Sprawdzasz tag

skrytka

Aktualności

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy wystartowała z inicjatywą Książka w skrytce

W cza­sach, kie­dy biblio­te­ki są co chwi­la zamy­ka­ne dla czy­tel­ni­ków przez wzgląd na zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne, świet­nym roz­wią­za­niem zda­ją się być spię­te z sys­te­mem biblio­tecz­nym książ­ko­ma­ty. Oczy­wi­ście te urzą­dze­nia nie rosną na drze­wach. Kie­lec­ki Biblio­mat dla przy­kła­du kosz­to­wał 158 tysię­cy zło­tych. Nie każ­da insty­tu­cja może pozwo­lić sobie na taki wyda­tek. Biblio­te­ka Publicz­na w Kuź­ni­cy poka­za­ła jed­nak, że dla chcą­ce­go nic trud­ne­go. Wystar­czy pozy­tyw­ne nasta­wie­nie i kre­atyw­ne podej­ście do pro­ble­mu. Czy­taj dalej

-->