Aktualności Ciekawostki

Anne Rice i Margaret Atwood zakazane! Biblioteka szkolna w Wirginii wykreśla 21 książek

Lice­ali­ści z Madi­son Coun­ty High Scho­ol od tej pory nie będą mie­li dostę­pu do 21 ksią­żek. Rada szko­ły poję­ła decy­zję o zaka­zie ich wypo­ży­cza­nia. Na liście zna­la­zły się m.in. „Opo­wieść Pod­ręcz­nej” i „Wywiad z wampirem”.

Choć spo­łecz­ność Madi­son Coun­ty High Scho­ol zgła­sza­ła zarzą­do­wi inne pro­ble­my, rada szko­ły uzna­ła za prio­ry­tet ocen­zu­ro­wa­nie listy ksią­żek dostęp­nych w biblio­te­ce. Pod zaka­zem pod­pi­sa­li się m.in. prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du Nita Col­lier, wice­prze­wod­ni­czą­cy Chri­sto­pher Win­ga­te oraz czło­nek zarzą­du Greg Martz.

Skąd takie dzia­ła­nie? „Focus in the Fami­ly”, czy­li ultra­kon­ser­wa­tyw­na orga­ni­za­cja dzia­ła­ją­ca na tere­nie Colo­ra­do Springs, opu­bli­ko­wa­ła w zeszłym roku listę „nie­do­pusz­czal­nych” ksią­żek. Rada szko­ły zesta­wi­ła je z kata­lo­giem biblio­te­ki szkol­nej Madi­son Coun­ty High Scho­ol. Wice­prze­wod­ni­czą­cy Chri­sto­pher Win­ga­te nale­gał, by książ­ki zosta­ły zdję­te z półek, a dostęp do nich był moż­li­wy wyłącz­nie za zgo­dą rodziców.

Choć kil­ko­ro uczniów zaję­ło głos, twier­dząc, że powin­ni mieć moż­li­wość swo­bod­ne­go wybo­ru lek­tur, to wie­lu człon­ków rady szkol­nej popar­ło zakaz. Chri­sto­pher Win­ga­te twier­dzi, że jego jedy­nym celem jest ochro­na dzie­ci. Sam się­gnął po zaka­za­ne książ­ki, by upew­nić się, że zawie­ra­ją nie­od­po­wied­nie tre­ści, on zaś jest zde­ter­mi­no­wa­ny, by robić to, co „wła­ści­we”.

Wśród zaka­za­nych ksią­żek zna­la­zły się: „Opo­wieść Pod­ręcz­nej” Mar­ga­ret Atwo­od, „Wywiad z wam­pi­rem” i „Opo­wieść o zło­dzie­ju ciał” Anne Rice, „Impe­rium burz” Sarah J. Maas, „Worek kości”, „To” i „Dal­las ‘63” Ste­phe­na Kin­ga, „Miłość”, „Sula”, „Tar Baby” i „Naj­bar­dziej nie­bie­skie oko” Toni Mor­ri­son, „Dotknij mnie”, „Odkryj mnie”, „Roz­budź mnie” (oraz nie­wy­da­ne po pol­sku tomy „Shat­ter Me”, „Ima­gi­ne Me”, „Unra­vel Me”) Tahe­reh Mafi, „Abso­lut­nie praw­dzi­wy pamięt­nik” Sher­ma­na Ale­xie, „Cedry pod śnie­giem” Davi­da Guter­so­na, „Char­lie” Ste­phe­na Chbosky’ego, a tak­że nie­do­stęp­ny w naszym języ­ku „Fury­born” Cla­ire Legrand.

Co cie­ka­we Vir­gi­nia Gene­ral Assem­bly już w kwiet­niu 2022 roku uchwa­li­ło usta­wę, któ­ra nało­ży­ła na szko­ły obo­wią­zek infor­mo­wa­nia opie­ku­nów praw­nych w przy­pad­ku, gdy książ­ka zawie­ra wąt­ki sek­su­al­ne. Zgod­nie z tym pra­wem opie­kun może zastrzec, że jego dziec­ko nie może mieć dostę­pu do takich mate­ria­łów. Usta­wa mia­ła wejść w życie 1 stycz­nia 2023 roku. Ponie­waż jed­nak nie obję­ła ona szkół publicz­nych, do któ­rych zali­cza się Madi­son Coun­ty High Scho­ol, rada szko­ły posta­no­wi­ła wpro­wa­dzić wła­sne ograniczenia.

Naprze­ciw ocze­ki­wa­niom i potrze­bom uczniów wyszła biblio­te­ka publicz­na hrab­stwa Madi­son, któ­ra zadba­ła, by wszyst­kie 21 zaka­za­nych ksią­żek było łatwo dostęp­ne dla uczniów.

Nie­wy­klu­czo­ne, że histo­ria będzie mia­ła kon­ty­nu­ację – Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych w 1982 roku orzekł, że rady szkol­ne nie mogą zaka­zy­wać ksią­żek dostęp­nych w szkol­nych biblio­te­kach, spo­łecz­ność szkol­na może więc sko­rzy­stać z dro­gi praw­nej.


REKLAMA

Skar­pet­ki dla książ­ko­ho­li­ków? Tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy