Aktualności

Wolne lektury w wersji audio na YouTube

Wol­ne lek­tu­ry to inter­ne­to­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go użyt­kow­ni­kom gwa­ran­to­wa­ny jest bez­płat­ny dostęp do tysię­cy utwo­rów, w tym wie­lu lek­tur szkol­nych. Dzie­je się tak, ponie­waż każ­de dzie­ło znaj­du­ją­ce się w zbio­rach tej wyjąt­ko­wej wir­tu­al­nej biblio­te­ki tra­fi­ło już do dome­ny publicz­nej, a więc moż­na je zgod­nie z pra­wem bez­płat­nie pobie­rać, prze­glą­dać, czy­tać, cyto­wać i udo­stęp­niać. Wol­ne lek­tu­ry poszły nawet o krok dalej i duża część zebra­nych tre­ści zosta­ła rów­nież przy­go­to­wa­na w for­mie audiobooków.

Według infor­ma­cji zawar­tych na stro­nie pro­jek­tu w biblio­te­ce znaj­du­je się kil­ka­set audio­bo­oków, czy­ta­nych przez takich akto­rów jak: Danu­ta Sten­ka, Jan Peszek czy Andrzej Chy­ra. Te dostęp­ne są w kil­ku róż­nych for­ma­tach, rów­nież w for­ma­cie DAISY dosto­so­wa­nym do potrzeb osób sła­bo­wi­dzą­cych, nie­wi­do­mych czy mają­cych trud­no­ści z czytaniem.

Mimo że dostęp do pli­ków jest raczej bez­pro­ble­mo­wy przez stro­nę pro­jek­tu oraz przez apli­ka­cje mobil­ne, to jesz­cze dodat­ko­wo Wol­ne lek­tu­ry wystar­to­wa­ły z kana­łem w ser­wi­sie YouTu­be, gdzie rów­nież publi­ko­wa­ne będą audio­bo­oki. W tym momen­cie moż­na tam posłu­chać Świ­te­zian­ki i Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Przed­wio­śnie Ste­fa­na Żerom­skie­go, Latar­ni­ka Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, ale też Wyspę skar­bów Rober­ta Louisa Ste­ven­so­na czy Ojca Gorio­ta Hono­riu­sza Bal­za­ka. Wol­ne lek­tu­ry zapo­wia­da­ją, że na YouTu­be sys­te­ma­tycz­nie będą doda­wa­ne kolej­ne audiobooki.

https://www.youtube.com/c/WolneLekturyYT

War­to tu wspo­mnieć, że pro­jekt utrzy­my­wa­ny jest wyłącz­nie z daro­wizn. Jeśli więc podo­ba Wam się to, co robią Wol­ne lek­tu­ry, może­cie wspo­móc ich dzia­łal­ność: https://wolnelektury.pl/towarzystwo/.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy