Sprawdzasz tag

Lektury szkolne

Aktualności

Od września w szkołach funkcjonować będzie nowy kanon lektur

Zapo­wia­da­ne w czerw­cu przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki zmia­ny w spi­sie lek­tur szkol­nych wcho­dzą w życie 1 wrze­śnia. Zgod­nie z zamy­słem Prze­my­sła­wa Czarn­ka, pra­gną­ce­go by kłaść w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych więk­szy nacisk na wpa­ja­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży patrio­tycz­nych war­to­ści oraz kato­lic­kiej moral­no­ści, ucznio­wie będą czy­tać mię­dzy inny­mi o kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wyszyń­skim, tek­sty Jana Paw­ła II i dzie­ła Zofii Kos­sak-Szczuc­kiej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Encykliki Jana Pawła II w kanonie lektur szkolnych

Mini­ster edu­ka­cji i nauki Prze­my­sław Czar­nek pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wał, że trwa­ją pra­ce nad zak­tu­ali­zo­wa­niem kano­nu lek­tur szkol­nych. Według zamy­słu resor­tu ucznio­wie powin­ni wię­cej czy­tać tre­ści patrio­tycz­nych i nie­pod­le­gło­ścio­wych. Co wię­cej, Prze­my­sław Czar­nek infor­mo­wał, że do kano­nu lek­tur wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież tytu­ły kato­lic­kie. W ostat­nim wywia­dzie potwier­dził, że pra­ce nad usta­la­niem nowej listy się zakoń­czy­ły. Czy­taj dalej

-->