Aktualności

Encykliki Jana Pawła II w kanonie lektur szkolnych

Mini­ster edu­ka­cji i nauki Prze­my­sław Czar­nek pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wał, że trwa­ją pra­ce nad zak­tu­ali­zo­wa­niem kano­nu lek­tur szkol­nych. Według zamy­słu resor­tu ucznio­wie powin­ni wię­cej czy­tać tre­ści patrio­tycz­nych i nie­pod­le­gło­ścio­wych. Co wię­cej, Prze­my­sław Czar­nek infor­mo­wał, że do kano­nu lek­tur wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież tytu­ły kato­lic­kie. W ostat­nim wywia­dzie potwier­dził, że pra­ce nad usta­la­niem nowej listy się zakończyły.

Wła­śnie skoń­czy­li­śmy pra­ce nad posze­rze­niem kano­nu lek­tur szkol­nych, uzu­peł­nia­jąc je o zna­ko­mi­te pozy­cje lite­ra­tu­ry pol­skiej, książ­ki i opra­co­wa­nia Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej, zna­ko­mi­te komik­sy dla dzie­ci i mło­dzie­ży poka­zu­ją­ce w pozy­tyw­ny spo­sób histo­rię Pol­ski, a tak­że wie­le nowych pro­po­zy­cji, któ­re na pew­no będą dobrze wpły­wa­ły na Pola­ków, powie­dział Prze­my­sław Czar­nek na ante­nie Tele­wi­zji Trwam.

Wycho­dzi na to, że w kano­nie lek­tur rze­czy­wi­ście poja­wią się rów­nież pozy­cje kato­lic­kie. Pod­czas roz­mo­wy Prze­my­sław Czar­nek mówił o ency­kli­kach Jana Paw­ła II. Ucznio­wie będą się z nich uczyć o przed­się­bior­czo­ści, zwłasz­cza zaś o ety­ce ryn­ku pracy.

Prze­cież tam wła­śnie mamy etycz­ne podej­ście wła­śnie do takich zagad­nień fun­da­men­tal­nych, jak rynek, wyna­gro­dze­nie, pra­ca, spra­wie­dli­wość spo­łecz­na. O tym pisał Jan Paweł II w swo­ich ency­kli­kach spo­łecz­nych. War­to wyko­rzy­stać tę wie­dzę i ona będzie wyko­rzy­sty­wa­na, mówił.

źró­dło: gazeta.pl 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy