Aktualności

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy wystartowała z inicjatywą Książka w skrytce

W cza­sach, kie­dy biblio­te­ki są co chwi­la zamy­ka­ne dla czy­tel­ni­ków przez wzgląd na zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne, świet­nym roz­wią­za­niem zda­ją się być spię­te z sys­te­mem biblio­tecz­nym książ­ko­ma­ty. Oczy­wi­ście te urzą­dze­nia nie rosną na drze­wach. Kie­lec­ki Biblio­mat dla przy­kła­du kosz­to­wał 158 tysię­cy zło­tych. Nie każ­da insty­tu­cja może pozwo­lić sobie na taki wyda­tek. Biblio­te­ka Publicz­na w Kuź­ni­cy poka­za­ła jed­nak, że dla chcą­ce­go nic trud­ne­go. Wystar­czy pozy­tyw­ne nasta­wie­nie i kre­atyw­ne podej­ście do problemu.

Naj­więk­szą zale­tą książ­ko­ma­tów jest to, że cała pro­ce­du­ra wypo­ży­cza­nia czy odda­wa­nia ksią­żek odby­wa się bez kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi biblio­tek, a wia­do­mo, że im mniej osób zaan­ga­żo­wa­nych w pro­ce­sie, tym więk­sza szan­sa unik­nię­cia zara­że­nia i dal­sze­go roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa. Wca­le jed­nak nie trze­ba wyda­wać setek tysię­cy zło­tych, żeby wpro­wa­dzić podob­ne rozwiązanie.

Przed wej­ściem do gma­chu Biblio­te­ki Publicz­nej w nie­wiel­kiej Kuź­ni­cy w woje­wódz­twie pod­la­skim zawie­szo­na zosta­ła skrzyn­ka z dwu­na­sto­ma zamy­ka­ny­mi na zamek schow­ka­mi. To wła­śnie za pomo­cą tego pro­ste­go paten­tu kuź­nic­cy czy­tel­ni­cy mogą wypo­ży­czać pożą­da­ne publi­ka­cje nawet wte­dy, gdy biblio­te­ka jest zamknię­ta. Ini­cja­ty­wa przez twór­ców zosta­ła nazwa­na Książ­ką w skrytce.

Z usłu­gi sko­rzy­stać mogą oczy­wi­ście tyl­ko czy­tel­ni­cy zapi­sa­ni do biblio­te­ki. Zgło­sze­nie chę­ci wypo­ży­cze­nia książ­ki skła­da się przez inter­ne­to­wy for­mu­larz kon­tak­to­wy. Kie­dy zamó­wie­nie jest goto­we do obio­ru, biblio­te­karz infor­mu­je czy­tel­ni­ka mailo­wo lub tele­fo­nicz­nie, poda­jąc numer skryt­ki i jed­no­ra­zo­wy kod dostę­pu. Pro­ce­du­ra zwro­tów jest bar­dzo podobna.

Może nasz pomysł, pt. „Książ­ka w skryt­ce” też kogoś zain­spi­ru­je, szcze­gól­nie mniej­sze biblio­te­ki – takie jak nasza w Kuź­ni­cy. Nie mie­li­śmy fun­du­szy na książ­ko­mat, więc powsta­ła alter­na­ty­wa, infor­mu­je Kata­rzy­na Fie­do­ro­wicz, dyrek­tor Biblio­te­ki Publicz­nej Gmi­ny Kuźnica.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce Książ­ki w skryt­ce zna­leźć moż­na na stro­nie biblioteki:
https://bibliotekakuznica.pl/ksiazka-w-skrytce/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy