Aktualności

Nowa powieść z Kronik Nocnych Łowców wyciekła jeszcze przed premierą

Zwy­czaj­ną prak­ty­ką mar­ke­tin­go­wą jest wysy­ła­nie recen­zen­tom przed­pre­mie­ro­wych egzem­pla­rzy książ­ki, by opi­nie o danym tytu­le poja­wi­ły się na czas w pra­sie czy w Inter­ne­cie. Cza­sem w ramach dzia­łań pro­mo­cyj­nych orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież kon­kur­sy, w ramach któ­rych czy­tel­ni­cy mogą zgar­nąć taki egzem­plarz. Nie wszyst­ko jed­nak zawsze idzie zgod­nie z pla­nem. Zda­rza się, że takie akcje skut­ku­ją nie­przy­jem­ną aferą.

Prze­ko­na­li się o tym w ostat­nim cza­sie Cas­san­dra Cla­re i Wesley Chu, auto­rzy try­lo­gii Naj­star­sze Klą­twy, będą­cej naj­now­szą pod­se­rią Kro­nik Noc­nych Łow­ców. 1 wrze­śnia według pla­nu uka­zał się jej dru­gi tom, zaty­tu­ło­wa­ny Zagu­bio­na Księ­ga Bie­li. Auto­rzy wcze­śniej jed­nak zde­cy­do­wa­li się na miły czy­tel­ni­kom gest i już na począt­ku sierp­nia kil­ko­ro fanów otrzy­ma­ło pod­pi­sa­ne przez Cas­san­drę Cla­re kopie. Nie­ste­ty ktoś zdra­dził zaufa­nie, któ­re zwy­cza­jo­wo towa­rzy­szy tego typu akcjom.

W ostat­nim tygo­dniu sierp­nia Cas­san­dra Cla­re poin­for­mo­wa­ła na Twit­te­rze o wycie­ku Zagu­bio­nej Księ­gi Bie­li. W krót­kiej not­ce autor­ka napi­sa­ła, że jed­na z osób, któ­re otrzy­ma­ły pod­pi­sa­ny przed­pre­mie­ro­wy egzem­plarz powie­ści książ­kę zeska­no­wa­ła i zamie­ści­ła w sie­ci każ­dą jej stro­nę. Co wię­cej powieść zosta­ła nawet prze­ka­za­na zna­jo­me­mu tej oso­by do przetłumaczenia.

W momen­cie ujaw­nie­nia afe­ry Wesley Chu napi­sał, że wraz z wydaw­cą i Cas­san­drę Cla­re spo­dzie­wa­ją się finan­so­wych kon­se­kwen­cji – przed­pre­mie­ro­wy wyciek mógł się nega­tyw­nie odbić na sprze­da­ży książ­ki. Uro­dzo­ny na Taj­wa­nie autor wyra­ził żal, że cięż­ka pra­ca wie­lu osób zosta­ła w tak pro­stac­ki spo­sób zniweczona.

Na szczę­ście dla auto­rów Kro­ni­ki Noc­nych Łow­ców są w tym momen­cie mar­ką tak pręż­ną, posia­da­ją­cą tak ogrom­ną bazę fanów, że nawet cała ta nie­przy­jem­na sytu­acja nie prze­szko­dzi­ła nowej książ­ce z serii tra­fić na listę best­sel­le­rów „New York Time­sa”. W kate­go­rii Lite­ra­tu­ra mło­dzie­żo­wa Zagu­bio­na Księ­ga Bie­li pla­su­je się na pierw­szym miej­scu zestawienia.

Kon­se­kwen­cją incy­den­tu może być wstrzy­ma­nie przy­szłych akcji roz­daw­nic­twa przed­pre­mie­ro­wych egzem­pla­rzy przy oka­zji wyda­wa­nia kolej­nych ksią­żek Cas­san­dry Clare.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy