Aktualności

Znamy już twórców kultury nominowanych do Paszportów POLITYKI 2020

Każ­de­go roku od 1993 tygo­dnik „Poli­ty­ka” przy­zna­je spe­cjal­ne nagro­dy głów­nie mło­dym, za każ­dym razem obie­cu­ją­cym twór­com kul­tu­ry w sze­re­gu kate­go­rii: film, teatr, lite­ra­tu­ra, sztu­ki wizu­al­ne, muzy­ka poważ­na, muzy­ka popu­lar­na oraz kul­tu­ra cyfro­wa. Już 12 stycz­nia pozna­my sied­mio­ro arty­stów uho­no­ro­wa­nych Pasz­por­ta­mi Poli­ty­ki za rok 2020. Lau­re­aci zosta­ną wybra­ni przez sto­sow­ne skła­dy sędziow­skie spo­śród gro­na nomi­no­wa­nych, któ­rych nazwi­ska wła­śnie poznaliśmy.

W kate­go­rii lite­rac­kiej szan­sę na Pasz­port Poli­ty­ki mają Igor Jarek, autor komik­sów i poeta, któ­ry nie­daw­no zali­czył swój debiut pro­za­tor­ski zbio­rem opo­wia­dań Hal­ny, Mira Mar­ci­nów, filo­zof­ka i dok­tor psy­cho­lo­gii, świę­cą­ca suk­ce­sy na polu lite­ra­tu­ry nauko­wej, rów­nież świe­żo upie­czo­na pro­za­icz­ka za spra­wą powie­ści Bez­ma­tek oraz Patry­cja Siko­ra, któ­rej książ­ka poetyc­ka Instruk­cja dla ludzi nie stąd jest cał­ko­wi­tym debiutem.

Jak widać sędzio­wie Pasz­por­tów Poli­ty­ki posta­wi­li w tym roku bar­dzo moc­no na debiu­tan­tów, co też nie jest ruchem przy­pad­ko­wym. Kapi­tu­ła zauwa­ży­ła bowiem, że to wła­śnie pra­ca tych mło­dych twór­ców w ostat­nich mie­sią­cach mogła przejść zupeł­nie bez echa z krzyw­dą tak dla nich, jak i dla nas – odbior­ców kultury.

Nomi­no­wa­ny­mi w pozo­sta­łych kate­go­riach zostali:

FILM:
– Maciej Cuske,
– Piotr Domalewski,
– Jan Holoubek.

TEATR:
– Maciej Pesta,
– Jędrzej Pia­skow­ski i Hubert Sulima,
– Teatr 21.

SZTUKI WIZUALNE:
– Mał­go­rza­ta Mirga-Tas,
– Karol Palczak,
– Joan­na Piotrowska.

MUZYKA POWAŻNA:
– Ania Karpowicz,
– Kry­stian Lada,
– Mar­ty­na Pastuszka.

MUZYKA POPULARNA:
– 1988 (Prze­my­sław Pankowiak),
– Marek Pędziwiatr,
– Siksa.

KULTURA CYFROWA:
– Mar­ta Mali­now­ska, Jacek Brze­ziń­ski, Artur Gan­szy­niec (Dif­fe­rent Tales),
– Szy­mon Bry­ła, Rado­sław Ratusz­nik (One More Level),
– Jacek Cho­jec­ki, Jacek Dębow­ski (Ovid Works).

W tym roku, w związ­ku z trud­ną sytu­acją, w jakiej zna­leź­li się twór­cy kul­tu­ry, każ­dy z nomi­no­wa­nych arty­stów może czuć się w pew­nym sen­sie wygra­nym. Po raz pierw­szy w histo­rii nagro­dy finan­so­we zosta­ną bowiem wypła­co­ne nie tyl­ko lau­re­atom, ale rów­nież wszyst­kim, któ­rzy dotar­li do tego etapu.

Lau­re­atów Pasz­por­tów Poli­ty­ki pozna­my 12 stycz­nia. Jak zwy­kle cere­mo­nia będzie trans­mi­to­wa­na przez tele­wi­zję TVN. Start został zapla­no­wa­ny na godzi­nę 20.15. Oczy­wi­ście przez wzgląd na restryk­cje wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się bez udzia­łu publicz­no­ści i mediów.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy