

Zapo­wia­da­ne w czerw­cu przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki zmia­ny w spi­sie lek­tur szkol­nych wcho­dzą w życie 1 wrze­śnia. Zgod­nie z zamy­słem Prze­my­sła­wa Czarn­ka, pra­gną­ce­go by kłaść w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych więk­szy nacisk na wpa­ja­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży patrio­tycz­nych war­to­ści oraz kato­lic­kiej moral­no­ści, ucznio­wie będą czy­tać mię­dzy inny­mi o kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wyszyń­skim, tek­sty Jana Paw­ła II i dzie­ła Zofii Kos­sak-Szczuc­kiej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Petycja z prośbą o pozostawienie książki Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi w kanonie lektur szkolnych

Na począt­ku czerw­ca Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki zapre­zen­to­wa­ło pro­po­zy­cję zmian w spi­sie lek­tur szkol­nych. Wie­le utwo­rów z dotych­cza­so­wej listy mia­ło­by znik­nąć, w ich miej­sce poja­wi­ły­by się tre­ści bar­dziej wpa­so­wu­ją­ce się w ramy współ­cze­sne­go pol­skie­go szkol­nic­twa według wizji Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Mini­ster­stwo nie widzi na przy­kład w spi­sie lek­tur szkol­nych miej­sca dla pierw­sze­go tomu uwiel­bia­nej przez dzie­cia­ki serii powie­ścio­wej Rafa­ła Kosi­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zaprezentowana została lista proponowanych zmian w spisie lektur szkolnych

Kie­dy gim­na­zja zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne w 2017, poja­wi­ła się potrze­ba zmo­dy­fi­ko­wa­nia listy lek­tur, by paso­wa­ły do nowe­go sys­te­mu edu­ka­cji. Wte­dy doszło do ostat­niej zakro­jo­nej na sze­ro­ką ska­lę zmia­ny wytycz­nych odno­śnie do tego, co dzie­ci i mło­dzież mia­ły czy­tać w ramach zajęć szkol­nych. Odkąd jed­nak mini­strem edu­ka­cji i nauki został Prze­my­sław Czar­nek, mogli­śmy się spo­dzie­wać kolej­nej refor­my. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Encykliki Jana Pawła II w kanonie lektur szkolnych

Mini­ster edu­ka­cji i nauki Prze­my­sław Czar­nek pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wał, że trwa­ją pra­ce nad zak­tu­ali­zo­wa­niem kano­nu lek­tur szkol­nych. Według zamy­słu resor­tu ucznio­wie powin­ni wię­cej czy­tać tre­ści patrio­tycz­nych i nie­pod­le­gło­ścio­wych. Co wię­cej, Prze­my­sław Czar­nek infor­mo­wał, że do kano­nu lek­tur wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież tytu­ły kato­lic­kie. W ostat­nim wywia­dzie potwier­dził, że pra­ce nad usta­la­niem nowej listy się zakoń­czy­ły. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lektury szkolne 2020/2021

Dru­gi semestr zeszłe­go roku szkol­ne­go był orga­ni­za­cyj­nym kosz­ma­rem zarów­no dla nauczy­cie­li, jak i dla uczniów. Pan­de­mia COVID-19 sku­tecz­nie spa­ra­li­żo­wa­ła sys­tem szkol­nic­twa, koniecz­ne oka­za­ło się pro­wa­dze­nie zajęć w try­bie zdal­nym, te zaś nie­ste­ty czę­sto nie speł­nia­ły swo­jej roli. Wszy­scy zasta­na­wia­li­śmy, jak będzie wyglą­da­ła sytu­acja w nowym roku szkol­nym. Na począt­ku sierp­nia Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej poin­for­mo­wał, że ucznio­wie do szkół wró­cą nor­mal­nie 1 wrze­śnia, do tego cza­su wpro­wa­dzo­ne zosta­ną odpo­wied­nie roz­wią­za­nia mają­ce zapew­nić wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wolne lektury w wersji audio na YouTube

Wol­ne lek­tu­ry to inter­ne­to­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go użyt­kow­ni­kom gwa­ran­to­wa­ny jest bez­płat­ny dostęp do tysię­cy utwo­rów, w tym wie­lu lek­tur szkol­nych. Dzie­je się tak, ponie­waż każ­de dzie­ło znaj­du­ją­ce się w zbio­rach tej wyjąt­ko­wej wir­tu­al­nej biblio­te­ki tra­fi­ło już do dome­ny publicz­nej, a więc moż­na je zgod­nie z pra­wem bez­płat­nie pobie­rać, prze­glą­dać, czy­tać, cyto­wać i udo­stęp­niać. Wol­ne lek­tu­ry poszły nawet o krok dalej i duża część zebra­nych tre­ści zosta­ła rów­nież przy­go­to­wa­na w for­mie audio­bo­oków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Aktualna lista lektur szkolnych 2019/2020

Koniec laby! 2 wrze­śnia roz­brzmia­ły pierw­sze dzwon­ki w roku szkol­nym 2019/2020, infor­mu­jąc mło­dzież o tym, że skoń­czy­ły się waka­cje, a roz­po­czę­ła się nauka. Od wrze­śnia obo­wią­zu­je też nowa lista lek­tur dla lice­ów i tech­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Będzie czytane w szkole, czyli lista lektur dla szkół podstawowych i średnich

Koniec waka­cji i począ­tek roku szkol­ne­go, to dla wie­lu cięż­ki czas powro­tu do wypeł­nio­nej żmud­ną nauką, trud­ny­mi zada­nia­mi domo­wy­mi i licz­ny­mi spraw­dzia­na­mi rze­czy­wi­sto­ści. Nie­mniej nale­ży pamię­tać, że rok szkol­ny ma rów­nież dobre stro­ny, zwłasz­cza dla książ­ko­ho­li­ków, bo prze­cież kolej­na kla­sa, to zestaw kolej­nych lek­tur do prze­czy­ta­nia. Oczy­wi­ście nur­ko­wa­nie w książ­kach ze szkol­ne­go obo­wiąz­ku to nie to samo, co lek­tu­ra dla przy­jem­no­ści. Jest to jed­nak kwe­stia nasta­wie­nia, któ­re wystar­czy trosz­kę zmie­nić. Wszak nawet wśród obo­wiąz­ko­wych lek­tur szkol­nych moż­na zna­leźć coś cie­ka­we­go. Co więc będzie czy­ta­ne w tym roku w szko­łach? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowa lista lektur zatwierdzona

We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sa­ła roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­ją­ce nową posta­wę pro­gra­mo­wą w szko­le pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śli­ła, że pod­sta­wa jest nowo­cze­sna, ale sza­nu­je prze­szłość i histo­rię. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Rafał Kosik o liście lektur obowiązkowych MEN‑u

Opu­bli­ko­wa­na nie­daw­no nowa lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych MEN‑u wzbu­dzi­ła spo­ro kon­tro­wer­sji i pobu­dzi­ła do dys­ku­sji. Trud­no jed­nak nie zauwa­żyć, że tra­fił na nią tak­że Rafał Kosik wraz z pierw­szym tomem swo­jej mło­dzie­żo­wej serii. Spe­cjal­nie dla por­ta­lu Niestatystyczny.pl pisarz opo­wia­da, co sądzi o tym wyda­rze­niu, jak powsta­ły „Feli­xy” czy jak wyglą­da­ła­by jego pro­po­zy­cja edu­ka­cji lite­rac­kiej wśród dzie­ci. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wa­ło pro­jekt pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­ma­na jest w mocy. Dodat­ko­wo opu­bli­ko­wa­no listę lek­tur dla klas IV – VIII. Z jed­nej stro­ny lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­ją­ca i zawie­ra spo­ro tytu­łów, któ­re już na niej gości­ły, z dru­giej nie jest chy­ba do koń­ca prze­my­śla­na, przy­kła­do­wo “Igrzy­ska śmier­ci” Suzan­ne Col­lins poja­wi­ły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej kla­sy, a “Cybe­ria­da” Sta­ni­sła­wa Lema – dla szó­stej, mimo iż dru­ga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wymagająca.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my spis lek­tur: Czy­taj dalej

-->