Sprawdzasz tag

encykliki

Aktualności

Encykliki Jana Pawła II w kanonie lektur szkolnych

Mini­ster edu­ka­cji i nauki Prze­my­sław Czar­nek pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wał, że trwa­ją pra­ce nad zak­tu­ali­zo­wa­niem kano­nu lek­tur szkol­nych. Według zamy­słu resor­tu ucznio­wie powin­ni wię­cej czy­tać tre­ści patrio­tycz­nych i nie­pod­le­gło­ścio­wych. Co wię­cej, Prze­my­sław Czar­nek infor­mo­wał, że do kano­nu lek­tur wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież tytu­ły kato­lic­kie. W ostat­nim wywia­dzie potwier­dził, że pra­ce nad usta­la­niem nowej listy się zakoń­czy­ły. Czy­taj dalej

-->