Aktualności Ekranizacje

Zwiastun serialowego Bastionu już online!

Na 17 grud­nia zapla­no­wa­na jest pre­mie­ra pierw­sze­go odcin­ka seria­lu “Bastion” będą­ce­go adap­ta­cją powie­ści Ste­phe­na Kin­ga. Już dziś może­my zapo­znać się z prób­ką produkcji.

W uję­ciach widocz­nych w tease­rze czuć pust­kę i gro­zę, co dosko­na­le odda­je nastrój książ­ki. Powieść “Bastion” opo­wia­da bowiem o zglisz­czach ludz­ko­ści, któ­ra nie­mal cał­ko­wi­cie zosta­ła wybi­ta przez nowo­cze­sną broń bio­lo­gicz­ną. Pozo­sta­łe przy życiu 0,6% ludz­ko­ści na nato­miast nie­zwy­kłe sny, zwia­stu­ją­ce, że na świe­cie poja­wią się wysłan­ni­cy Dobra i Zła. Potęż­ne siły mają sto­czyć wiel­ką bitwę w posta­po­ka­lip­tycz­nym świecie.

Pol­skie wyda­nie “Bastio­nu” liczy nie­mal 1200 stron, to naj­ob­szer­niej­sza powieść Ste­phe­na Kin­ga, przez wie­lu uwa­ża­na za jego opus magnum.

Serial, któ­re­go show­run­ne­rem Ben­ja­min Cavell, nie jest pierw­szą adap­ta­cją powie­ści. W 1994 powstał czte­ro­od­cin­ko­wy serial, w któ­rym cameo zagrał sam pisarz.

Bastion” Ben­ja­mi­na Cavel­la powsta­wał przez dwa lata. Twór­cy nie spo­dzie­wa­li się, że pre­mie­ra pro­duk­cji o tajem­ni­czym wiru­sie nastą­pi w zupeł­nie nowej rze­czy­wi­sto­ści – pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2, co doda­je seria­lo­wi kolej­ny wymiar.

Serial będzie liczyć 9 odcin­ków. Będzie dostęp­ny na kana­le CBS oraz na plat­for­mie z tre­ścia­mi na żąda­nie CBS All Access. Nie wia­do­mo, czy poja­wi się na innych ser­wi­sach streamingowych.

W tease­rze poja­wia­ją się m.in. Ale­xan­der Skars­gard (Ran­dall Flagg) oraz Who­opi Gold­berg (Mat­ka Aba­ga­il). Współ­sce­na­rzy­stą oraz reży­se­rem pierw­sze­go i ostat­nie­go odcin­ka jest Josh Boone.

W “Bastio­nie” zagra­li rów­nież: James Mars­den (Stu Red­man), Amber Heard (Nad­ine Cross), Heather Gra­ham (Rita Bla­ke­mo­or), Greg Kin­ne­ar (Glen Bate­man), Ode­ssa Young (Fran­nie Gold­smith), Hen­ry Zaga (Nick Andros), Jovan Ade­po (Lar­ry Under­wo­od), Owen Teague (Harold Lau­der), Brad Wil­liam Hen­ke (Tom Cul­len), Nat Wolff (Lloyd Hen­re­id), Eion Bailey (Ted­dy Weizak), Kathe­ri­ne McNa­ma­ra (Julie Law­ry) i Hamish Lin­kla­ter (Dok­tor Ellis).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy