Aktualności

Lektury szkolne 2020/2021

Dru­gi semestr zeszłe­go roku szkol­ne­go był orga­ni­za­cyj­nym kosz­ma­rem zarów­no dla nauczy­cie­li, jak i dla uczniów. Pan­de­mia COVID-19 sku­tecz­nie spa­ra­li­żo­wa­ła sys­tem szkol­nic­twa, koniecz­ne oka­za­ło się pro­wa­dze­nie zajęć w try­bie zdal­nym, te zaś nie­ste­ty czę­sto nie speł­nia­ły swo­jej roli. Wszy­scy zasta­na­wia­li­śmy, jak będzie wyglą­da­ła sytu­acja w nowym roku szkol­nym. Na począt­ku sierp­nia Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej poin­for­mo­wał, że ucznio­wie do szkół wró­cą nor­mal­nie 1 wrze­śnia, do tego cza­su wpro­wa­dzo­ne zosta­ną odpo­wied­nie roz­wią­za­nia mają­ce zapew­nić wszyst­kim bezpieczeństwo.

1 wrze­śnia ucznio­wie wra­ca­ją do szkół. A my robi­my wszyst­ko, by uczy­li się w bez­piecz­nych warun­kach. Przy­go­to­wu­je­my roz­wią­za­nia – wytycz­ne sani­tar­ne i roz­wią­za­nia praw­ne, któ­re pozwo­lą odpo­wied­nio zare­ago­wać i pod­jąć wła­ści­we decy­zje, gdy poja­wi się ogni­sko zaka­że­nia, powie­dział mini­ster Dariusz Piont­kow­ski pod­czas konferencji.

Ozna­cza to, że za trzy tygo­dnie szkol­ne ławy zno­wu zapeł­nią się żąd­ny­mi wie­dzy ucznia­mi. Jest to dobry moment, żeby przy­po­mnieć z jaki­mi lek­tu­ra­mi będą się mie­rzyć poszcze­gól­ne klasy.

Lek­tu­ry dla klas I‑III szko­ły podstawowej:

* Hans Chri­stian Ander­sen, Baśnie (do wyboru);
* Justy­na Bed­na­rek, Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek (czte­rech pra­wych i sze­ściu lewych);
* Jan Brze­chwa, Brze­chwa dzieciom;
* Ali­na Cent­kie­wi­czo­wa i Cze­sław Cent­kie­wicz, Zacza­ro­wa­na zagroda;
* Wal­de­mar Cichoń, Cukier­ku, ty łobuzie!;
* Agniesz­ka Frą­czek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;
* Mira Jawor­cza­ko­wa, Oto jest Kasia;
* Grze­gorz Kas­dep­ke, Detek­tyw Pozytywka;
* Leszek Koła­kow­ski, Kto z was chciał­by roz­we­se­lić pecho­we­go nosorożca?;
* Bar­ba­ra Kosmow­ska, Dziew­czyn­ka z parku;
* Maria Krüger, Karolcia;
* Astrid Lind­gren, Dzie­ci z Bullerbyn;
* Hugh Lofting, Dok­tor Dolit­tle i jego zwierzęta;
* Mar­cin Pałasz, Spo­sób na Elfa;
* Joan­na Papu­ziń­ska, Asiunia;
* Danu­ta Par­lak, Kape­lusz Pani Wrony;
* Roman Pisar­ski, O psie, któ­ry jeź­dził koleją;
* Jani­na Pora­ziń­ska, Pamięt­nik Czar­ne­go Noska;
* Maria Ter­li­kow­ska, Drze­wo do same­go nieba;
* Julian Tuwim, Wier­sze dla dzieci;
* Bar­ba­ra Tylic­ka, O kra­kow­skich psach i kle­par­skich kotach. Pol­skie mia­sta w baśni i legendzie;
* Danu­ta Wawi­łow, Naj­pięk­niej­sze wiersze;
* Łukasz Wierz­bic­ki, Afry­ka Kazika;
* Łukasz Wierz­bic­ki, Dzia­dek i niedźwiadek.

Lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we dla klas IV-VI szko­ły podstawowej:

* Jan Brze­chwa, Aka­de­mia Pana Kleksa;
* Janusz Chri­sta, Kaj­ko i Kokosz. Szko­ła lata­nia (komiks);
* René Goscin­ny, Jean-Jacqu­es Sem­pé, Miko­ła­jek (wybór opowiadań);
* Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi;
* Igna­cy Kra­sic­ki, wybra­ne bajki;
* Cli­ve Sta­ples Lewis, Opo­wie­ści z Narnii. Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra szafa;
* Adam Mic­kie­wicz, Powrót taty, Pani Twar­dow­ska, Pan Tade­usz (frag­men­ty, w tym: opi­sy, zwy­cza­je i oby­cza­je, polo­wa­nie i kon­cert Wojskiego);
* Ferenc Mol­nár, Chłop­cy z Pla­cu Broni;
* Bole­sław Prus, Katarynka;
* Juliusz Sło­wac­ki, W pamięt­ni­ku Zofii Bobrówny;
* John Ronald Reu­el Tol­kien, Hob­bit, czy­li tam i z powrotem;
* Hen­ryk Sien­kie­wicz, W pusty­ni i w puszczy;
* Józef Wybic­ki, Mazu­rek Dąbrowskiego;
* Wybra­ne mity grec­kie, w tym mit o powsta­niu świa­ta oraz mity o Pro­me­te­uszu, Syzy­fie, o Deme­ter i Korze, o Deda­lu i Ika­rze, o Hera­kle­sie, o Teze­uszu i Ariad­nie, Orfe­uszu i Eurydyce;
* Biblia: stwo­rze­nie świa­ta i czło­wie­ka oraz wybra­ne przy­po­wie­ści ewan­ge­licz­ne, w tym o siew­cy, o talen­tach, o pan­nach roz­trop­nych, o miło­sier­nym Samarytaninie;
* Wybra­ne poda­nia i legen­dy pol­skie, w tym o Lechu, o Pia­ście, o Kra­ku i Wandzie;
* Wybra­ne baśnie pol­skie i euro­pej­skie, w tym: Char­les Per­rault, Kopciuszek,
* Alek­san­der Pusz­kin, Baj­ka o ryba­ku i rybce;
* Wybra­ne wier­sze Wła­dy­sła­wa Beł­zy, Jana Brze­chwy, Kon­stan­te­go Ilde­fon­sa Gał­czyń­skie­go, Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, Anny Kamień­skiej, Joan­ny Kul­mo­wej, Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Cze­sła­wa Miło­sza, Tade­usza Róże­wi­cza, Juliu­sza Sło­wac­kie­go, Leopol­da Staf­fa, Julia­na Tuwi­ma, Jana Twar­dow­skie­go oraz pie­śni i pio­sen­ki patriotyczne.

Lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce dla klas IV-VI szko­ły podstawowej:

* Adam Bah­daj, Kape­lusz za 100 tysięcy;
* Fran­ces Hodg­son Bur­nett, Tajem­ni­czy ogród lub inna powieść;
* Lewis Car­roll, Ali­cja w Kra­inie Czarów;
* Alek­san­der Dumas, Trzej muszkieterowie;
* Olaf Frit­sche, Skarb Troi;
* Joseph Rudy­ard Kipling, Księ­ga dżungli;
* Janusz Kor­czak, Król Maciuś Pierwszy;
* Mar­cin Kozioł, Skrzy­nia Wład­cy Piorunów;
* Sel­ma Lager­löf, Cudow­na podróż;
* Sta­ni­sław Lem, Cybe­ria­da (frag­men­ty);
* Kor­nel Maku­szyń­ski, wybra­na powieść;
* Andrzej Malesz­ka, Magicz­ne drzewo;
* Karol May, Winnetou;
* Lucy Maud Mont­go­me­ry, Ania z Zie­lo­ne­go Wzgórza;
* Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz, wybra­na powieść;
* Ewa Nowak, Pają­czek na rowerze;
* Edmund Niziur­ski, Spo­sób na Alcybiadesa;
* Sat-Okh, Bia­ły Mustang;
* Hen­ryk Sien­kie­wicz, Jan­ko Muzykant;
* Alfred Szklar­ski, wybra­na powieść;
* Mark Twa­in, Przy­go­dy Tom­ka Sawyera;
* Wybra­ne pozy­cje z serii Nazy­wam się… (np. Miko­łaj Koper­nik, Fry­de­ryk Chopin);
* Maria Curie-Skło­dow­ska, Jan Paweł II i in.)
lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczyciela.

Lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we dla klas VII-VIII szko­ły podstawowej:

* Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigilijna;
* Alek­san­der Fre­dro, Zemsta;
* Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek, pie­śni i tre­nów, w tym tren I, V, VII i VIII;
* Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na szaniec;
* Igna­cy Kra­sic­ki, Żona modna;
* Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, Dzia­dy część II, wybra­ny utwór z cyklu Sone­ty krym­skie, Pan Tade­usz (całość);
* Anto­ine de Saint-Exu­péry, Mały Książę;
* Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latarnik;
* Juliusz Sło­wac­ki, Balladyna;
* Ste­fan Żerom­ski, Syzy­fo­we prace;
* Sła­wo­mir Mro­żek, Artysta;
* Mel­chior Wań­ko­wicz, Zie­le na kra­te­rze (frag­men­ty), Tędy i owę­dy (wybra­ny reportaż).
* Wybra­ne wier­sze poetów wska­za­nych w kla­sach IV–VI, a ponad­to Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, Sta­ni­sła­wa Barań­cza­ka, Cypria­na Nor­wi­da, Bole­sła­wa Leśmia­na, Maria­na Hema­ra, Jaro­sła­wa Mar­ka Rym­kie­wi­cza, Wisła­wy Szym­bor­skiej, Kazi­mie­rza Wie­rzyń­skie­go, Jana Lecho­nia, Jerze­go Lie­ber­ta oraz frasz­ki Jana Sztau­dyn­ge­ra i afo­ry­zmy Sta­ni­sła­wa Jerze­go Leca.

Lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce dla klas VII-VIII szko­ły podstawowej:

* Miron Bia­ło­szew­ski, Pamięt­nik z powsta­nia war­szaw­skie­go (frag­men­ty);
* Aga­tha Chri­stie, wybra­na powieść kryminalna;
* Arka­dy Fie­dler, Dywi­zjon 303;
* Ernest Hemin­gway, Sta­ry czło­wiek i morze;
* Bar­ba­ra Kosmow­ska, Pozła­ca­na rybka;
* Jan Paweł II, Prze­kro­czyć próg nadziei (frag­men­ty);
* Nan­cy H. Kle­in­baum, Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów;
* Hen­ryk Sien­kie­wicz, Krzyżacy;
* Eric-Emma­nu­el Schmitt, Oskar i pani Róża;
* Mel­chior Wań­ko­wicz, Mon­te Cas­si­no (frag­men­ty);
* Karo­li­na Lanc­ko­roń­ska, Wspo­mnie­nia wojen­ne 22 IX 1939–5 IV 1945 (frag­men­ty)
lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczy­cie­la, w tym wier­sze poetów współ­cze­snych i reportaże.

Lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we dla liceum i tech­ni­kum – zakres podstawowy:

* Biblia, w tym frag­men­ty Księ­gi Rodza­ju, Księ­gi Hio­ba, Księ­gi Kohe­le­ta, Pie­śni nad Pie­śnia­mi, Księ­gi Psal­mów, Apo­ka­lip­sy wg św. Jana;
* Jan Paran­dow­ski, Mito­lo­gia, część I Grecja;
* Homer, Ilia­da (frag­men­ty), Ody­se­ja (frag­men­ty);
* Sofo­kles, Antygona;
* Hora­cy – wybra­ne utwory;
* Bogu­ro­dzi­ca; Lament świę­to­krzy­ski (frag­men­ty); Legen­da o św. Alek­sym (frag­men­ty); Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią (frag­men­ty);
* Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu (frag­men­ty);
* Pieśń o Rolan­dzie (frag­men­ty);
* Gall Ano­nim, Kro­ni­ka pol­ska (frag­men­ty);
* Dan­te Ali­ghie­ri, Boska kome­dia (frag­men­ty);
* Jan Kocha­now­ski, wybra­ne pie­śni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psal­my, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odpra­wa posłów greckich;
* Piotr Skar­ga, Kaza­nia sej­mo­we (frag­men­ty);
* wybra­ne wier­sze nastę­pu­ją­cych poetów: Daniel Nabo­row­ski, Jan Andrzej Morsz­tyn, Miko­łaj Sęp-Szarzyński;
* Jan Chry­zo­stom Pasek, Pamięt­ni­ki (frag­men­ty);)
* Wil­liam Szek­spir, Mak­bet, Romeo i Julia;
* Molier, Skąpiec;
* Igna­cy Kra­sic­ki, Hymn do miło­ści ojczy­zny, wybra­ne satyry;
* Fran­ci­szek Kar­piń­ski, wybór sie­la­nek i liry­ki religijnej;
* Adam Mic­kie­wicz, Oda do mło­do­ści; wybra­ne bal­la­dy, w tym Roman­tycz­ność; wybra­ne sone­ty z cyklu Sone­ty krym­skie oraz inne wier­sze; Kon­rad Wal­len­rod; Dzia­dy cz. III;
* Juliusz Sło­wac­ki, Kor­dian, wybra­ne wier­sze, w tym Grób Aga­mem­no­na (frag­men­ty), Testa­ment mój;
* Zyg­munt Kra­siń­ski, Nie-Boska komedia;
* Cyprian Kamil Nor­wid, wybra­ne wiersze;
* Bole­sław Prus, Lal­ka, Z legend daw­ne­go Egiptu;
* Eli­za Orzesz­ko­wa, Glo­ria victis;
* Hen­ryk Sien­kie­wicz, Potop;
* Adam Asnyk, wybór wierszy;
* Fio­dor Dosto­jew­ski, Zbrod­nia i kara;
* wybra­ne wier­sze nastę­pu­ją­cych poetów: Jan Kaspro­wicz, Kazi­mierz Prze­rwa-Tet­ma­jer, Leopold Staff;
* Sta­ni­sław Wyspiań­ski, Wesele;
* Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont, Chło­pi (tom I – Jesień);
* Ste­fan Żerom­ski, Roz­dzio­bią nas kru­ki, wro­ny…, Przedwiośnie;
* Witold Gom­bro­wicz, Fer­dy­dur­ke (frag­men­ty);
* wybra­ne wier­sze nastę­pu­ją­cych poetów: Bole­sław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Paw­li­kow­ska-Jasno­rzew­ska, Kazi­mie­ra Iłła­ko­wi­czów­na, Julian Przy­boś, Józef Cze­cho­wicz, Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski, Tade­usz Gajcy;
* Tade­usz Borow­ski, Pro­szę pań­stwa do gazu, Ludzie, któ­rzy szli;
* Gustaw Her­ling-Gru­dziń­ski, Inny świat;
* Han­na Krall, Zdą­żyć przed Panem Bogiem;
* wybra­ne wier­sze nastę­pu­ją­cych poetów: Sta­ni­sław Baliń­ski, wybra­ne wier­sze z okre­su emi­gra­cyj­ne­go, Kazi­mierz Wie­rzyń­ski, wybra­ne wier­sze z okre­su emi­gra­cyj­ne­go, Cze­sław Miłosz, w tym wybra­ne wier­sze z tomu Oca­le­nie oraz Trak­tat moral­ny (frag­men­ty), Tade­usz Róże­wicz, Miron Bia­ło­szew­ski, Jaro­sław Marek Rym­kie­wicz, Wisła­wa Szym­bor­ska, Zbi­gniew Her­bert, w tym wybra­ne wier­sze z tomów Pan Cogi­to oraz Raport z oblę­żo­ne­go mia­sta, Hali­na Poświa­tow­ska, Sta­ni­sław Barań­czak, Mar­cin Świe­tlic­ki, Jan Polkow­ski, Woj­ciech Wencel;
* Albert Camus, Dżuma;
* Geo­r­ge Orwell, Rok 1984;
* Józef Mac­kie­wicz, Dro­ga doni­kąd (frag­men­ty);
* Sła­wo­mir Mro­żek, Tango;
* Marek Nowa­kow­ski, Raport o sta­nie wojen­nym (wybra­ne opo­wia­da­nie); Górą „Edek” (z tomu Pra­wo prerii);
* Jacek Dukaj, Kate­dra (z tomu W kra­ju niewiernych);
* Anto­ni Libe­ra, Madame;
* Andrzej Sta­siuk, Miej­sce (z tomu Opo­wie­ści galicyjskie);
* Olga Tokar­czuk, Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie (z tomu Gra na wie­lu bębenkach);
* Ryszard Kapu­ściń­ski, Podró­że z Hero­do­tem (frag­men­ty);
* wybra­ne utwo­ry okre­su sta­nu wojennego;
* powo­jen­na pio­sen­ka lite­rac­ka – wybra­ne utwo­ry Ewy Demar­czyk, Jac­ka Kacz­mar­skie­go, Woj­cie­cha Mły­nar­skie­go, Agniesz­ki Osiec­kiej oraz wybra­ne tek­sty Kaba­re­tu Star­szych Panów.

Lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we dla liceum i tech­ni­kum – zakres rozszerzony:

Lek­tu­ry z zakre­su pod­sta­wo­we­go oraz:
* Ary­sto­te­les, Poety­ka, Reto­ry­ka (frag­men­ty); 2)
* Pla­ton, Pań­stwo (frag­men­ty);
* Ary­sto­fa­nes, Chmury;
* Jan Paran­dow­ski, Mito­lo­gia, część II Rzym;
* Wergi­liusz, Ene­ida (frag­men­ty);
* św. Augu­styn, Wyzna­nia (frag­men­ty);
* św. Tomasz z Akwi­nu, Sum­ma teo­lo­gicz­na (frag­men­ty);
* Fra­nço­is Vil­lon, Wiel­ki testa­ment (frag­men­ty);
* Fra­nço­is Rabe­la­is, Gar­gan­tua i Pan­ta­gru­el (frag­men­ty);
* Michel de Mon­ta­igne, Pró­by (frag­men­ty);
* Jan Kocha­now­ski, Tre­ny (jako cykl poetycki);
* Piotr Skar­ga, Żywo­ty świę­tych (frag­men­ty);
* Wil­liam Szek­spir, Hamlet;
* wybra­ne utwo­ry poetyc­kie z roman­tycz­nej lite­ra­tu­ry euro­pej­skiej, w tym wybra­ne wier­sze angiel­skich poetów jezior;
* Juliusz Sło­wac­ki, Lil­la Weneda;
* Cyprian Kamil Nor­wid, Bema pamię­ci żałob­ny rap­sod, For­te­pian Szo­pe­na, Czar­ne kwia­ty (frag­men­ty), Pro­me­thi­dion (frag­men­ty);
* reali­stycz­na lub natu­ra­li­stycz­na powieść euro­pej­ska (Hono­ré de Bal­zac, Ojciec Goriot lub Char­les Dic­kens, Klub Pic­kwic­ka, lub Miko­łaj Gogol, Mar­twe dusze, lub Gustaw Flau­bert, Pani Bovary);
* Sta­ni­sław Wyspiań­ski, Noc listopadowa;
* Franz Kaf­ka, Pro­ces (frag­men­ty);
* Micha­ił Buł­ha­kow, Mistrz i Małgorzata;
* Sta­ni­sław Igna­cy Wit­kie­wicz, Szewcy;
* Bru­no Schulz, wybra­ne opo­wia­da­nia z tomu Skle­py cynamonowe;
* Tade­usz Kon­wic­ki, Mała apokalipsa;
* Jor­ge Luis Bor­ges, wybra­ne opowiadanie;
* Janusz Gło­wac­ki, Anty­go­na w Nowym Jorku;
* Sła­wo­mir Mro­żek, wybra­ne opowiadania;
* wybra­ne ese­je nastę­pu­ją­cych auto­rów: Jerze­go Stem­pow­skie­go, Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go, Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, Zyg­mun­ta Kubia­ka, Jaro­sła­wa Mar­ka Rym­kie­wi­cza (co naj­mniej po jed­nym utworze);
* wybra­ne tek­sty z aktu­al­nych nume­rów mie­sięcz­ni­ków oraz kwar­tal­ni­ków lite­rac­kich i kulturalnych.

Lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce dla liceum i tech­ni­kum – zakres podstawowy:

* Sofo­kles, Król Edyp;
* Miko­łaj z Wil­ko­wiec­ka, Histo­ry­ja o chwa­leb­nym Zmar­twych­wsta­niu Pań­skim (frag­men­ty);
* Dzie­je Tri­sta­na i Izol­dy (frag­men­ty);
* Gio­van­ni Boc­cac­cio, Sokół;
* Miko­łaj Rej, Żywot czło­wie­ka poczci­we­go (frag­men­ty);
* Andrzej Frycz Modrzew­ski, O popra­wie Rze­czy­po­spo­li­tej (frag­men­ty);
* Migu­el de Cervan­tes Saave­dra, Prze­myśl­ny szlach­cic Don Kicho­te z Man­czy (frag­men­ty);
* Wespa­zjan Kochow­ski, Psal­mo­dia pol­ska (wybór psalmów);
* Wacław Potoc­ki, Trans­ak­cja woj­ny cho­cim­skiej (frag­men­ty z czę­ści I);
* Igna­cy Kra­sic­ki, Mona­cho­ma­chia (frag­men­ty);
* Sta­ni­sław Trem­bec­ki, Fran­ci­szek Kniaź­nin, wybra­ne utwory;
* Jędrzej Kito­wicz, Opis oby­cza­jów za cza­sów pano­wa­nia Augu­sta III (frag­men­ty);
* Julian Ursyn Niem­ce­wicz, Powrót posła;
* Sta­ni­sław Sta­szic, Prze­stro­gi dla Pol­ski (frag­men­ty);
* Juliusz Sło­wac­ki, Beniow­ski (frag­men­ty);
* Alek­san­der Fre­dro, Ślu­by panieńskie;
* Johann Wol­fgang Goethe, Cier­pie­nia mło­de­go Wer­te­ra (frag­men­ty), Faust (frag­men­ty);
* Geo­r­ge Byron, Giaur (frag­men­ty);
* Adam Mic­kie­wicz, Dzia­dy cz. IV;
* Eli­za Orzesz­ko­wa, Nad Niemnem;
* Maria Konop­nic­ka, wybór wierszy;
* Ste­fan Żerom­ski, Echa leśne;
* Zofia Nał­kow­ska, Granica;
* Tade­usz Peiper, wybór wierszy;
* Joseph Con­rad, Lord Jim;
* Anna Kamień­ska, Anna Świrsz­czyń­ska, Julia Har­twig, Sta­ni­sław Gro­cho­wiak, Edward Sta­chu­ra, wybór wierszy;
* Kazi­mierz Moczar­ski, Roz­mo­wy z katem (frag­men­ty);
* Zofia Nał­kow­ska, Przy torze kole­jo­wym (z tomu Medaliony);
* Jan Józef Szcze­pań­ski, Święty;
* Tade­usz Róże­wicz, Kartoteka;
* Józef Czap­ski, Na nie­ludz­kiej zie­mi (frag­men­ty);
* Leopold Tyr­mand, Dzien­nik 1954 (frag­men­ty);
* Sta­ni­sław Lem, Wizja lokalna;
* Samu­el Bec­kett, Cze­ka­jąc na Godota;
* Frie­drich Dür­ren­matt, Wizy­ta star­szej pani;
* Eugène Ione­sco, Lekcja
lub inne utwo­ry lite­rac­kie wybra­ne przez nauczyciela.

Lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­ce dla liceum i tech­ni­kum – zakres rozszerzony:

* Erazm z Rot­ter­da­mu, Pochwa­ła głu­po­ty (frag­men­ty);
* Tomasz Morus, Uto­pia (frag­men­ty);
* Pedro Cal­de­ron de la Bar­ca, Życie snem;
* Wol­ter, Kan­dyd (frag­men­ty);
* Jean Jacqu­es Rous­se­au, Nowa Helo­iza (frag­men­ty);
* wybra­ne utwo­ry epic­kie okre­su roman­ty­zmu: Józef Igna­cy Kra­szew­ski, Sta­ra baśń, Vic­tor Hugo, Nędz­ni­cy, Edgar Allan Poe – wybra­ne opo­wia­da­nie; Hen­ryk Rze­wu­ski, Pamiąt­ki Sopli­cy (frag­men­ty);
* Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont, Chło­pi (tom II – Zima);
* Aldo­us Hux­ley, Nowy wspa­nia­ły świat;
* Gabrie­la Zapol­ska, Moral­ność pani Dulskiej;
* Gustaw Her­ling-Gru­dziń­ski, Wieża;
* Flo­rian Czar­ny­sze­wicz, Nadberezyńcy;
* Bohu­mil Hra­bal– wybra­ne opowiadania;
* Wie­sław Myśliw­ski, Widnokrąg;
* Julian Stryj­kow­ski, Austeria;
* Umber­to Eco, Imię róży;
* Wybra­ne wier­sze poetów pol­skich i obcych;
* wybra­na powieść pol­ska i obca z XX lub XXI wieku;
* wybra­ny dra­mat pol­ski i obcy z XX lub XXI wieku
lub inne utwo­ry lite­rac­kie wybra­ne przez nauczyciela.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Pięk­ne obra­zy na zakład­kach, tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy