Aktualności

Literacka ekspedycja z Big Book Festival

Big Book Festi­val to sto­sun­ko­wo świe­ża impre­za lite­rac­ka. Powo­ła­na do życia zosta­ła w 2013 roku z ramie­nia Fun­da­cji „Kul­tu­ra nie boli”. Od kil­ku lat orga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się uatrak­cyj­niać skost­nia­łą już nie­co tra­dy­cję pol­skich wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. W dniach 22–24 czerw­ca w War­sza­wie odbę­dzie się szó­sta już edy­cja Big Book Festi­va­lu. Zobacz­cie, co tym razem zosta­ło przy­go­to­wa­ne dla wiel­bi­cie­li ksią­żek – jest kil­ka napraw­dę sma­ko­wi­tych kąsków.

Tego­rocz­ny Big Book Festi­val wystę­pu­je pod hasłem Eks­pe­dy­cja. Zapo­mnij o gra­ni­cach i z tą myślą prze­wod­nią ma pomóc odkryć nowe moż­li­wo­ści w książ­kach i w nas samych, poru­szyć wyobraź­nię, zachę­cić do odkry­wa­nia nie­zna­nych rejo­nów geo­gra­ficz­nych, tema­tycz­nych i literackich.

Poru­szy­my każ­dy neu­ron i mię­sień. Spra­wi­my uczest­ni­kom wie­le rado­ści, damy oka­zję do zachwy­tu, zadzi­wie­nia i wzru­sze­nia. Stwo­rzy­my też kli­mat bez­tro­ski tak, aby tysią­ce czy­ta­ją­cych poczu­ły, że otwie­ra się przed nimi wspa­nia­ły wyobra­żo­ny świat lite­ra­tu­ry, zapo­wia­da­ją Anna Król i Pau­li­na Wilk z Fun­da­cji „Kul­tu­ra nie boli“.

Te trzy dni skła­da­ją­ce się na Big Book Festi­val będą nie­zwy­kle inten­syw­ne. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li bli­sko sześć­dzie­siąt wyda­rzeń, wśród nich: spo­tka­nia z pisa­rza­mi z dwu­dzie­stu kra­jów, spek­ta­kle, hap­pe­nin­gi, pane­le dys­ku­syj­ne i otwar­te deba­ty, kon­kur­sy i akcje charytatywne.

Per­łą festi­wa­lu w tym roku mogą być dwa duże spek­ta­kle: jeden otwie­ra­ją­cy, dru­gi zamy­ka­ją­cy wyda­rze­nie. 22 czerw­ca odbę­dzie się mul­ti­me­dial­ne wido­wi­sko Mam na imię kobie­ta, któ­re opo­wie o tre­su­rze płci, wol­no­ści i znie­wo­le­niu. Nato­miast 24 czerw­ca widzo­wie będą mogli poże­gnać Big Book Festi­val pod­czas lite­rac­kie­go stand-upu Świat według Dul­skich z nar­ra­cją pisar­ki Zoś­ki Papużanki.

Cie­ka­wie zapo­wia­da się rów­nież akcja cha­ry­ta­tyw­na zaty­tu­ło­wa­na Lek­cja odpa­da­nia, w ramach któ­rej dzien­ni­ka­rze i pisa­rze będą kon­ku­ro­wać ze sobą na ścian­ce wspi­nacz­ko­wej, by zdo­być jak naj­wię­cej ksią­żek, któ­re póź­niej utwo­rzą biblio­te­ki w ośrod­kach opie­kuń­czych. Z tego też powo­du Big Book Festi­val w tym roku odby­wa się na tere­nie Fun Par­ku & Are­ny Wspi­nacz­ko­wej przy. ul. Mer­li­nie­go 2 w Warszawie.

Duża część impre­zy poświę­co­na będzie natu­rze. Na potrze­by festi­wa­lu przy­go­to­wy­wa­na jest spe­cjal­nie wysia­na łąka. Tam odbę­dą się licz­ne spo­tka­nia i roz­mo­wy o przy­ro­dzie. Gość­mi spe­cjal­ny­mi są mię­dzy inny­mi pisar­ka Annie Pro­ulx, bota­nicz­ka Lisen Sund­gren czy akty­wi­sta Dariusz Gzy­ra. Ama­to­rzy aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su będą mogli połą­czyć wypo­czy­nek przy książ­ce z jogą. Wyjąt­ko­wy tre­ning popro­wa­dzi Kasia Bem.

Wia­do­mo jed­nak, że sed­nem każ­dej lite­rac­kiej impre­zy są książ­ki i auto­rzy. Nie ina­czej będzie na Big Book Festivalu.

Powo­dów do zachwy­tu dostar­czą wraż­li­wi obser­wa­to­rzy świa­ta, czy­li pisa­rze, któ­rzy przy­wio­zą waż­ne idee, obser­wa­cje i reflek­sje z róż­nych zauł­ków, od USA po Moł­da­wię. Big Book Festi­val to pępek lite­rac­kie­go świa­ta, w któ­rym moż­na nała­do­wać się inspi­ra­cja­mi, zachę­ca Pau­li­na Wilk.

Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją, że pod­czas impre­zy będzie moż­na spo­tkać dwu­dzie­stu pię­ciu auto­rów z całe­go świa­ta. Czy­tel­ni­cy zoba­czą gwiaz­dy pokro­ju Anto­nio Muño­za Moli­ny czy Miche­la Bus­sie­go, a tak­że odkry­ją nazwi­ska, któ­re z róż­nych powo­dów nie są w Pol­sce tak popu­lar­ne, jak na to zasługują.

Poza stan­dar­do­wy­mi spo­tka­nia­mi i roz­mo­wa­mi, auto­rzy wezmą udział w cie­ka­wej for­mie deba­ty nazwa­nej Okrą­głym sto­łem, pod­czas któ­rej w żywej dys­ku­sji brać będą udział na rów­nych pra­wach twór­cy i odbior­cy kul­tu­ry. Pol­scy pisa­rze z czy­tel­ni­ka­mi poroz­ma­wia­ją o przy­szło­ści Pol­ski i o tym, cze­go nasze­mu kra­jo­wi nale­ża­ło­by życzyć na następ­nych sto lat. Dru­ga deba­ta będzie doty­czyć kobiet rzą­dzą­cych świa­tem. Czy­tel­ni­cy prze­dys­ku­tu­ją ten temat z euro­pej­ski­mi autorkami.

Poza tym na Big Book Festi­va­lu zosta­ną zain­sce­ni­zo­wa­ne aktor­skie inter­pre­ta­cje wybit­nych XX-wiecz­nych powie­ści połą­czo­ne z muzy­ką, a cie­ka­wi świa­ta będą mogli odbyć eks­cy­tu­ją­ce wyciecz­ki na bie­gun pół­noc­ny, w Hima­la­je lub pole­cieć w kosmos dzię­ki trzem arty­stycz­no-edu­ka­cyj­nym instalacjom.

W tym roku na Big Book Festi­val zapo­mni­my o gra­ni­cach, o tym, co nas dzie­li i zaha­mo­wu­je. Będzie­my razem, żeby prze­żyć to, co dotąd wyda­wa­ło się nie­moż­li­we albo za trud­ne. Przyjdź­cie, przy­jedź­cie, przy­leć­cie, bo czy­ta­nie razem prze­dłu­ża i posze­rza życie!, zapra­sza­ją organizatorki.

Big Book Festi­val odbę­dzie się w dniach 22–24 czerw­ca na tere­nie Fun Par­ku & Are­ny Wspi­nacz­ko­wej przy ul. Mer­li­nie­go 2 w War­sza­wie. Wstęp na więk­szość wyda­rzeń jest wol­ny. Bile­ty trze­ba kupić tyl­ko na atrak­cje otwie­ra­ją­ce i zamy­ka­ją­ce impre­zę. Nale­ży rów­nież pamię­tać, że z racji ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni, udział w czę­ści punk­tów pro­gra­mu wyma­ga wcze­śniej­sze­go zapi­sa­nia się. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie festi­wa­lu: https://bigbookfestival.pl/program-2018/bilety-zapisy/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy